News

POST SECTION

EDUCATION

24-Feb-2018 tagged as Scholarships
Wells Mountain Foundation က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelor’s Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သင္တန္းစတင္မည္ ျဖစ္သည္။
24-Feb-2018 tagged as ဂ်ာမနီ Scholarships
Heinrich Boll ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters/ Ph.D Degree ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ပါသည္။
24-Feb-2018 tagged as ျပင္သစ္ Scholarships
Sciences Po အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachlors/ Master Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြးပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းကို စက္မႈဇုန္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အသက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းအေထာက္အပံ့ေပးကာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းက သင္တန္းဆင္းမ်ားကိုလည္း အသက္ေမြးပညာသင္ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္တက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံပညာက႑၏ သင္႐ိုးမ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သူတို႔ဦးတည္ထားသည္က အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီေစေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သင္႐ိုးမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
24-Feb-2018 tagged as ပညာေရး ဂ်ပန္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အထက္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္သင္႐ိုးသစ္တြင္ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သမိုင္းႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက သင္႐ိုးအၾကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း The Japan Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
22-Feb-2018 tagged as ပညာသင္ဆု
ထူးခၽြန္သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မိမိအရည္အခ်င္းကို ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ိုက အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။
ဆရာစြမ္းရည္ျမင့္မားေရး ရည္႐ြယ္၍ ၂ ႏွစ္သင္ပညာေရးေကာလိပ္မွ ၄ ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ရာ ယင္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားအတြက္ ေပးမည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစား လတ္တေလာ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
20-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
စာေရးသူ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (R.I.T) (ယခု အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႀကိဳ႕ကုန္း) တက္ေရာက္စဥ္ ေဗဒင္၊ ယၾတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔ စာေရးဆရာႀကီး လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ ေျပာေဟာခဲ့ဖူးေသာ စကားေလးတစ္ခြန္းကို ျပန္လည္မွ်ေဝခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚမိပါသည္။ ဆရာႀကီးက “ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ့္ေလာက္မသိတဲ့သူကို ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေျပာေဟာခိုင္းတဲ့ လူေတြဟာ အင္မတန္သနားစရာ ေကာင္းလွတယ္” ဟူ၍ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။
17-Feb-2018 tagged as Scholarships
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Ph.D Degree ျဖစ္ၿပီး Scuola Normale Superiore အဖြဲ႔ကေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆု လည္းျဖစ္သည္။
17-Feb-2018 tagged as Scholarships
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ University of Westminster တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။
17-Feb-2018 tagged as Scholarships
တူရကီအစိုးရကေပးသည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ Ph.D Degree တို႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ပညာေရးလစ္ဟာေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရေခါင္းခဲေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းဆရာမ်ားက သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။