News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဆရာအဆင့္အတန္း
08-Sep-2018ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက ကမၻာ့ေစာင့္ၾကည့္အဆင့္ျဖစ္လာေစရန္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေၾကာင္း မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္။ ႏိုင္ငံတကာကပင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ပညာေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနရေၾကာင္းကို လာေရာက္ေလ့လာေနၾကရသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ပညာအဆင့္အတန္းကို လက္ရွိအတိုင္းသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အဆင့္ဆင့္ျမင့္သည္ထက္ျမင့္မားေစရန္ ႀကံေဆာင္ၾကရေတာ့သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Seppo Finland ဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔ကို ရီကူအယ္ကီယို ဆိုသူက ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလည္း CEO အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ သူတို႔ကုမၸဏီက ဂိမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေရးကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစရန္ တီထြင္ေနၾကသည္။ အစဥ္အလာပညာေရးကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေစရန္ ဂိမ္းေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ေစေရး အားထုတ္ေနျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးျဖစ္လာေလမလား စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။ အယ္ကီယိုႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။

အယ္ကီယိုသည္ ဆရာလုပ္သက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဟယ္ဆင္ကီၿမိဳ႕ရွိ ကယ္လီယို အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သူက ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ICT ဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ယခု Seppo သည္ ႏိုင္ငံတကာလွည့္ၿပီး သူတို႔သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈမ်ား မည္မွ်အထိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သနည္းဆိုသည္ကို ေလ့လာလ်က္ရွိေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သင္႐ိုးသစ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေရးမ်ားကို အေလးေပးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစစ္အမွန္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ျပသသင္ၾကားျခင္း၊ ပကတိတရားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေစရန္ သင္ၾကားေစျခင္းမ်ား ပါဝင္လာသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ သေဘာတရားမွာကိုက ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးလွ်င္ လက္ေတြ႔ဘဝထဲကိုဝင္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည့္ အစီအစဥ္ေတြ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ေတြမ်ားစြာေပးထားသည္။ သင္႐ိုးကို ျပ႒ာန္းထားသည္ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္သင္ဆိုၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ိဳး မရွိေပ။ ဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္နည္းျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုေရာက္ေနၿပီဟု ဆိုရမည္။ သင္႐ိုးႏွင့္ သင္နည္းအားလံုးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖစ္ေရး၊ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္ေရး၊ အင္တာနက္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑က ေျပာင္းလဲလာၿပီဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားဘဝသည္ သင္ၾကားသူ (Teacher) ဘဝမွ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူ (Organiser) ဘဝကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဆရာမွန္သမွ် နည္းပညာကို မကၽြမ္းက်င္လွ်င္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူဘဝကို ခံယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အစဥ္အလာ Teacher ဆိုသည့္ သေဘာတရားေတြက ေဘာင္သိပ္မဝင္ေတာ့။ နည္းပညာျဖင့္ အားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ နည္းပညာကို နားမလည္သည့္ဆရာေတြကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

အယ္ကီယိုက ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာမ်ားသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး အဆင့္အတန္းကို ေရာက္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ ဆရာမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားက ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈရွိသလို၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ဆရာမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈရွိၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ကပင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ပညာေရးတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သူတို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ေလးစားေလာက္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ိဳးေတြ ရွိေစရန္ ဆရာေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားႏိုင္ျခင္းကပင္ ဖင္လန္ပညာေရး၏ တိုးတက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို နည္းပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္သူမ်ားကရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အယ္ကီယိုက လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းမွ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေျပာင္းတင္ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ပန္းတိုင္က အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘယ္လမ္းကသြားသည္ျဖစ္ေစ အျမန္ဆံုး ေရာက္သြားလွ်င္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါတြင္ Seppo ဂိမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၄၀ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဖရိကတိုက္မွ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းပါသည္။ ဂိမ္းကစားျခင္းက ကေလးမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားေစသလို ပိုၿပီးေလ့လာအားကို ျဖစ္ေစသည္။ Seppo သည္ ကေလးမ်ားကို အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး နည္းပညာႏွင့္ ပညာေရးကို ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားၾကည့္သည္။ အနာဂတ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းတစ္ခုခုမပါလွ်င္ ျဖစ္ကိုမျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကို သူတို႔စတင္ထူေထာင္ ၾကည့္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းကို ဖုန္းမယူရဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေတြကလည္း ရွိေနသည္။

E-01

(Ref : Times of Malta)