News

POST TYPE

EDUCATION

စာသင္ခန္းထဲမွာ နည္းပညာ ဘာေၾကာင့္သံုးသင့္သလဲ
01-Sep-2018ေခတ္တြင္ နည္းပညာသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးထိုးေဖာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံရမည္။ နည္းပညာယဥ္ေက်းမႈေခတ္သစ္ တစ္ခုသို႔ေရာက္ေနၿပီ။ ေန႔စဥ္ဘဝ၊ အလုပ္၊ ကစားျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းက အစနည္းပညာႏွင့္ ကင္းကြာ၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိုဘိုင္းလ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝါယာလက္စ္ေခၚ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တို႔သည္သည္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ မရွိမျဖစ္ အသြင္ကို ေဆာင္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဆိုသည့္ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ နည္းပညာသည္ မလိုအပ္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ မ်က္စိမွိတ္ ျငင္းေနသလိုျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားတိုင္းအားေပးကိုင္ႏိုင္ေရးမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ရွိေနေသးသည္။ ဖုန္းစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားတိုင္း ကိုင္ႏိုင္သည္ဆိုေစ အင္တာနက္ႏွင့္ ဝိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္မ်ား ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေရးမွာ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနပါေသးသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာသံုးစြဲေရးကိစၥမွာ ပစၥည္းႏွင့္ အင္တာနက္ႏွစ္မ်ိဳးျပႆနာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခုရၿပီဆို သည့္တိုင္မည္သို႔သင္မည္နည္း၊ ဘာေတြသင္မည္နည္း၊ ဘယ္လိုသင္မည္ နည္းဆိုသည္ကို ဆရာဆရာမေတြက သေဘာေပါက္နားမလည္လွ်င္လည္း ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းအတြင္း အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းပညာကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသင့္ၿပီနည္း။

၁။ နည္းပညာကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရွိပါသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားမွသည္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ေပးပံုမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ အလြယ္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုးႏွင့္ တတ္ေျမာက္ေစၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ကေလးမ်ားကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးပါလိမ့္မည္။

၂။ အတန္းထဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ကို သံုးခြင့္ရလိုက္လွ်င္ ကေလး၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပံုစံမွာ လံုးဝ ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္။ ကေလးကို ကမၻာပတ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

၃။ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈသည္ ပိုၿပီးထိေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ဖုန္းမ်ားကို မည္သို႔အသံုးခ်ခြင့္ေပးမည္နည္း။ အတန္းထဲမွာ ဖုန္းပိတ္ထားဆိုျခင္းထက္ ဖုန္းဖြင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းက ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။

၄။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို ဆရာမ်ားေရာ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ သံုးစြဲေနၾကျခင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံသားစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားသင့္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေနၾကပါသည္။ စမတ္ႏိုင္ငံေတာ္၊ စမတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ေစခ်င္လွ်င္ ကိုယ္ေရာကေလးေတြပါ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မွျဖစ္မည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ထားသင့္ပါသည္။

၅။ ေခတ္သစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖုန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကေလးအ႐ြယ္ေလးေတြကအစ ဖုန္းႏွင့္ ဂိမ္းကစားေနသည့္ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ ဖုန္းကို သူတို႔ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္စြာလည္း သံုးႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအေနအထားကိုမည္သို႔ တိုးတက္ၿပီး ဆင့္ပြား ပညာရွာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္နည္း ဆရာမ်ားက စဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မည္။

၆။ VR (Virtual Reality) ဆိုသည့္ မ်က္ႏွာတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရေသာ အစစ္အမွန္ေလာကအတြင္း ေရာက္သြားသကဲ့သို႔ထင္ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားေပၚလာပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားတိုင္း မ်က္မွန္တပ္ၿပီး ပန္းၿခံထဲ၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ထဲလမ္းေလွ်ာက္ကာ ေတာင္ေပၚတက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိထားသင့္ပါသည္။

၇။ ဖုန္းသည္ စိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္ပါ။ စာသင္ခန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္၊ ေက်ာင္းကို မယူလာရဟူ၍ အမိန္႔ထုတ္ထားလိုက္႐ံုျဖင့္ၿပီး သြားမည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ မသံုးခိုင္းလွ်င္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္လည္း ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ေရးနည္းမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္သည္။

၈။ ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားက အစဥ္အလာေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နည္းပညာေပၚလာသျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ နည္းပညာ သည္ ဆရာေတြကိုလည္း တစ္ေန႔တြင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေကာင္း ရွင္းလင္းပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာဆိုသည့္ ေနရာက ရွိေနပါလိမ့္မည္။ တပည့္ထက္တပ္မွ ဆရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာဆိုလွ်င္ တပည့္ေတြထက္ ပိုေတာ္ေအာင္ ေလ့လာထားမွ ရပ္တည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၉။ နည္းပညာက ကေလးမ်ားကို ပိုၿပီးတာဝန္ ယူလိုစိတ္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာပစၥည္း ကိုင္ႏိုင္သည္ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါလိမ့္မည္။ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ပါ လိမ့္မည္။ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကမည့္အေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးၿပီး ထားလိုက္လွ်င္ သူလည္း အက်ိဳးမရွိ၊ ကိုယ္လည္းဘာမွမသိျဖစ္႐ံုကလြဲၿပီး ထူးျခားသြားမည္မထင္။

၁၀။ နည္းပညာက ေလ့လာသင္ယူမႈကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ မယံုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ သင္ၾကည့္ပါ။ ဖုန္းႏွင့္သင္ၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း မ်ားစြာသက္သာေၾကာင္း လက္ေတြ႔သိရပါလိမ့္မည္။ သင္ၾကားျခင္းဆိုသည္မွာ သိရွိတတ္ေျမာက္သြားေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာဆိုသူက အာေပါင္ အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ေအာ္သင္ရမည့္ေခတ္မဟုတ္ပါ။ “သိခ်င္ရင္ဝင္ၾကည့္” ဆိုသည့္ စကားေလးတစ္ခြန္းသာ ေျပာရန္လိုပါသည္။ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ပြင့္ေအာင္ေနလိုက္ပါ။

(Ref: SecurEdge Networks)