News

POST TYPE

EDUCATION

ဗီယက္နမ္ ပညာေရးစနစ္သစ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ နည္းယူမည္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနရျခင္းမွာ သူ႔ႏိုင္ငံ သူ႔လူမ်ိဳး သူ႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၾကေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ လမ္းေၾကာင္းကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးပံုစံအတိုင္း အတုယူကာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ 

ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ ပညာေရးကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ မထားျခင္းအျပင္၊ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားေစေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္းျဖတ္သင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိေရးတို႔ကို ဦးတည္ထားေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ အသားက်ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက မည္သို႔ အသြင္ေျပာင္းမည္ ဆိုျခင္းမွာ စိတ္ဝင္စားစရာလည္းျဖစ္သည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဖန္ေရွာင္ႏူးသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမ်ား ပညာေရးစနစ္ကို လွည့္လည္ေလ့လာေနျခင္း ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သည္။ သူက ခရီးစဥ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပညာေရးကို သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ မူလတန္းမွသည္ အထက္တန္းအဆင့္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း ယူဆေနၾကသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ထိုသံုးႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ (ပညာေရး ဒႆန) တစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ခံ က်င့္သံုးၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Tuoi Tre News တြင္လည္း ေရးသားထားသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း Programme for International Student Assessment (PISA) စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္သာ ပိုင္းျဖတ္ၾကရာတြင္ ဖင္လန္ေက်ာင္းသားေတြက အားလံုး၏ထိပ္တြင္ ေနရာယူေနျခင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္သာ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထား PISA စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ သိပ္ၿပီးနိမ့္က်သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ကမၻာ့အဆင့္ကိုမီရန္ဆိုသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ ကမၻာ့ေအာင္ျမင္ေနေသာ စနစ္အတိုင္း လိုက္ရန္ကလြဲၿပီး အျခားအေၾကာင္း မရွိေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဗီယက္နမ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ PISA အဆင့္ တိုင္းတာမႈတြင္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၌ အဆင့္ ၁၂ ရွိေနသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ထိုအေျခအေနတြင္ နံပါတ္ ၆ ေနရာ၌ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အဆိုးႀကီးေနရာ မဟုတ္ဟု ဆိုရမည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ စနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ဟု ယူဆရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ဆရာအတတ္သင္ ပညာေရးႏွင့္ အြန္လိုင္း ပညာေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၁၈ ခု လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကလည္း ေဆးပညာ၊ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၁၇ ခုကို လက္မွတ္ေရး ထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

Tuoi Tre News တြင္ ေရးသားထားသည္က ဗီယက္နမ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဆရာမ်ားကို ထူးခၽြန္ထက္ျမက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာခြင့္ရေစရမည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစၿပီး၊ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီး ဖန္ကလည္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ သင္႐ိုးမ်ားအတိုင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူခြင့္ရေစရမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ Vietnam Express သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ားကို ဟႏြိဳင္းႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ပညာေရး ဝန္ႀကီးက အဂၤလိပ္စာကို Grade 3 က စတင္ၿပီး မသင္မေနရ ဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ မသင္မေနရအျဖစ္ ေနာက္စာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ စာသင္ၾကားေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ေျခလွမ္းမ်ားကို ပညာေရးတြင္ပါ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

E-01