News

POST TYPE

EDUCATION GUIDE

၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ မှတ်သားဖွယ်ရာ မြန်မာစာ
09-Feb-2017
၂၀၁၇ ခုနှဈ တကကြသိုလဝွငွ စာမေးပှဲ
မှတသွားဖှယရွာ မှနမွာစာ

၂၀၁၇ ခုနှဈ တကကြသိုလဝွငွ စာမေးပှဲ ဖှဆေိုကှမယ့ွ ကှောငွးသူ၊ ကှောငွးသားမှားအတှကွ  မှနမွာစာဘာသာရပွ မေးခှနွးလှှာနဲ့ ပတသွကပွှီး မှတသွားဖှယရွာ၊ ဂရုပှုဖှယရွာမှားကို ပှောပှခငှပွါတယွ။

မှနမွာစာမေးခှနွးဟာ (၃) နာရီ မေးခှနွးဖှဈပှီး မေးခှနွး (၆) ပုဒွ ဖှဆေိုရမှာ ဖှဈပါတယွ။

မေးခှနွး ၁(က) မှာ မှနမွာစာ မှနမွာစကားဆိုငရွာ သိမှတဖွှယရွာမှား (ကကှမွှတမွှုဆိုငရွာ) မေးခှနွးဖှဈတယွ။ မေးခှနွး (၅) ခုမေးထားပှီး (၁) ခုဖှရမှော  ဖှဈတယွ။ ဒီမေးခှနွးမှာ စာအမှိုးမှိုး၊  အကခြရာပုံသဏဌြာနွ ပှောငွးလဲပုံမှား၊ ဌာနွ၊ ကရိုဏွးနဲ့ပယတွ၊ စကားသံဖှဈ အငွဂြါမှား၊ ဝါစငွဂြ ဆိုငရွာ အဓိပပြာယွ ဖှင့ဆွိုခကှမွှား၊      ဝါကဆှိုငရွာ အဓိပပြာယွ ဖှင့ဆွိုခကှမွှားထဲက မေးမှာဖှဈပါတယွ။ လိုအပတွဲ့ နရောတှမှော သာဓကတှကေို ထည့သွှငွးဖှဆေိုရမယွ။

မေးခှနွး ၁(ခ) ကတော့ သဒဒြါ (နားလညမွှုဆိုငရွာ) မေးခှနွးဖှဈတယွ။ မေးခှနွး (၆) ခုမေးပှီး (၄) ခု ဖှရမှော ဖှဈတာမို့ မေးခှနွးကို သသခှေောခှာဖတပွှီး မေးထားတဲ့အတိုငွး အတိအကှ ဖှပေေးရပါမယွ။ သာဓကပှရမယွ ဆိုရငွ အောကပွါတို့မှ (၄) ခုကို ရှေးခယွှ၍  ဖှဲ့စညွးတညဆွောကပွုံအရ မညသွည့နွာမဖွှဈကှောငွး မေးထားတဲ့  နေ၊ လကစွှပွ၊ ကူညီမှု၊ အကောငွး၊  လကရွှေးစငွ တို့ကို ဖှမယဆွေိုရငွ

နေ   =  ပငကွိုနာမွ  (ကိုယလွို့ရေးရငွ မှားပါတယွ)
လကစွှပွ =  ပေါငွးစပနွာမွ
ကူညီမှု = ကှိယာနာမွ
အကောငွး = ဂုဏရွညပွှနာမွ
လကရွှေးစငွ = ပေါငွးစပနွာမလွို့ တိတိကကှ ဖှရပေါမယွ ။

မေးခှနွး ၁(ဂ) မှာ မှနမွာသဒဒြါ (ကှှမွးကငှမွှုဆိုငရွာ) မေးခှနွး ဖှဈပှီး (၅) ခုမေးပှီး  (၃) ခု ဖှရမှော ဖှဈတယွ။ မှားသောအားဖှင့ွ သဒဒြါအမှိုးအစားအလိုကွ  စကားလုံးတှကေို ပေးထားပှီး ဝါကဖှှဲ့ခိုငွးလေ့ ရှိပါတယွ။ ဝါကထှဲက စကားလုံးကို မဉွှးသားပှီး ဝါစငွဂြအမှိုးအစား ဖှခေိုငွးတာမှိုးလညွး မေးနိုငပွါတယွ။ 
သာဓကပှရမယွ ဆိုရငွ  ကှိယာလေ့ကငှ့ခွနွးထဲက ပဈ၊ သှား၊ မိ၊ သင့ွ တှကေို ကှိယာထောကပွဈစညွး အဖှဈ ဝါကမှှာ သုံးပှပါဆိုတဲ့ မေးခှနွးဆိုပါစို့။

ကှှနမွသညွ  မမမကှေေိုကသွည့ွ  အလုပကွို လုပွမိသညွ။ (ဖမွးမိဟု ပေါငွးစပကွှိယာမှိုး မသုံးသင့ပွါ) 

ကိုကိုသညွ  မမ၏မုန့ကွို စားပဈသညွ။ ကှောငွးသားမှားသညွ စာကို  ကှိုးစားသင့ွသညွ။
လို့ ဝါကတှှကေို ပှည့စွုံပှီး အဓိပပြာယရွှိအောငွ ဖှဲ့ဖို့ လိုပါတယွ။ 

မေးခှနွး ၂ (က) မှာ ဝေါဟာရတှကေို အဓိပပြာယွ ဖှင့ခွိုငွးတဲ့ မေးခှနွးဖှဈတယွ။ မေးခှနွး (၈) ခု ပေးထားပှီး
(၅) ခု ဖှရမယွေ။ ပှဋဌြာနွးစာပါအတိုငွး ဝေါဟာရရဲ့ သဒဒြါအမှိုးအစားနဲ့ ကိုကညွီတဲ့ အဓိပပြာယကွို တိတိကကှ ဖှဆေိုရမယွ။ သာဓကပှရရငွ      
  
ကံကုနွ  =  အနိဈစရောကသွညွ။  
ခှီခယွှ =  ခှီခှီ ကှှကှှ။
သတငွးစငွ =  အကငှ့စွငကွှယသွညွ။

မေးခှနွး  ၂ (ခ) မှာတော့ စကားပှေ၊ ကဗှာ၊ ရသညပွှေဇာတတွှမှောပါတဲ့ ဝေါဟာရတှထေဲက မကှမွှောကခွတွတေိုငွ အသုံးပှုဆဲဖှဈတဲ့ ခတွသေုံးဝေါဟာရတှကေို ဝါကဖှှဲ့ခိုငွးတာ ဖှဈတယွ။
(၈) ခုမေးပှီး (၅) ခုဖှရမယွေ။ ဝါကဖှှဲ့ရာမှာ ပှဋဌြာနွးစာမှာသုံးတဲ့ အဓိပပြာယမွှိုးပဲ ဖှဈရမယွ။ ကတတြားလညွးပါ၊  အနကအွဓိပပြာယလွညွး ပေါလွှငွ၊ သဒဒြါအနအထေားလညွး မှနကွနတွဲ့ ဝါကမှိုး ဖှဈရမယွ။  သာဓကပှရမယွ ဆိုရငွ-  

မှူ -  နှေဦးကာလတှငွ ပတဝွနွးကငှတွဈခုလုံး မှူ မှားအုံ့ဆိုငွးလကှနွသညွေ။
ဒလဟော  -  တောငကွခှောငွးမှ  ရတေို့သညွ  တောငအွောကသွို့ ဒလဟော စီးဆငွးနသညွေ။

မေးခှနွး  ၂(ဂ) မှာ အလငွကြာမေးခှနွး ဖှဈပါတယွ။ မေးခှနွး (၈) ခု မေးပှီး (၅) ခုဖှရမယွေ။ ဖှတေဲ့အခါ  ဘယပွှဋဌြာနွးစာမှာ ဘာအကှောငွးနဲ့ ဆကစွပသွုံးတယွ၊ ဘာ့ကှောင့ွ  အလငွကြာမှောကတွယွ ဆိုတာကို ဖှရမှော ဖှဈတယွ။ ဥပမာ အလငွကြာကိုဖှရငွေ အနှိုငွးခံနဲ့  အနှိုငွးကို ဘယလွိုခိုငွးနှိုငွး ဖှဲ့ဆိုကှောငွး ၊    ရူပကအလငွကြာကိုဖှရငွေ အနှိုငွးခံနဲ့ အနှိုငွးကို ဘယလွိုထပတွူပှုထားကှောငွး၊ ဝငွကြဝုတတြိအလငွကြာကို ဖှရငွေ ဘယလွိုတိုကရွိုကမွရေးဘဲ သှယဝွိုကရွေးထားကှောငွး၊ အတိသယဝုတတြိ အလငွကြာကို ဖှရငွေ   ဘယလွိုအလှနအွကှူး ဖှဲ့ဆိုထားကှောငွး၊  မှညသွံစှဲ အလငွကြာကိုဖှရငွေ  ဘာမှညသွံကို ထည့သွှငွးဖှဲ့ဆိုထားကှောငွး ဆိုတဲ့ သကဆွိုငရွာ အလငွကြာရဲ့ သတမွှတအွသုံးအနှုနွးတှကေို သုံးစှဲပှီး ရှငွးပှရမှာ ဖှဈတယွ။ သာဓက အနနေဲ့      

ရှှခသှလေိုဆိုတဲ့  ဥပမာအလငွကြာကို ဖှမယဆွေိုရငွ  
ဦးပုည၏ ရသညပွှေဇာတတွှငွ  ရသညယွေောကွှားက မိမိဘဝအခှအနေေ တိုးတကလွာမည့ွ အကှောငွးနှင့ွ  ဆကစွပွ၍  ပှောဆိုသည့စွကား ဖှဈကှောငွး၊ ဘဝအခှအနကေေောငွးမှနွ တိုးတကပွှောငလွကလွာပုံ (အနှိုငွးခံ) ကို ပဈစညွးရှှခှေ၍ ပှောငလွကလွာပုံ (အနှိုငွး) နှင့ွ ခိုငွးနှိုငွးရေးဖှဲ့ထားသောကှောင့ွ  ဥပမာအလငွကြာမှောကကွှောငွး ရှငွးပှဖှဆေိုရမှာ ဖှဈပါတယွ။

မေးခှနွး ၃(က) ကတော့ ကဗှာဆိုငရွာ ဓမမြဓိဋဌြာနွ မေးခှနွးတှဖှဈပှေီး (၈) ခု မေးပှီး (၅) ခု ဖှရမှောဖှဈတယွ။   ဝါကအှပှည့အွစုံရေးသညွ ဖှဈစေ၊ မရေးသညဖွှဈစေ၊ အခကှအွလကမွှနလွှှငွ  အမှတပွေးပါတယွ၊  သတပွုံမှားလှှငွ၊ နံပါတစွဉွ လှဲနလှှငွေ အမှတမွပေးပါ။ သာဓကအနနှငေ့ွ

(၁)  ကိုးခနွးပှို့
(၂)  ကုနွးဘောငခွတွေ  စသဖှင့ွ  နံပါတစွဉအွတိုငွး မှနကွနစွှာ ဖှရပေါမယွ။

မေးခှနွး ၃(ခ) မှာ ကဗှာမေးခှနွးရှညဖွှဈပှီး၊ ဖှဆေိုရာမှာ ကဗှာပါ အကှောငွးအရာကို မေးသလား၊ ကဗှာစာဆိုရဲ့ အဖှဲ့အနှဲ့ကိုပဲ မေးသလား၊ မိမိရဲ့ အတှေးအမှငွ၊ ခံစားခကှကွိုပဲ မေးသလား စသညဖွှင့ွ သသခှေောခှာ ဖတပွှီးမှ  မေးခှနွးနှင့ွ ဘောငဝွငအွောငွ ဖှတတဖွေို့ လိုပါတယွ။ သာဓကအနနေဲ့   

တောငသွူကှီး ကဗှာမှပေးသော ရသနှင့ွ  အသိအမှငကွို တငပွှပါဆိုရငွ  ရသနှင့တွကှ  ကဗှာကပေးတဲ့ အသိအမှငကွိုပါ ဖောပွှဖှဆေိုရမှာ ဖှဈတယွ။ ကဗှာစာသား အကိုးအကား ကောကနွုတခွကှတွှကေို အလဉွှးသင့သွလို ထည့သွှငွးဖောပွှရပါမယွ။  

မေးခှနွး ၄ (က) နှင့ွ (ခ) ကတော့  မှနမွာစကားပှေ လကရွှေးစငထွဲက မေးတာဖှဈပှီး၊ ရှေ့က မေးခှနွး  ၃ (က)၊ (ခ) တို့နဲ့  ဖှဆေိုရမယ့ွ သဘောတရား အတူတူပါပဲ။ စကားပှတဈပေုဒကွို ရှုထောင့အွမှိုးမှိုးက မေးနိုငတွဲ့အတှကွ အဓိကအခကှနွဲ့  ကောငွးမှနတွဲ့ စာသားကောကနွှုတခွကှတွှကေို အမိအရ ကကှမွှတထွားမယဆွိုရငွ ဘယလွိုရှုထောင့ကွပဲမေးမေး မိမိရဲ့ ကိုယပွိုငအွတငအွပှနဲ့ အံဝငခွှငကွှ  ဖှဆေိုနိုငမွှာ ဖှဈပါတယွ။ သာဓကအနနေဲ့     

စီးခငွှးတိုကပွှဲမှ  သူရဲကောငွးတို့၏ စိတဓွာတကွို ပေါလွှငအွောငွ ဖောပွှပါ ဆိုပါစို့၊
ဗညွှးနှဲ့နှင့ွ ဗညားနှဲ့တို့ရဲ့ တဈဦးခငွှး တှေ့ရသော သူရဲကောငွးစိတဓွာတတွို့ကို ဖောပွှပှီး၊ သူရဲကောငွးတို့တှငွ ရှိအပသွော လကရွုံးရညွ၊ နှလုံးရညွ အရညအွခငွှးတို့ကို ထငရွှားပေါလွှငလွာအောငွ စကားပှပေါ စာသားအကိုးအကားတို့နဲ့ ဖှဆေိုတငပွှရမှာ ဖှဈတယွ။

မေးခှနွး ၅(က) ရသညပွှေဇာတွ စကားစပမွေးခှနွး ဖှဈပါတယွ။ ပေးထားတဲ့စာပိုဒဟွာ ဘယအွခနွးက၊ ဘယသွူက၊ ဘယသွူ့ကို၊ ဘယအွခှိနွ၊ ဘယနွရောမှာ၊ ဘာအကှောငွးနှင့ွ ဆကစွပပွှီး၊ ဘယလွိုပှောတယွ ဆိုတာကို မှနမွှနကွနကွနွ ပှည့ပွှည့စွုံစုံ ရေးနိုငရွမယွ။ စာပိုဒရွဲ့ အဓိပပြါယကွိုဖှတေဲ့အခါ မူရငွးစာပိုဒအွတိုငွး ပှနမွရေးရပါဘူး၊ မပါတဲ့စကားကို ဖှည့ပွှီ းထည့ရွေးတာမှိုးလညွး မဖှဈရပါ။ ဆိုလိုရငွး အဓိပပြါယကွို ဖှတေဲ့အခါ မိမိစကားနှင့ွ ပှပှပှဈေပှေဈ  ရေးသာဖို့ လိုပါတယွ။    

မေးခှနွး ၅ (ခ) အကှောငွးအရာ မေးခှနွးမှာတော့  (၂) ပုဒမွေး  (၁) ပုဒွ ဖှရမေဲ့ မေးခှနွးဖှဈတယွ။ မေးတဲ့မေးခှနွးနဲ့ မသကဆွိုငတွဲ့ အခကှအွလကတွှကေို ထည့ပွှီးမရေးရပါ၊ ကိုယပွိုငစွကားပှနေဲ့ ရေးရမှာဖှဈပှီး စာဆိုဦးပုညရဲ့ စကားအသုံးအနှုနွးတှေ၊ ပှဇာတစွာသား အကိုးအကားတှေ ထည့သွှငွးရေးသားရမယွ။  သာဓကအနနေဲ့ ရသညယွေောကွှားရဲ့ ပုံပနွးသှငပွှငနွဲ့ ဘဝသရုပကွို ဖှမယဆွေိုပါစို့။ရသညယွေောကွှားရဲ့ ရုပအွသှငအွပှငွ၊ ဝတစွားဆငယွငပွုံနဲ့  ဘဝအခှအနတေေို့ကို ပှဇာတပွါ ဇာတလွမွးနဲ့   စိတဝွငစွားဖှယွ  ဆကစွပပွှီး ဖှပေေးရမှာ ဖှဈတယွ။ 

မေးခှနွး  (၆) ကတော့ စာစီစာကုံးမေးခှနွးပါ။ မေးခှနွး (၆) ပုဒမွှာ နောကဆွုံးမေးခှနွး ဖှဈပှီး အမှတအွမှားဆုံး ပေးထားတာမို့  သသခှေောခှာ ဖှဆေိုဖို့ လိုပါတယွ။ မှနမွာစာဂုဏထွူးရလိုသူအတှကွ သော့ခကှလွညွး ဖှဈတယွ။ အကှောငွးအရာမတူတဲ့ ခေါငွးစဉွ (၃) ခု ပေးထားပှီး  နှဈသကရွာ တဈခုကိုသာ ရှေးပှီးရေးရမယွ။   စကားပှောဟနနွဲ့ မရေးရဘဲ စာဟနနွဲ့ ရှငွးလငွးပှပှဈစှော ရေးသားရမယွ။  

နံနကဆွညွးဆာ၊ ရှှလသောသော ည လို မှငကွှငွးတဈခုကို သရုပဖွောရွတဲ့ စာစီစာကုံးမှိုး၊  
မိုးသညွးထနသွော နေ့တဈနေ့၊
ကှှနုပွ၏ တဈနေ့တာ လို ဖှဈရပတွဈခုကို စီကာ စဉကွာရေးရတဲ့ စာစီစာကုံးမှိုး၊

မတဆွရာ၊  ယဉကွှေးသိမမွှေ့ခှငွးတို့လို ဖှင့ဆွိုရှငွးပှ စာစီစာကုံးမှိုး၊
နှုတခွှို သှှိုတဈပါး၊ ပညာသညဘွဝရှေ့ဆောငွ ကဲ့သို့   ကှောငွးကှိုးဆကစွပရွေးရတဲ့ စာစီစာကုံးမှိုးတှကေို လေ့ကငှ့ထွားဖို့ လိုတယွ။

စာစီစာကုံး ရေးသားရာမှာ ပေးထားတဲ့  ပုံကှမွးအခကှအွလကမွှားကို အခှခေံပှီး ဆင့ပွှားခှဲ့ထှငွ တှေးမှငရွေးသားတငပွှရမှာ ဖှဈတယွ။ ကိုယတွိုငဖွတွ၊မှတွ၊ လေ့လာဖူးတဲ့ စကားပုံ၊ ဆိုရိုး၊ ဇာတဝွတထြု၊ ပုံပှငတွှေ၊ ကှောငွးသငခွနွးစာတှထေဲက စကားပှေ၊  ကဗှာပါ အကှောငွးအခကှတွှကေိုလညွး ထည့သွှငွး၊  ကိုးကားဖှဆေိုနိုငပွါတယွ။ နိဒါနွးရေးသားရာမှာ စာတဈပိုဒထွဲသာ ရေးရမှာဖှဈပှီး မတိုမရှညွ ဖှဈရပါမယွ။

နိဒါနွးဟာ မိမိရေးတဲ့ အကှောငွးအရာရဲ့ အဖှင့သွဘော ဖှဈတာမို့ စိတဝွငစွားပှီး ဆှဲဆောငမွှု ရှိအောငွ ရေးနိုငရွမယွ။ စာကိုယမွှာတော့ ပေးထားတဲ့ ပုံကှမွးအခကှအွလကတွှနေဲ့ အညီဆီလှောတွဲ့ နရောတှမှော စာတှေ့သာဓကတှေ၊ အကိုးအကားတှေ၊ ကိုယတွှေ့အခကှအွလကတွှကေို အဆကအွစပမွိအောငွ ရေးသားရမယွ။ နိဂုံးစာပိုဒကွိုလညွး ပေးထားတဲ့ ခေါငွးစဉနွဲ့ ကိုကညွီမှုရှိပှီး စာတဈပိုဒထွဲဖှင့သွာ အကဉွှးခှုပွ တငပွှရမှာ ဖှဈတယွ။ စာစဈသူ နှဈသကနွိုငလွောကအွောငွ အဆုံးသတွ ရေးသားရမှာလညွး ဖှဈပါတယွ။

မိမိစာစီစာကုံးဟာ ရှေ့ပိုငွးမှာ ဘယလွောကပွငကွောငွးမှနအွောငွ ရေးထားပါစေ နိဂုံးမပါခဲ့ရငွ၊ စာစီစာကုံးအငွဂြါရပနွဲ့  မပှည့စွုံတာမို့ ရမှတမွှားစှာ ဆုံးရှုံးသှားနိုငတွာကို သတိပှုရပါမယွ။

ခှုံပှီးပှောရရငွ မှနမွာစာဘာသာရပွ မေးခှနွးကို ဖှဆေိုရာမှာ တိကသှခှောစှာ ကကှမွှတလွေ့ကငှ့ထွားမှု စာလုံးပေါငွးသတပွုံ မှနကွနမွှု၊ ပုဒအွထားအသိုနဲ့ ဝါကဖှှဲ့ထုံး မှနကွနမွှု၊ ဝါကတှဈခုနှင့တွဈခု၊ စာပိုဒတွဈပိုဒနွှင့တွဈပိုဒွ ပှပှဈေ၊ ညီညှတစွှာ ခှိတဆွကနွိုငမွှု၊  လကရွေးလကသွား သပရွပသွန့ရွှငွးမှု စတဲ့ အရညအွခငွှး၊ အရညအွသှေးတှနေဲ့ ကောငွးမှနမွှနကွနစွှာ ဖှဆေိုနိုငမွယဆွိုရငွ ဂုဏထွူးမှတနွဲ့ ထိုကတွနတွဲ့  အဖှလှှောတဈခု    ဖှဈလာမှာပါ။

၂၀၁၇  ခုနှဈ တကကြသိုလဝွငတွနွး စာမေးပှဲဖှဆေိုကှမယ့ွ မောငတွို့၊ မယတွို့ အားလုံးကိုယစွိတနွှဈဖှာ ကနွှးမာ၊ ခမွှးသာစှာနဲ့ ကောငွးမှနစွှာ ဖှဆေိုနိုငကွှပါစေ။


ဒေါကတွာစမွးစမွးကှညွ၊ တှဲဖကပွါမောကခြ
မှနမွာစာဌာန၊  ရနကွုနတွကကြသိုလွ။