News

POST SECTION

EDITORIAL

01-Jul-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။
30-Jun-2018
ရန္ ငါ စည္းျခားလြန္း၊ အဆိုးေျပာ အႏုတ္သေဘာ ျမင္လြန္း၊ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာသူ မ်ားလြန္း၊ ေသခ်ာ ဂဃနဏ မသိဘဲ ထင္ရာ ျမင္ရာ ရမ္းသမ္းေဝဖန္ ျပစ္တင္လြန္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ နည္းလြန္းတဲ့ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ အားကစား စိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝတာ၊ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ ညႇာတာ ေထာက္ထားတာ၊ ေလးစားတာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတာေတြ အတုယူသင့္တယ္။
28-Jun-2018
ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုစံမ်ားအတိုင္း လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အခ်ိန္မဆိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေကာလာဟလ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မဆိုင္း တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္မႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ေနာက္က်မွသာ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိစြာ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားက ဖိနပ္စီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ မုသားက ကမၻာတစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးသြားသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္း အရာရာေနာက္က်ျခင္း၏ ခါးသီးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤအျဖစ္အပ်က္က ထပ္မံသတိေပးေနသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေစလိုရင္း
27-Jun-2018
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။
26-Jun-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရႏွစ္ခု ရွိေနသေလာဟု သံသယပြားစရာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျခရာ၊ လက္ရာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးပြားလာေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္ထဲေရးသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါက အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ မ်ားစြာ အကုသိုလ္ႀကီးေၾကာင္း
25-Jun-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ အေရးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ တမင္ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းတြင္ပါ ေျပာစရာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းျဖစ္သည္။
24-Jun-2018
ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္တို႔မွစ၍ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္၊ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ ေပးသည့္စနစ္ လက္ေတြ႔ စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ ကုစားျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း
23-Jun-2018
တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနသမွ်၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္ေနသမွ်၊ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔လက္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာ၊ ဩဇာနဲ႔ ဥစၥာဓနရွိေနသမွ်၊ ဥပေဒေအာက္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ေျပးညီမျဖစ္ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ က်ၿပီးရင္း က်ေနမွာပဲ။
21-Jun-2018
အထူးသျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာတိုင္း စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုစီ ထုတ္ျပန္ၫႊန္ၾကားေနရပါက ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အေရးမႀကီးလွသည့္ အေသးအဖြဲ၊ သာမညကိစၥေလးေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားကာ အေရးႀကီးလွသည့္ အဓိက ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမ်ားတြင္ လစ္ဟာသြားႏိုင္ေၾကာင္း
20-Jun-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္တို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ႀကီးစိုးေနရာယူထားေၾကာင္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ကမၻာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးလိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက သံသယ ဝင္လာစရာရွိျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
19-Jun-2018
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
18-Jun-2018
လံုေလာက္ထိေရာက္ေသာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ မေပးႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆိုင္း၊ တံု႔ေႏွးျခင္း၊ ေလးေလးနက္နက္ ထားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေစမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စီမံမႈ မရွိျခင္းတို႔ ရွိလာပါက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟုမျမင္ဘဲ အာဏာရပါတီကို အာခံဆန္႔က်င္သည့္ေဒသကို တမင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု အျမင္ေစာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း
17-Jun-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပး၊ အေလးထားသည့္သေဘာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးလိုသည့္သေဘာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေပးၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္တင္ေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအားေပးသင့္ေၾကာင္း
16-Jun-2018
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက ျမန္မာျပည္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ထူေျပာၿပီး အမႈအခင္းေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရဦးမွာပဲ။ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနေနတာက ျပည္သူလူထုတင္မကဘူး။
14-Jun-2018
အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အေျခခံပညာအထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာတြင္ သိပၸံဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ားမွတစ္ပါး အျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဆူညံသြားခဲ့သည္။