News

POST SECTION

EDITORIAL

21-Nov-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ကုန္က်မႈ မရွိေစဘဲ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတြင္းကိစၥႏွင့္ အျပင္ကိစၥႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းေကာင္းမ်ားအား သံုးႏွစ္ေက်ာ္၊ ေလးႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ေတြ႔ရလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း
20-Nov-2017 tagged as
ဓိကေျပာလိုသည္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တစ္စထက္တစ္စ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္ ကမၻာႀကီးထဲတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား မလြဲမေသြ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းၾကမည္သာျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မျဖစ္မေန ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္
19-Nov-2017 tagged as
NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ကိစၥမ်ား၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား သာမက အေျခခံဥပေဒ ဟူသည့္ ေပးထားခ်က္ပါ အကန္႔အသတ္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ျပည္သူအမ်ားစုက နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရဘက္က မ်ားစြာ ျဖည့္ေတြးေပးခဲ့ၾကသည္ကို ယင္းတစ္ႏွစ္ခြဲတာကာလအတြင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။
18-Nov-2017 tagged as
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေကာင္းဆိုတာ မိတ္ေဆြေကာင္းလည္း ျဖစ္သလို မိသားစုဝင္ ေကာင္းသဖြယ္လည္းျဖစ္ၿပီး ငါ၊ သူတစ္ပါး ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးကို သာမက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ဆိုတဲ့အက်ိဳးကိုပါ သယ္ပိုးႏိုင္တဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္တယ္
16-Nov-2017 tagged as
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ဟု မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဟူသည့္ လူအမ်ားစုက လက္သင့္ခံထားေသာ ပညတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းပညတ္မ်ားကို မွန္သည္၊ မွားသည္ဟု ျငင္းခံုျခင္းထက္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းကသာ ဧည့္သည္ သို႔မဟုတ္ လူနည္းစုအတြက္ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ တစ္ပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
15-Nov-2017 tagged as
အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဘဂၤါလီကိစၥပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္ေတြ႔က်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္လာမည့္ သေဘာျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေနႏွင့္လည္း မိမိ၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ဟန္ခ်က္ညီညီ သတိႀကီးစြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရမည္
14-Nov-2017 tagged as
အခ်က္ျပစနစ္ဆိုင္ရာ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမ်ိဳး မထားဘဲ အထူး အေလးအနက္ ထားကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္ လမ္းက်ဥ္းေနသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း နည္းပါးသြားေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ယူသြားရမည္ျဖစ္သည္
13-Nov-2017 tagged as
ည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ဧရာမ ႀကီးမားေသာ အရင္းအႏွီးမ်ိဳး မလိုအပ္ဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေသာ SME မ်ား ဆက္လက္ အားေကာင္းလာႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုးႏႈန္းကိစၥကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကရမည္
12-Nov-2017 tagged as
လက္ဝဲ အယူဝါဒျဖစ္ေစ၊ လက္ယာ အယူအဆျဖစ္ေစ ေကာင္းကြက္ႏွင့္ ဆိုးကြက္ဟူသည္ ဒြန္တြဲေနစၿမဲျဖစ္ရာ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသည့္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာင္အခါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာဟူသည့္ Nation State တစ္ခုအေနႏွင့္ ကမၻာတြင္ ေပၚေပါက္လာစရာရွိသည့္ အယူဝါဒ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားၾကား၌ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အယူဝါဒမ်ား၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ေလ့လာတြက္ဆ ထားၾကရမည္
11-Nov-2017 tagged as
တကယ္ေတာ့ လူႀကီးဆိုတာ လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ျမင္ေအာင္ ပိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
11-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔အလယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးမားသည့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း အစၥေရးတို႔သည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အသံမ်ား ေပးသည့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
08-Nov-2017 tagged as
ျမန္မာေတြ ဘာလုပ္တတ္သလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ စည္းစနစ္တက် လုပ္ၾကၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ ဇရွိသူ၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရေတာ့မည္
07-Nov-2017 tagged as
ယေန႔ ကမၻာႀကီးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီထက္ ပိုေကာင္းေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီကို ခဲရာခဲဆစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရသည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒကိုမွ် တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ တြယ္ဖက္ မထားသင့္ဘဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကီးမားသည့္ အသိဉာဏ္ျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
07-Nov-2017 tagged as
ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစ၊ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီပညာရွင္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္ေစ မိမိထူးခၽြန္တတ္ေျမာက္ထားသည့္ပညာျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုပါက လူ႐ိုေသ ရွင္႐ိုေသ ခံရ႐ံုမွ်မက တန္ဖိုးဟူသည္မွာလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ပညာရပ္ အသီးသီးကို မိမိဝါသနာအလိုက္ လူမွန္ေနရာမွန္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ တန္ဖိုးထား ေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ား ေပၚထြက္ေရးအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက တာဝန္သိစြာ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
05-Nov-2017 tagged as
မည္သည့္လုပ္သားမဆို အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ရယူလိုၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အလံုးစံု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဦးစြာဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္မွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုပါ တစ္ပါတည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္