News

POST SECTION

EDITORIAL

08-Jun-2017
အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါျပႆနာႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး အယူဝါဒႏွစ္ရပ္၏ သမိုင္းရန္စ (အမုန္းတရား)အေပၚ မ်ားစြာ အေျခခံထားသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကမၻာ့အယူဝါဒ သမိုင္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားအား ေလ့လာထားသူ အားလံုး သိထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းအယူဝါဒႏွစ္ရပ္အေပၚ ယံုၾကည္သူနည္းပါးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ဝိဘဇၨအယူဝါဒီမ်ား အေနႏွင့္ ေမတၲာတရား၊ အသိဉာဏ္ႏွင့္ သတိတရားတို႔ျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္
07-Jun-2017
မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔သာ ထိခိုက္နစ္နာရေၾကာင္း
06-Jun-2017
ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတို႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကို နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။
05-Jun-2017
ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာဆိုမႈမွ်သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္
03-Jun-2017
လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြကို လူေတာ္၊ လူသာမန္၊ လူညံ့ အမ်ိဳးအစား မခြဲဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပိုင္ခြင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
03-Jun-2017
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျပန္ၾကည့္ပါက အစိုးရ အဆက္ဆက္ အမေတာ္ေၾကးႏွင့္ တာဝန္ေက် စပါး မျဖစ္မေန ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အခြန္တာဝန္ အေက်ပြန္ဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရ အခ်ဳိးအမ်ားဆုံး၊ အဆင္းရဲဆုံး၊ ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ အခံရဆုံးႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိမႈ အနည္းဆုံး၊ အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းကို သတိျပဳသင့္လွသည္။
31-May-2017
သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ အခြန္ဝင္ေငြျဖင့္ အစိုးရမ်ား ရပ္တည္ရသည္ဆိုေသာ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္ခံနားလည္ေပးရန္ မလြယ္ကူေပ။
30-May-2017
ကမၻာႀကီးသည္ သက္ရွိ လူသားတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ ဇီဝကမၼ သေဘာအရ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနေသာ အင္းဆက္ အပါအဝင္ သက္ရွိတိရစၧာန္၊ သတၲဝါ အားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေပသည္။
29-May-2017
ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အာဏာသံုးရပ္ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေရး၊ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး၊ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား အခ်ိဳးက် ခံစားခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာမူမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
28-May-2017
မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ား၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ားမွာ အဆိုုပါ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္သြားေပရာ တတ္ႏိုင္သမွ် အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိရန္ ညႇိႏိႈင္းယူၾကရသည္။
27-May-2017
ေခါင္းညိတ္ ေထာက္ခံတာေတြကို သာယာယစ္မူးလာတာနဲ႔အမွ် မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ရဲ႕ ဘယ္လို ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံေပးခ်က္ကိုမဆို နားခါး လာတတ္တဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အဲဒီမိတ္ေဆြေကာင္းေတြကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားလာတတ္တယ္။
27-May-2017
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ေပသည္။
25-May-2017
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ အရွိဆုံး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ယင္းသို႔ သဘာဝက်စြာ ရွိေနတတ္သည့္ အတၱ၊ မာနကို လိုအပ္သည့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည့္ တာဝန္ ရွိေပသည္။
24-May-2017
သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရွိေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္၊ က်င့္ႀကံ၊ အားထုတ္ရမည္ဆိုျခင္းကိုလည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအစ အတိအက် ေရးသားျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းအခ်က္တို႔ကို ေလးစားလိုက္နာလွ်င္ပင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မည္ေပသည္။
23-May-2017
လက္ရွိ ျပည္တြင္း အီလက္ထရြန္နစ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေဈးကြက္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ပံုစံ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ျပည္တြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သေယာင္ျပၿပီး တပ္ဆင္ထားေသာ ဘတ္စ္ကား အမ်ိဳးအစားသစ္အျဖစ္ ျပသလို၍ေပေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္။