News

POST SECTION

EDITORIAL

27-Dec-2016
ခရီးသည္မ်ားကို မယဥ္မေက်း ဆက္ဆံသည့္အျပင္ ေစာ္ကား၊ ႐ုိင္းပ်စြာ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ေသာ ဒ႐ုိင္ဘာေခၚ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ စပယ္ယာ ေခၚ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားကို ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားထဲမွ မခံရပ္ႏုိင္သူမ်ား စုစည္း၍ လက္တုံ႔ျပန္မည့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေနေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။
26-Dec-2016
ထုိျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ကိုယ္တုိင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ မည္သည့္အဆင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဥပေဒ ေက်ာ္လြန္ ခ်ဳိးေဖာက္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ အေရးယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း
25-Dec-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို၊ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမဆို ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ရွိ အမ်ားသေဘာတူ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုခုက သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ဳိး မရွိေသးေပ။
24-Dec-2016
အေျခခံက်က် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို ျပဳျပင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးလိုက္တာနဲ႔ ခရီးသည္ေတြ စိတ္ေက်နပ္၊ သေဘာက်ၿပီး အေခါက္ေခါက္ လာခ်င္၊ သြားခ်င္တဲ့ ဂိတ္တံခါးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။
23-Dec-2016
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
22-Dec-2016
မ်ားစြာ မဆီမေလ်ာ္ ရွိလွသည့္ စီမံကိန္းမ်ဳိးကို ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္မ်ား တရားဝင္ ရပ္နားသြားသည့္အခ်ိန္၊ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း မကုန္မီ ရက္ပိုင္း အလိုတြင္မွ အလ်င္အျမန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေလာေဆာ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းမွာ ႐ုိးသားပါ၏ေလာ
21-Dec-2016
ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း ရင့္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားေနျခင္းဟု ေစာဒက တက္ႏုိင္ေသာ္ျငား အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္မႈ၊ အလုပ္တာဝန္ ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္မႈ၊ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္မႈကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္က်ေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားလည္း လိုက္နာ အတုယူႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း
20-Dec-2016
စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်ိန္မဆိုင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ မွ်တစြာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ေစမည့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေက်နပ္စြာ လက္ခံလာေစမည့္ သံတမန္ ပညာရပ္တိ႔ုျဖင့္ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ခ်ဥ္းကပ္တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ နားလည္လက္ခံမႈ ရရွိႏုိင္ေစေၾကာင္း
19-Dec-2016
အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ခ်စ္ခင္၊ ေလးစားေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ကိုးစားေၾကာင္း ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္းအျပင္ ဆႏၵျပသူ၊ ေလာ္ဘီလုပ္သူတို႔ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသိုက္အၿမဳံ၊ အဝန္းအဝိုင္းတို႔၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္အင္ကိုပါ သြယ္ဝိုက္၍ သိကၡာခ်၊ တန္ဖိုးခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းကို သတိျပဳမိေစလိုရင္း
18-Dec-2016
ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ယေန႔ ၁၄၂၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္မားဆုံး စံခ်ိန္ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဦးစုိက္ ဆင္းေနျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။
17-Dec-2016
ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုတာ သမၼတလို၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လို ရာထူးႀကီးႀကီး၊ တာဝန္ႀကီးႀကီး ထမ္းေဆာင္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္သြားတဲ့သူေတြက ပ႐ုိတုိေကာလို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အခမ္းအနား တခ်ဳိ႕ေလာက္ကလြဲၿပီး အျပင္အခ်ိန္ေတြမွာ သာမန္လူေတြလိုပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနၿပီး အခြင့္ထူးခံသူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကို တန္းတူရည္တူ သေဘာထားေၾကာင္း၊ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပၾကတယ္။
15-Dec-2016
ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ သတင္းမ်ား စုံစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသည့္အခါတြင္ သာမက မည္သည့္သတင္းမ်ဳိးမဆို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ၊ သတင္းပညာရပ္ႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတ၊ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီပီသသ၊ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ရပ္တည္ ေရးသားျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ လက္ေတြ႔ အက်ဆုံး အကာအကြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း
15-Dec-2016
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုံးစြဲရန္ ထပ္တိုး ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၃၅၄ ဘီလီယံေက်ာ္မွ ဘီလီယံ ၇ဝ (သန္း ခုနစ္ေထာင္)ေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းသည္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ပထမဦးဆုံး ျမင္သာထင္သာ ရွိလာေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကားက အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈ ျဖစ္သည္။
13-Dec-2016
Daily Eleven သတင္းစာ၏ မုံရြာေဒသခံ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သစ္ေမွာင္ခုိ ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဖြယ္ရွိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး သာမက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
12-Dec-2016
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဓာတ္တုိင္ သုံးေထာင္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ထုိအစီအစဥ္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သေဘာဟု သုံးသပ္ရသည္