News

POST SECTION

EDITORIAL

01-Mar-2017
မျပင္ဆင္ရေသးေသာ လက္ရွိ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ ေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကို မည္သို႔ လက္ခံနားလည္ေပးၾကမည္နည္း
27-Feb-2017
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
26-Feb-2017
အမႈအေျခအေနအေပၚ မူတည္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား အရေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိ အေနအထားမွ်သာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္းကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေသာ္ျငား နားလည္ေပး၍ ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းေစႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုမူ နားလည္ေပးရန္ ခက္ခဲသြားေစႏိုင္သည္။
26-Feb-2017
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အေတြ႔ရ အမ်ားဆံုးကေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္တာနဲ႔ ကြမ္းတံေတြး ေထြးတာ။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲသိၿပီး သူမ်ားေတြအတြက္ စဥ္းစားမေပးတာ။ တစ္နည္းဆိုရရင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ သိပ္မ်ားလာတာပဲ။
25-Feb-2017
ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ အားနည္းကာ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ေလးစားယုံၾကည္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ဦးဦးက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ပဋိဉာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အခြန္ကိစၥကို ရွင္းလင္းအသိေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။
23-Feb-2017
အေျခခံ သေဘာထားမ်ား ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာမူ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကိုပင္ မူတည္ကာ ေဘးပေယာဂမပါေသာ စစ္စစ္မွန္မွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသနတ္သံ မပါေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း
23-Feb-2017
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔သည္လည္း ထိုသို႔ပင္။ အတိတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏွစ္ခုအတြင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္က ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚ အဆိုး၊ အေကာင္း သေဘာထားရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။
21-Feb-2017
အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို အာဏာရပါတီအက်ိဳး အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာမတူလင့္ကစား အတိတ္ကာလကပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔ အစိုးရနာမည္ခံထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ သတင္းစာ မကြဲျပားျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္
20-Feb-2017
အခြန္ေကာက္ခံ စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ဝင္ေငြအျပင္ အျခားဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစေရး ႀကံဆ လုပ္ကိုင္ရန္၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔၊ မည္မွ် သံုးစြဲသည္ဆိုျခင္းကို အရွိအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္
19-Feb-2017
မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ နာမည္ပ်က္မ်ား၊ အာဏာ အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျပာပေလာက္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
19-Feb-2017
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗမာ့ရဲ Burma Police အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏုိင္သည္။
18-Feb-2017
ဒီေန႔လို မီဒီယာ လက္တံေတြ သိပ္က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ ကာလမ်ိဳး၊ ထိမ္ခ်န္ကြယ္ဝွက္လို႔ ခက္ခဲလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စကားတစ္ခြန္းက စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ေတြကို အဆိုးအေကာင္း သက္ေရာက္မႈ သိပ္ျပင္းထန္ၿပီး သိပ္ျမန္သြားတတ္တယ္။
16-Feb-2017
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ဌာနမ်ား မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ကို အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းစြာ သိရွိခြင့္ရလာျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ေနာင္တြင္ အလားတူ ထူးမျခားနား ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး ထပ္မံ ေပၚေပါက္မလာေစေရး အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း
15-Feb-2017
လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေလးစားမွတ္သားေလာက္စရာ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာ၊ စကားမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားကို “ေဟ့ေကာင္ေတြ မင္းတို႔ကို ငါေျပာသလို ငါကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္တယ္ကြ”ဟူေသာစကားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စ႐ိုက္ကို ထင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
14-Feb-2017
လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း မူလက ရွိထားခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။