News

POST SECTION

EDITORIAL

10-Jul-2018 tagged as
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ပါးသူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေႏွာင့္အယွက္၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ကာ က်န္ရွိေသာ သက္တမ္းတြင္ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ သက္တမ္းအသစ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစေၾကာင္း
09-Jul-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အၾကား ပါဝါအားၿပိဳင္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ နပန္းလံုးေနေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ထံတြင္ ရွိေနေသာ ျပႆနာကို ေနရာလႊဲ၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးမႈကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ခံေနရေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျပႆနာကို ယခုထက္ပို၍ ပါးနပ္လိမၼာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္မီေသးေၾကာင္း
08-Jul-2018 tagged as
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
07-Jul-2018 tagged as
ေခတ္၊ စနစ္တစ္ခုရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အဲဒီေခတ္စနစ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလိုက္ၿပီး ေတာ္၊ သင့္၊ ညံ့၊ သံုးစားမရဆိုၿပီး ခြဲျခားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လူငယ္ေတြ မညံ့ခဲ့ၾကဘူး။ ေမြးရာပါ ဗီဇနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အေရာင္တင္မႈ၊ အားေပးမႈ၊ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အရည္အခ်င္း ကြာျခားသြားၾကတာ။
05-Jul-2018 tagged as
စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးမႈ မရွိလွ်င္ ယခု အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိလာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ အဓိကက်ေသာ ေရခံေျမခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
04-Jul-2018 tagged as
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
03-Jul-2018 tagged as
အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပံုရိပ္ေကာင္း ရရွိေစရန္ ပံုစံက် ဖန္တီးထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ ႐ုတ္တရက္ အေရးေပၚ ႀကံဳလာရသည့္ အခက္အခဲ၊ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေကာင္း၊ ႐ိုးသားမႈရွိရွိ၊ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လက္ေတြ႔က်က် ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသြားတတ္သည္။
02-Jul-2018 tagged as
ေရေျမာင္းအတြင္း အမိႈက္ပစ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို ကုန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးတယူ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိအာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၊ တိုးပြားေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည္။
01-Jul-2018 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။
30-Jun-2018 tagged as
ရန္ ငါ စည္းျခားလြန္း၊ အဆိုးေျပာ အႏုတ္သေဘာ ျမင္လြန္း၊ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာသူ မ်ားလြန္း၊ ေသခ်ာ ဂဃနဏ မသိဘဲ ထင္ရာ ျမင္ရာ ရမ္းသမ္းေဝဖန္ ျပစ္တင္လြန္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ နည္းလြန္းတဲ့ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ အားကစား စိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝတာ၊ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ ညႇာတာ ေထာက္ထားတာ၊ ေလးစားတာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတာေတြ အတုယူသင့္တယ္။
28-Jun-2018 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုစံမ်ားအတိုင္း လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အခ်ိန္မဆိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေကာလာဟလ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မဆိုင္း တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္မႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ေနာက္က်မွသာ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိစြာ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားက ဖိနပ္စီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ မုသားက ကမၻာတစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးသြားသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္း အရာရာေနာက္က်ျခင္း၏ ခါးသီးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤအျဖစ္အပ်က္က ထပ္မံသတိေပးေနသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေစလိုရင္း
27-Jun-2018 tagged as
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။
26-Jun-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရႏွစ္ခု ရွိေနသေလာဟု သံသယပြားစရာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျခရာ၊ လက္ရာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးပြားလာေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္ထဲေရးသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါက အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ မ်ားစြာ အကုသိုလ္ႀကီးေၾကာင္း
25-Jun-2018 tagged as
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ အေရးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ တမင္ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းတြင္ပါ ေျပာစရာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းျဖစ္သည္။
24-Jun-2018 tagged as ပညာေရး အစုိးရ
ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္တို႔မွစ၍ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္၊ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ ေပးသည့္စနစ္ လက္ေတြ႔ စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ ကုစားျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း