News

POST TYPE

EDITORIAL

သန္းခုနစ္ေထာင့္ငါးရာ ျပႆနာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈံးအျမတ္(Vol-5/No-14)
27-Apr-2017

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ က်ပ္သန္း ခုနစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ အလြဲသုံးစား ျပဳထားျခင္းႏွင့္ ယင္းေငြေၾကးမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ရယူထားေၾကာင္း သတင္းမွာ YBS သတင္းၿပီးလွ်င္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ အမ်ားဆုံး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ႏုိင္ငံပိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳမႈ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ဳိးစုံ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း နာမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ယူထားသည့္ ဤမွ် မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ တူးေဖာ္ေနၾကေသာ ေရနံလက္ယက္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ တုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ဟုဆိုကာ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းအင္းႏွင့္တကြ အတိအက် တရားဝင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားကာ ေဝဖန္မႈ မ်ားျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

မေကြးတုိင္းအတြင္းတြင္ ထုိသို႔ စာရင္းအင္းျဖင့္ အတိအက် မဟုတ္ေသာ္ျငား အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအထိပါ သတင္းေပါက္ၾကား နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတိေပးျခင္းပင္ မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔အတူ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္လည္း မေကြးတုိင္းကဲ့သို႔ပင္ စာရင္းရွိေသာ၊ စာရင္းမျပႏုိင္ေသာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား၊ ေဒသဘ႑ာေငြႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား အစိုးရသစ္ထံ မလႊဲအပ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္က နာမည္ဆုိးျဖင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏  လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ကသာ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားဝင္ ေတာင္းဆုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခင္အာဏာရ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကပါ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ရယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားရာ ယင္းျပႆနာ၏ အဓိက ကာယကံရွင္ျဖစ္သူ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက တရားဝင္ ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ မေကြးတုိင္းထက္ ပို၍ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရပင္ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ အေျခစိုက္ထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံပိုင္ ေျမ၊ ေနရာ၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အပန္းေျဖနားေနစရာ ပန္းၿခံႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားကုိ တိက်စြာ စုံစမ္း၊ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါက မေကြးတုိင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းရွိ နာမည္ေက်ာ္ ဝန္ႀကီးဌာန အခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန အားလုံးကိုလည္း တိက်မွန္ကန္စြာ စာရင္းအင္းႏွင့္တကြ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးလိုက္လွ်င္လည္း က်ပ္ေငြ ဘီလီယံမ်ားစြာခ်ီေသာ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား တန္းစီထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မေကြးတုိင္းသည္ ကနဦး ႀကိဳးစတစ္စျဖစ္ပါက ယင္းႀကိဳးစကို ဆြဲၿပီးပါက အလားတူ ႀကိဳးစေပါင္း မ်ားစြာ ထြက္ေပၚမည္ေလာ၊ ယခင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီအေနႏွင့္ မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိေနေသာ လက္ရွိျပႆနာကို ယတိျပတ္ ျငင္းဆိုမည္ေလာ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဝန္ခံကာ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္ကို တာ၀န္ခံ ေစမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။

မေကြးျပႆနာအေပၚ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယခင္ အာဏာရွင္စနစ္၏ အလြဲသုံးစားမႈ မ်ားစြာကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားစုက ၾသဘာေပး ေထာက္ခံၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အေနႏွင့္မူ ယင္းျပႆနာအား တုံ႔ျပန္မႈကို မူတည္ကာ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ ထြက္ႏုိင္မည္ေလာ၊ အ႐ႈံးႀကီး ႐ႈံးမည္ေလာ ဆိုျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၇-၄-၂၀၁၇)

  • VIA