News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပႆနာရွိလွ်င္ အေျဖရွိသည္ (Daily, Vol-5/No-5)
05-Apr-2017

အစိုးရသစ္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံအတြင္း အခ်ိန္မေရြး ထ၍ ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ ေလာင္စာပံု သို႔မဟုတ္ ယမ္းပံုကဲ့သို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းကို သတိႀကီးႀကီး ထား၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆက္ႏႊယ္ တင္းမာမႈမ်ားမွာလည္း အစိုးရသစ္ကို ေသြးတိုးစမ္းေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သဘာဝ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္အတြင္း အဆင္အျခင္မဲ့၊ အထိန္းအကြပ္မဲ့၊ အရမ္းကာေရာ၊ ေလာဘတႀကီး ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ လတ္တေလာ ေလျပင္းႏွင့္ မိုးသီးမ်ား က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကလည္း အထူးေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနေပသည္။

ဆိုခဲ့ပါ ျပႆနာမ်ားအနက္ ဘာသာေရး အေျချပဳ တင္းမာမႈမွာ လတ္တေလာ အခ်ိန္မဆိုင္း ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ျပႆနာတို႔မွာမူ ေရရွည္ အခ်ိန္ယူ၍ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ဘာသာေရး အေရၿခံဳထားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျခင္းက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံသား လူနည္းစု ဘာသာျခားမ်ားအား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ႏွင့္ ပို၍ ၎တို႔ဘာသာ သီးျခား တံတိုင္းကာေနလိုစိတ္တို႔ကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
 
အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရဟန္းအခ်ိဳ႕၏ ဗုဒၶအဆံုးအမႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ေဟာေျပာ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဩဇာႀကီး၊ နာမည္ေက်ာ္ မေထရ္ႀကီးမ်ားကပင္ ေဆာလ်င္စြာ သတိေပး ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္ကပင္ တမင္ လႊတ္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းက ျပႆနာမ်ား ပိုႀကီးထြားသြားေစခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ပင္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာမ်ား ရွိေနေစကာမူ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႔ ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းရမည္မွာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေပၚ  ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ရွိေနေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေလ်ာ့ရဲေပါ့ဆမႈ၊ တာဝန္မဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရွိေနေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းလွ်င္ပင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၄-၂၀၁၇)

(လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၅-၄-၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • VIA