News

POST TYPE

EDITORIAL

ေပးသေလာက္ ျပန္ရသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ(Daily, Vol-5/No-3)
04-Apr-2017

လစ္လပ္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္သာ က်င္းပသည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ရက္အၾကာ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ NLD ပါတီက စုစုေပါင္း ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ အာဏာရပါတီတစ္ခုအတြက္ မ်ားစြာ သတိျပဳဖြယ္ရလဒ္ျဖစ္ေသာ္ျငား ေလာကနိယာမ သေဘာအရ မိမိေပးသည့္အတိုင္း မိမိျပန္ရျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီကပင္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ NLD ပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ သံုးသပ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာရပါတီ အေနႏွင့္ ယင္းအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ NLD ပါတီ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္ေၾကာင္း မူလကပင္ တြက္ဆမိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိထားေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ NLD ပါတီေရာ မြန္ေဒသခံပါတီတို႔ပါ အႏိုင္မရဘဲ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ တံတားအမည္ေပးသည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ NLD ပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ကာ ေဒသခံ မြန္ပါတီတစ္ခုသာ အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ဆထားၾကေသာ္လည္း အမ်ားအျမင္ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲလြဲကာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ျခင္းမွာ NLD ပါတီအတြက္ေရာ မြန္ ႏွစ္ပါတီအတြက္ပါ ႀကီးစြာေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမွာ ေခ်ာင္းဆံု ဇာတိ မြန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ေခ်ာင္းဆံုေဒသခံမ်ားသည္ ပါတီကို မၾကည့္ဘဲ လူကို ၾကည့္၍ မဲေပးသည့္ အဆင့္မ်ိဳး ေရာက္သည္အထိ ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈ ရွိေနသည့္သေဘာဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးတူ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈတူ၊ ေမြးဇာတိ ေဒသတူ၊ မြန္ပါတီ ႏွစ္ခုစလံုး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ႐ံႈးနိမ့္သြားျခင္းမွာ မြန္ပါတီႏွစ္ခုႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ အထူးသိကၡာက်စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

NLD ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီကို အလြန္အကြၽံ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား အထင္အျမင္ေသးစြာ ရယ္သြမ္းေသြး၊ ႏွိမ္ခ်၊ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီအတြက္မူ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ အႏိုင္ ရရွိသည့္အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံု မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း အႏိုင္ ရရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အထူးအျမတ္ ထြက္သြားခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ NLD ပါတီ စတင္ ထူေထာင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးကို ေနာက္ကြယ္မွ ၾကပ္မတ္၊ ထိန္းေက်ာင္းေန႐ံုသာမက ပါတီဝင္ အားလံုးက ေၾကာက္ရြံ႕ဝပ္တြား ေနရသူ ဦးဝင္းထိန္၏ ဇာတိ မိတီၳလာ၌ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းကို သင္ခန္းစာ ယူခဲ့လွ်င္ပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ဤမွ် နည္းပါးဖြယ္ မရွိေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရျခင္း၊ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းတို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ၊ အတိုက္အခံ ပါတီတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ၊ အားထည့္ စည္း႐ံုးမႈ၊ ကုန္ဆံုးသြားသည့္ တစ္ႏွစ္တာ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္ ကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ပါတီ၏ေစတနာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္က ေပးအပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ၊ ယင္းကာလအတြင္း အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထင္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ိဳး မရရွိျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား မဲမေပးၾကျခင္းေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  မွတ္ခ်က္ မ်ိဳးေပးျခင္းမွာ ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမွန္ကို မသိရွိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည့္အျပင္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ပါတီ၏ အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ကာ ျပည္သူကို သြယ္ဝိုက္၍ အျပစ္တင္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၄-၂၀၁၇)

  • VIA