News

POST TYPE

EDITORIAL

အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ အေမြဆိုး(Daily, Vol-4/No-292)
17-Mar-2017

အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးတြင္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးလာခဲ့ေသာ အျပဳအမူ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ မ်ားစြာအနက္ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ ဆက္ဆံေရးမွာ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။

မိမိအထက္အရာရွိဆိုပါက ေျပာသမွ် ေခါင္းညိတ္၊ ေထာက္ခံ၊ အႀကိဳက္ လိုက္ေျပာ၊ ခိုင္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပး၊ ေခၚလွ်င္ အေျပးသြား၊ ခံမေျပာဘဲေန၊ ႀကိဳက္တတ္သည့္ လက္ေဆာင္ေပးဆိုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးကို တစ္လံုးတည္းျဖင့္ “ဖား”သည္ဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းသည္။

လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းဆိုပါက နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပညာျပ၊ ေခါင္း မေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ခိုင္းေစ၊ မႏိုင္ဝန္ထမ္းခိုင္း၊ အျပစ္ရွိပါက လႊဲခ်၊ ႐ံုးစည္းကမ္း ေဘာင္အတြင္းမွ ညစ္က်ယ္က်ယ္ ပညာေပး၊ မထင္လွ်င္ မထင္သလို ဆူပူ၊ ေငါက္ငမ္း၊ ဆဲဆို၊ ဖိအားေပး၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိုလည္း အတိုေကာက္အားျဖင့္ “ဖိ”သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
 
ဆိုခဲ့ပါ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြျဖစ္ေသာ “အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ” ပံုစံသည္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတို႔တြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအထိပါ မသိမသာတစ္မ်ိဳး၊ သိသိသာသာတစ္မ်ိဳး ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလံုးကို ေသာေသာညံညံ ေျပာဆိုကာ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ ေတာင္းဆို၊ တိုက္ပြဲဝင္၊ စြန္႔လႊတ္၊ အနစ္နာခံလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေလးစား၊ ခ်စ္ခင္၊ အားကိုး၊ ယံုၾကည္ျခင္း ခံရေသာ အရပ္သား အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ အထက္ဆိုခဲ့ပါ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ အစဥ္အလာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိမည္ဟု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ယဥ္ပါးခဲ့ၿပီး တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔ စနစ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားက အဓိကက်ေသာ အမႈေဆာင္ရာထူး ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ သေဘာတူ လက္ခံေပးရန္ ခက္ခဲေသာ္ျငား နားလည္ေပး၍ ရႏိုင္ေသးသည္။

သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အတူတကြ အန္တုရင္ဆိုင္ကာ၊ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္၊ ရက္စက္မႈမ်ားကို အတူတကြ ခါးစည္း ခံစားလာရသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ အတူတကြ လႈပ္ရွား၊ ေတာင္းဆို၊ တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္ပင္ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ရွိေနေသးလွ်င္မူ သေဘာတူ လက္ခံေပးရန္ မဆိုထားႏွင့္ နားလည္ေပးရန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္လုပ္စြမ္းအား၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ထမ္းေဆာင္ေပးရမည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ကတိကဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။

ယမန္ေန႔က သူနာျပဳတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိ အလုပ္ခြင္တြင္ ရွိေနေသာ သူနာျပဳအခ်ိဳ႕ပါ အင္အားျဖည့္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ လိုက္ပါဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားက ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးလွသည္။

၈၈ အေရးေတာ္ပံု ကာလမွလြဲ၍ မည္သည့္အခါကမွ် ဤသို႔ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့သည့္အျပင္ သဘာဝအရ မက်န္းမာေသာ လူနာမ်ားကို က႐ုဏာေရွ႕ထား ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ေမတၲာစိတ္ျဖင့္ လူအမ်ားကို ဆက္ဆံရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခံရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သူနာျပဳမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာျခင္းမွာ မ်ားစြာ ထူးျခားသည္။

ထိုအေျခအေနကို ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားႏွင့္အညီ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ယူျခင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး နည္းနာအတိုင္း အထက္စီးမွၾကည့္ကာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းပါက အမွားကို အမွားဆင့္ေစသည့္ “အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ” သံသရာလည္ကာ ဒီမိုကေရစီကို အိုးမဲသုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၃-၂၀၁၇)

  • VIA