News

POST TYPE

EDITORIAL

သႀကၤန္ ပိတ္ရက္ ကိစၥ (Daily,Vol-4/No-289)
14-Mar-2017

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ကာလ တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ရက္ကို ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အစား ငါးရက္သို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည့္အေပၚ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ 

ထံုးစံအတိုင္း လက္ရွိအစိုးရ လုပ္သမွ် ေထာက္ခံ သေဘာတူသူမ်ားက တစ္ဖက္၊ အစိုးရ လုပ္သမွ် အျပစ္ရွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကတစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပြဲဆူသြားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို အခ်ိန္နီးကပ္မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း၊ ေဝဖန္၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႀကီးစြာ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါမွ ပိတ္ရက္ ၅ ရက္ မနစ္နာေစရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ဆယ္ရက္ ပိတ္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ ေဝဖန္သံမ်ား ပို၍ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းထက္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းကိုသာ အထူးျပဳ လိုေပသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၅)၊ ပုဒ္မ ၉၆ ႏွင့္ ဇယား(၁) တို႔အရ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အလုပ္ ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ဥပေဒျပဳရမည္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု အနက္ေကာက္ႏိုင္သည္။

ထိုအခ်က္အရ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ မူလရွိေနေသာ အလုပ္ ပိတ္ရက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုပါက အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္ျခင္း မရွိ၍ေပေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ႏႈတ္ျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ား မေလ့လာဘဲ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါမည္ဟု ေခါင္းညိတ္ အေျဖေပးကာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေပေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ရွိေပသည္။

ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ား လက္ထက္တြင္မူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ထည့္တြက္ျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔ အလိုက် စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္မွ ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာမတူေၾကာင္း တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အေလးထားသည့္အေနႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာႀကံျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းျခင္းမွာ အသိအမွတ္ ျပဳရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လွေသာ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာႀကီးတြင္ အစစ အရာရာ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၇၀ ခန္႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့သည့္ သူမ်ားႏိုင္ငံက ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း လွမ္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆယ္လွမ္းခန္႔ လွမ္းႏိုင္မွ ေတာ္ကာ က်မည္ဆိုျခင္းထက္ အဆမ်ားစြာ ကြာျခားသြားေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ႐ံုးပိတ္ရက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ ေနာက္က်သည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္မ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ အလုပ္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ မခိုမကပ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အလုပ္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္မည္ဆိုပါက ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေရွ႕တြင္ ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ လိုအပ္၍ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း စီမံခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းသည္ဆိုပါက ေဝဖန္၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေစကာမူ ျပည္သူလူထုအား က်ိဳးေၾကာင္းက် ခိုင္လံုစြာ ရွင္းျပကာ မမွိတ္မသုန္ ေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အားနည္းခ်က္ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ မထုတ္ျပန္၊ မေၾကညာခင္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုယူ၍ စနစ္တက် ေလ့လာ၊ သံုးသပ္၊ ဆန္းစစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ အထူး လိုအပ္လွေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၃-၂၀၁၇)

  • VIA