News

POST TYPE

EDITORIAL

ေရျပႆနာ လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာပါ(Daily, Vol-4/No-282)
06-Mar-2017

ေႏြေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အညာေဒသ ေက်းလက္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမွာ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျဖစ္သည္။ 

ေသာက္ေရတစ္အိုး ရရွိရန္ ေျခာက္မိုင္၊ ခုနစ္မိုင္ခန္႔ ေဝးေသာ ေနရာရွိ သဲေခ်ာင္းအတြင္း လက္ယက္တြင္းတူးကာ တစ္ေနကုန္ ေစာင့္ခပ္ရသည့္ ေဒသမ်ားအေၾကာင္း မၾကာခဏ ဆိုသလို မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္စဥ္ျမင္ၾကား ေတြ႔သိေနရေပသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က မိုးေခါင္ေရရွား၊ အညာေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္သာ ေရအခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္ခဲ့သည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔မွစတင္ၿပီး ေရအခက္အခဲျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပိုမ်ားလာသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားျပားၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေပါမ်ားကာ မည္သည့္အခါကမွ် ေရရွားပါးမႈ မႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ေရျပႆနာ ႀကံဳလာရျခင္းမွာ မ်ားစြာ သတိျပဳမိစရာ ျဖစ္လာသည္။

ေရရွားေသာ အညာေဒသမ်ားတြင္ ေျမေပၚရွိ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးကုန္ေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားလည္း တိမ္ေကာကာ ေျမေအာက္ေရပင္ ဆုတ္ယုတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေရျပႆနာ ပိုႀကီးလာေပသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္မူ အညာေဒသကဲ့သို႔ အေျခအေန မေရာက္ေသးေသာ္ျငား ေရအခက္အခဲ စေတြ႔လာရၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ပိုမ်ားလာႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုကို လက္ယပ္ ေခၚေနသကဲ့သို႔ ရွိေပသည္။

ေျမေပၚ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာ၊ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ေပသည္။

ျပဳန္းတီးသြားေသာ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ေရအခက္အခဲကို အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ယခုကပင္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားရန္ လိုေပသည္။

မိုးနည္းေသာ အညာေဒသတြင္ မိုးေရကို စနစ္တက် သိုေလွာင္ကာ ေသာက္ေရအျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းကို နမူနာယူကာ အညာေဒသထက္စာလွ်င္ မိုးမ်ားေနဆဲ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသအေနႏွင့္ မိုးေရ သိုေလွာင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ယခုကပင္ စတင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခင္က ေရအရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားလြန္းလွေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ မိုးေရကို စနစ္တက် ခံယူ၊ သိုေလွာင္ အသံုးျပဳျခင္းကို မည္သူမွ် စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေသာ္လည္း ၂၀ဝ၈ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ႀကီးမားသည့္ ေရအခက္အခဲ ႀကံဳရသည့္အခါ မိုးေရသိုေလွာင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရ ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းျဖစ္သည္။

ေဒသအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔အေနႏွင့္လည္း ေရအခက္အခဲ ႀကံဳလာရမည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယခုကပင္ ႀကိဳတင္၍ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ထူေထာင္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴေငြမ်ား ေတာင္းခံကာ ပေရာဂ်က္မ်ိဳးစံု ေရးဆြဲ ကူညီ၊ သံုးစြဲေနၾကေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ NGO မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေရ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔မည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႔ ပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္လည္း အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၃-၂၀၁၇)

  • VIA