News

POST TYPE

EDITORIAL

ပန္းတိုင္ႏွင့္ေပါင္းစည္းအား (Daily,Vol-4/No-280)
04-Mar-2017

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္Synergy ဟုေခၚေသာစကားလုံး၏ ျမန္မာလိုအဓိပၸာယ္မွာ -
ယင္းစကားလုံးက ဆိုလိုခ်င္ေသာအနက္ ေပၚလြင္ေစရန္ ‘စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးရလဒ္’ ဟုဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီး ‘ေပါင္းစည္းအား’ ဟူ၍လည္း အတိုခ်ဳံး အနက္ေကာက္ႏိုင္သည္။

‘တစ္ေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္မရ၊ တစ္ေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ရ၏။’ ဆိုေသာ ျမန္မာစကားပုံမွာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အျပင္ ေပါင္းစည္းအား၏ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

ျပႆနာ၊ အခက္အခဲတစ္ရပ္ကို တစ္ဦးခ်င္း ေျဖရွင္းသည္ထက္ လူအမ်ား စုေပါင္းအႀကံဉာဏ္ထုတ္၊ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ပို၍လြယ္ကူ၊ ျမန္ဆန္၊ ထိေရာက္စြာ အေျဖရွာႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ေပါင္းစည္းအား၏ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္တြင္ အင္အားႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရာတြင္ မိမိကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အဆင့္ဆင့္အလိုက္ ရွိေနေသာ ဌာနခြဲမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းညီၫြတ္မႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ထားျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပါင္းစည္းအားတည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္ အႏိုင္မရလွ်င္ပင္ မ႐ႈံးနိမ့္ရန္ႏွင့္ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ ႏိုင္ေစရန္ ႀကီးစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

တစ္ဆင့္တက္၍ အႏိုင္ရလိုေသာ္ မိမိကုမၸဏီကဲ့သို႔ အင္အားမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မတိမ္းမယိမ္း အင္အားရွိေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြ႔ဲကာ အားလုံးထံမွ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္အား၊ အရည္အခ်င္းရွိ လူ႔စြမ္းအား၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအား၊ ကိုယ္စီရွိႏွင့္ၿပီးသား ေစ်းကြက္အားတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းအားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေပါင္းစည္းအား ရရွိေရးထက္ ရွိေနေသာ အင္အားစု၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား အၾကား နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈပင္ တည္ေဆာက္မရႏိုင္ေသးသည့္ အျပင္ အင္အားစု တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ အုပ္စုကြဲမ်ားျဖင့္ မသင့္မတင့္ သေဘာေဆာင္ေနေပသည္။

အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးအလိုက္ အားရေက်နပ္ေလာက္စရာ သိသာထင္ရွားေသာ ရလဒ္ေကာင္း၊ အေျဖေကာင္း မေတြ႔ျမင္ရေသးဘဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အျငင္းပြား၊ ရန္ေစာင္၊ စြပ္စြဲ၊ တိုက္ခိုက္၊ အပုပ္ခ်ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္ကိုသာ အေတြ႔ရ မ်ားေပသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း ေပါင္းစည္းအား ရရွိခ်ိန္ မ်ားစြာနည္းပါးခဲ့ၿပီး ဘုံရန္သူေခၚ တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ရွိေနေသာ အင္အားစုတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္သာ ယာယီသေဘာ စုစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ဘုံရန္သူ မရွိေတာ့သည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲကာ အုပ္စုကြဲမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ပါကတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ သုံးဖြဲ႔ကြဲဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ျမန္မာတို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာဆိုးက အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနေသာေၾကာင့္ ႀကီးက်ယ္ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း ေပေလာဟု ေစာေၾကာသုံးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္လာေစသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အၾကား ရန္ ငါစည္း ျခားေနျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အႀကီးမားဆုံး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေပရာ ေပါင္းစည္းအား (ဝါ) Synergy ရရွိမွသာ အားလုံးလိုလား ေတာင့္တေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ နီးစပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာသုံးရပ္ ရွိသူမ်ားက အထူးအားစိုက္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၃-၂၀၁၇)