News

POST TYPE

EDITORIAL

ပန်းတိုင်နှင့်ပေါင်းစည်းအား (Daily,Vol-4/No-280)
04-Mar-2017
အငှဂှလိပဘှာသာဖှင့ှSynergy ဟုခေါသှောစကားလုံး၏ မှနမှာလိုအဓိပပှာယမှှာ -
ယငှးစကားလုံးက ဆိုလိုခငှသှောအနကှ ပေါလှှငစှရနှေ ‘စုပေါငှးညှိနှိုငှးဆောငရှှကမှှု၏ အကှိုးရလဒှ’ ဟုဘာသာပှနနှိုငပှှီး ‘ပေါငှးစညှးအား’ ဟူ၍လညှး အတိုခှုံး အနကကှောကနှိုငသှညှ။

‘တဈယောကအှားဖှင့ှ ယူသောမှရ၊ တဈသောငှးအားဖှင့ှ ယူသောရှ၏။’ ဆိုသော မှနမှာစကားပုံမှာ စညှးလုံးညီညှတမှှုကို ကိုယစှားပှုသည့အှပှငှ ပေါငှးစညှးအား၏ အဓိပပှာယကှိုလညှး ဖောပှှသညှ။

ပှူနာ၊ အခကအှခဲတဈရပကှို တဈဦးခငှှး ဖှရှငှေးသညထှကှ လူအမှား စုပေါငှးအကှံဉာဏထှုတှ၊ ဆှေးနှေး၊ ညှိနှိုငှးခှငှးဖှင့ှ ပို၍လှယကှူ၊ မှနဆှနှ၊ ထိရောကစှှာ အဖှရှောနိုငခှှငှးသညလှညှး ပေါငှးစညှးအား၏ အားသာခကှတှဈရပှ ဖှဈသညှ။

ပှိုငဆှိုငမှှု ကှီးမားသော ဈေးကှကတှှငှ အငအှားကှီးမားသော ပှိုငဘှကမှှားကို ရငဆှိုငနှိုငရှာတှငှ မိမိကုမပှဏီ အဖှဲ့အစညှးအတှငှးရှိ အဆင့ဆှင့အှလိုကှ ရှိနသေော ဌာနခှဲမှား၊ ဝနထှမှးမှားကို စိတပှိုငှး၊ ရုပပှိုငှး၊ အတတပှညာပိုငှးဆိုငရှာမှား ဖှည့ဆှညှးခှငှး၊ အခငှှးခငှှး စုစညှးညီညှတမှှု၊ ခှိတဆှကှ ပူးပေါငှးဆောငရှှကမှှုတို့ကို မှှင့တှငထှားခှငှး တဈနညှးအားဖှင့ှ ပေါငှးစညှးအားတညဆှောကထှားခှငှးသညှ အနိုငမှရလှှငပှငှ မရှုံးနိမ့ရှနနှှင့ှ ပခုံးခငှှးယှဉှ နိုငစှရနှေ ကှီးစှာအထောကအှကူ ဖှဈစသညှေ။

တဈဆင့တှကှ၍ အနိုငရှလိုသောှ မိမိကုမပှဏီကဲ့သို့ အငအှားမှိုး သို့မဟုတှ မတိမှးမယိမှး အငအှားရှိသော အခှားကုမပှဏီမှားနှင့ှ မဟာမိတဖှှ့ဲကာ အားလုံးထံမှ စိတကှူးအကှံဉာဏအှား၊ အရညအှခငှှးရှိ လူ့စှမှးအား၊ ငှကှေေးအရငှးအနှီးအား၊ ကိုယစှီရှိနှင့ပှှီးသား ဈေးကှကအှားတို့ဖှင့ှ ပေါငှးစညှးအားတညဆှောကခှှငှးဖှင့ှ ရငဆှိုငယှှဉပှှိုငလှေ့ ရှိကှသညှ။

ယနေ့ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ဖှဈပေါပှှောငှးလဲနသေော အခှအနအရပရှပေကှေို လေ့လာကှည့ပှါက ပေါငှးစညှးအား ရရှိရေးထကှ ရှိနသေော အငအှားစု၊ အဖှဲ့အစညှး၊ အသငှးအပငှးမှား အကှား နားလညမှှု၊ ယုံကှညမှှုပငှ တညဆှောကမှရနိုငသှေးသည့ှ အပှငှ အငအှားစု တဈခုတညှးတှငပှငှ အုပစှုကှဲမှားဖှင့ှ မသင့မှတင့ှ သဘောဆောငနှပသညှေေ။

အကှိုးဆကအှားဖှင့ှ ယနေ့အခှိနအှထိ နိုငငှံတောနှှင့ှ နိုငငှံသား ပှညသှူလူထုတဈရပလှုံး အတှကှ နယပှယအှသီးသီးအလိုကှ အားရကှနပလှေောကစှရာ သိသာထငရှှားသော ရလဒကှောငှး၊ အဖှကေောငှး မတှေ့မှငရှသေးဘဲ အခငှှးခငှှး အပှနအှလှနှ အငှငှးပှား၊ ရနစှောငှ၊ စှပစှှဲ၊ တိုကခှိုကှ၊ အပုပခှခှှငှးဖှင့ှ အခှိနကှုနနှသညကှေိုသာ အတှေ့ရ မှားပသညှေ။

မှနမှာ့သမိုငှးကို လေ့လာကှည့သှည့ှ အခါတှငလှညှး ပေါငှးစညှးအား ရရှိခှိနှ မှားစှာနညှးပါးခဲ့ပှီး ဘုံရနသှူခေါှ တဈမှိုးသားလုံးနှင့ှ ဆန့ကှငှဘှကတှှငှ ရှိနသေော အငအှားစုတဈခုကို ရငဆှိုငရှာတှငသှာ ယာယီသဘော စုစညှးညီညှတမှှု ရှိခဲ့ပှီး ဘုံရနသှူ မရှိတော့သည့အှခါ အခငှှးခငှှးအကှား စိတဝှမှးကှဲကာ အုပစှုကှဲမှား ဖှဈသှားခဲ့သည့ှ သာဓက မှားစှာရှိခဲ့သညှ။

ထိုအခှအနမှေေားကို ကှည့ပှါကတဈယောကရှှိလှှငှ သုံးဖှဲ့ကှဲဟု ဆိုရလောကအှောငပှငှ မှနမှာတို့၏ စရိုကလှကခှဏာဆိုးက အနှောင့အှယှကှ ပေးနသေောကှောင့ှ ကှီးကယှထှှနှးကားသော နိုငငှံတဈခုအဖှဈ မရောကရှှိနိုငခှှငှး ပလေောဟု စောကှောသုံးသပဖှှယှ ဖှဈလာစသညှေ။

ယနေ့ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ရငဆှိုငနှရသေော ပှညတှှငှးစဈ ပှူနာနှင့ှ နိုငငှံရေး အငအှားစုမှား အကှား ရနှ ငါစညှး ခှားနခှငှေးတို့သညှ နိုငငှံဖှံ့ဖှိုးတိုးတကစှရနှေ အကှီးမားဆုံး အဟန့အှတား ဖှဈနပရေော ပေါငှးစညှးအား (ဝါ) Synergy ရရှိမှသာ အားလုံးလိုလား တောင့တှသော ပနှးတိုငသှို့ ရောကရှှိရနှ နီးစပမှညှ ဖှဈသောကှောင့ှ အာဏာသုံးရပှ ရှိသူမှားက အထူးအားစိုကှ ကှိုးစားကှစလေိုကှောငှး တိုကတှှနှးအကှံပှုအပပှသညှေ။

အယဒှီတာ (၁-၃-၂၀၁၇)