News

POST TYPE

EDITORIAL

အဓိကႏွင့္ သာမည (Daily,Vol-4/No-279)
02-Mar-2017

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အေရးႀကီးကိစၥႏွင့္ သာမန္ကိစၥ မကြဲျပားဘဲ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံု၊ စကားႏိုင္လုကာ အုပ္စုကြဲ၊ ဂိုဏ္းကြဲကာ အက်ိဳးရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ား ျဖဳန္းတီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အဓိကႏွင့္ သာမည မကြဲျပားျခင္း၊ ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နားလည္မႈ အလြဲမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ အေဟာသိကံ ျဖစ္မႈမ်ား၊ ဟန္ျပ၊ ႐ုပ္ျပ ဆန္လြန္းျခင္းမ်ား၊ ေရမ်ားရာ မိုးရြာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕သို႔သာ သြားရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ခဲဆြဲထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္မွ် မစရေသးခင္ အမည္နာမ အေခၚအေဝၚကိစၥတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

အခ်ိဳ႕စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မလိုအပ္ဘဲ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားသြားျခင္းသာ အဖတ္တင္ၿပီး စားဝတ္ေနေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ကာ ပင္ပန္းတႀကီး ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အေျခခံ ျပည္သူလူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ အသံုးမက်ေသာ အေပၚယံ ဟန္ျပသက္သက္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။

အျခားေသာ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အေပၚယံ သာမညကိစၥမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီး၊ အဓိက က်ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေမ့ေလ်ာ့ ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္းေရးဟုဆိုပါက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ဦးစြာ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ အိုင္တီနည္းပညာ အပါအဝင္ အျခားနည္းပညာမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ကိစၥရပ္တိုင္းကို ယထာဘူတက်က်၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆင္ျခင္၊ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစား၊ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္၊ ျမႇင့္တင္ေရးကိုမူ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္တြန္႔ေနတတ္သည္။

အဓိက ႏွင့္ သာမည ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္ပါက နာမည္ႏွင့္ အေခၚအေဝၚမ်ားအေပၚတြင္ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ျငင္းခံု၊ ရပ္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးျခင္းကိုသာ အဓိက ထားေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ အလုပ္လုပ္ရမည့္ဘက္တြင္ အားနည္းခ်ည့္နဲ႔သြားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လတ္တေလာ ကာလမ်ား အတြင္းပင္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကာလသည္ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေနၾကသလိုပင္ အရာရာ ပ်က္စီးယိုယြင္း၊ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ အိမ္အိုႀကီးတစ္လံုးကို ျပင္ဆင္ရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဘယ္အရာသည္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးေပၚ ျပႆနာ၊ ဘယ္ကိစၥသည္ တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္ရမည့္ သာမန္ ျပႆနာ ဟူ၍ ခြဲျခားျမင္ႏိုင္သူ၊ အရည္အခ်င္း ရွိသူ၊ လူမွန္ ေနရာမွန္မ်ား ျဖစ္ရန္ အထူး လိုအပ္လွသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ျပည္သူလူထုက ၾကည္ညိဳေလးစားရင္းစြဲ ရွိထားသည့္အတြက္ နာမည္ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းက ယင္းသို႔ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကို ေျပာင္းလဲ မေပးႏိုင္မွန္း သိပါလ်က္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံျဖစ္ေစမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ကို တံတားအမည္ ေပးျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ိဳးကို ယင္းထက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အထိ တင္သြင္းရန္အထိ စဥ္းစားျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔မွာ မ်ားစြာ နားလည္ရခက္လွသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ခ်ီ ေဆာင္ရြက္စရာ၊ ျပဳျပင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ကာလမ်ိဳးတြင္ တံတားအမည္ အျငင္းပြားမႈကို လႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္မိပါက မရည္ရြယ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံလိုက္ျခင္းမွာ အဓိက၊ သာမည ခြဲျခားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ မရွိ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၃-၂၀၁၇)

  • VIA