News

POST TYPE

EDITORIAL

ကျိုက်ထီးရိုးမှ ရွှေတိဂုံသို့ (Daily, Vol-4/No-188)
16-Nov-2016
ကှိုကထှီးရိုး စတေီတောတှှငှ ထားရှိသော အလှူခံပုံးမှားကို ၂၅ ရကအှတှငှး ဖှင့ဖှောကရှတှကှေ ရရှိသော အလှူငှေ စုစုပေါငှးသညှ ယမနနှှဈ တဈနှဈလုံးအတှကှ ရရှိသော စုစုပေါငှး အလှူငှထကှေ ပိုမိုမှားပှားနကှေောငှး သတငှးမှာ အံ့အားသင့ဖှှယကှောငှးလှပှီး ပှုပှငပှှောငှးလဲခှငှး၏ ကှီးမားသော အကှိုးဟုလညှး ဆိုနိုငပှသညှေ။

အစိုးရသဈ ပှောငှးလဲသှားပှီးနောကှ ယခငအှစိုးရ အဆကဆှကှ ဝဖနမှှေု မှားစှာနှင့ှ ရငဆှိုငနှရသေော ဂေါပကအဖှဲ့ဝငဟှောငှးမှား နရောတှငှ ဂေါပက အဖှဲ့သဈ ပှနလှညှ ပှငဆှငဖှှဲ့စညှးပှီးနောကှ ယခုကဲ့သို့ မှားစှာ ခှားနား သိသာလှနှးသော ရလဒှ ထှကပှေါလှာခှငှးလညှး ဖှဈသညှ။

ကှိုကထှီးရိုး စတေီတောမှှာ ရှှတေိဂုံ စတေီတောပှှီးလှှငှ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ဒုတိယမှောကှ ဘုရားဖူး ခရီးသညမှှား အလာရောကဆှုံး၊ အလှူငှေ အရရှိဆုံး ဘုရားတဈဆူ ဖှဈသောလှညှး ယခငကှ အရာရာတိုငှးကို ကနထှရိုကှ စနဈဖှင့ှ ခထှားပေးသောကှောင့ှ ဘုရားဖူး ခရီးသညမှှား စိတမှသကမှသာ အဖှဈဆုံး စတေီတောဟှုလညှး ပှောနိုငသှညှ။

စတေီတောကှို လာရောကှ ဖူးမှောသှူ မှားစှာ၏ သဒဓှါတရားကို စီးပှားရေး ဈေးကှကသှဖှယှ အသုံးခခှဲ့သညဟှုပငှ ဝဖနှေ ပှောဆိုခှငှး ခံရသညအှထိ မှနပှှညနှယှ အုပခှှုပရှေး တာဝနရှှိသူမှား စှကဖှကခှှငှး၊ အစိုးရနှင့ှ အလှနှးသင့သှူမှားကို ဂေါပက အဖှဲ့ဝငအှဖှဈ ခန့ထှားခှငှး၊ ကနထှရိုကှ ခထှားပေးရာတှငှ အငှငှးပှားဖှယရှာ ပှူနာမှား ရှိခဲ့ခှငှး၊ ရရှိထားသော အလှူငှမှေားအား စီမံခန့ခှှဲရာတှငှ ပှင့လှငှးမှငသှာမှု မရှိခဲ့ခှငှး ကဲ့သို့ ကိဈစရပှ မှားစှာဖှင့ှ ရှုပထှှေးနခေဲ့သညှ။

ယနေ့ အစိုးရသဈ လကထှကတှှငှ ပှုပှငှ ပှောငှးလဲရေးမှား ဆောငရှှကပှှီးနောကှ ထှကပှေါလှာသော ရလဒမှှာ အံ့အားသင့ဖှှယှ ကောငှးလောကသှညအှထိ ယခငှ ကာလမှားနှင့ှ မှားစှာ ခှားနား သှားခှငှးမှာ အထကဆှိုခဲ့ပါ ရှုပထှှေးမှုမှား မညမှှှ နကနှဲစှာ ရှိနကှေောငှး သကသှေ ပှလိုကခှှငှးလညှး ဖှဈသညှ။
 
ထို့အတူ ယနေ့ ရှှတေိဂုံ စတေီတောသှညလှညှး ကှညညှို သဒဓှါတရား ထကသှနလှေးမှတစှှာ လာရောကကှှသော ဘုရားဖူးမှားထံမှ ရရှိသည့ှ လှူဒါနှးမှုမှားကို အမှားပှညသှူ ဝမှးမှောကပှီတိဖှဈစှာ သာဓု ခေါဆှိုနိုငရှနှ အလို့ငှာ ကှိုကထှီးရိုး စတေီကဲ့သို့ ပှုပှငှ ပှောငှးလဲမှုမှား ပှင့လှငှးမှငသှာစှာ ဆောငရှှကသှင့ပှသညှေ။

ဗုဒဓှဟောကှားခဲ့သော ဓမမှ၏ အနှဈခှုပှ “အနိဈစ”သဘောနှင့ှ ဆန့ကှငှဘှကှ “ထာဝရ” နာမညှ တပထှားသော အလှူခံပုံးမှားကို ဖှုတပှယပှှီး အခှား အလှူခံပုံးမှားနှင့ှ ပေါငှးစညှးခှငှး သို့မဟုတှ ခေါငှးစဉှ ပှောငှးခှငှး၊ ဘုရားဖူး ခရီးသညမှှားအား ဈေးရောငှးခခှှငှးဖှင့ှ အပိုဝငငှှေ ရှာသော ဝနထှမှးမှားကို ယခုထကှ ပို၍ လစာ လုံလောကစှှာပေး ခန့ထှားခှငှး ကဲ့သို့ ပှုပှငှ ပှောငှးလဲမှုမှား ဆောငရှှကသှင့လှှသညှ။

မှနမှာနိုငငှံတှငှ သာမက ကမဘှာပေါတှှငပှါ လူသိမှား ထငရှှားလှသည့ှ စတေီတောှ အဆင့အှတနှးနှင့အှညီ၊ တဈရကလှှှငှ သောငှးနှင့ခှှီ လာရောကနှသေော ပှညတှှငှး၊ ပှညပှ ဘုရားဖူး အရအတှကနှေှင့အှညီ သန့ရှှငှး၊ တောကပှှောငှ ခတှမေီသော အိမသှာမှား လုံလုံလောကလှောကှ၊ အခမဲ့ ရှိနရနှေ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ လိုအပလှှကှောငှး သိစလေိုရငှး ဖှဈသညှ။

အယဒှီတာ (၁၅-၁၁-၂ဝ၁၆)


  • VIA