News

POST TYPE

EDITORIAL

တစ်သိန်းတန် နာရီပြဿနာ စဉ်းစားစရာ (Daily, Vol-4/No-183)
09-Nov-2016

ယခုရကပှိုငှးအတှငှး Daily Eleven သတငှးစာ အယဒှီတာ့အာဘောတှှငှ လူပုဂဂှိုလှ နာမညှ ဖောပှှ မထားသောလှညှး ဝနကှှီးခှုပှ တဈဦးထံ မူးယဈဆေးဝါးမှုနှင့ှ ထောငကှရှာမှ ပှနလှညှ လှတမှှောကလှာသော လုပငှနှးရှငှ တဈဦးက အမရေိကနှ ဒေါလှာ တဈသိနှးတနှ နာရီ လကဆှောငပှေးသညှ ဆိုသော ရေးသားမှုနှင့ှ ပတသှကပှှီး လူပှော အမှားဆုံး၊ ပှဲအဆူဆုံး အကှောငှးအရာ တဈခု ဖှဈသှားခဲ့သညှ။

 

သို့သောှ အဆိုပါ ရေးသားမှုနှင့ှ ပတသှကပှှီး ရနကှုနတှိုငှး ဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့ ဝနကှှီးခှုပှ ဦးဖှိုးမငှးသိနှးနှင့ှ လုုပငှနှးရှငှ ဦးမောငဝှိတတှို့က ရေးသားမှုတှငှ အမညနှာမ ဖောပှှ မထားသောလှညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ နှဈဦးကို ရညညှှှနှးခှငှးဖှဈကှောငှး၊ ရနကှုနတှိုငှး အစိုးရအနနှငှေ့ ဥပဒကှေောငှးအရ အမှုဖှင့ထှားကှောငှး သတငှး မီဒီယာမှားကို ဖိတခှေါပှှီး ရှငှးလငှး ပှောကှားခဲ့သညှ။

 

ထို့အတူ အလဲဗငှး မီဒီယာကလညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ ရေးသားမှုနှင့ှ ပတသှကပှှီး အမှိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခှုပှ (NLD) ပါတီကို လောလောဆယှ ဦးဆောငနှသေော ဦးဝငှးထိနှ၏ ဘီဘီစီ အငတှာဗှူးတှငှ ပှောဆိုခဲ့ခှငှးမှား အပါအဝငှ အလဲဗငှး မီဒီယာ၏ ရပတှညခှကှှ၊ ဖောပှှ ရေးသားသည့ှ ပုံစံတို့နှင့ှ ပတသှကပှှီး သတငှး မီဒီယာမှားအား ဖိတခှေါကှာ ရှငှးလငှး အသိပေးခဲ့သညှ။

 

အထကပှါ သုံးပှင့ဆှိုငှ ပှူနာကို ကှည့လှှှငှ မညသှည့ဘှကကှိုမှှ မှားယှငှးသညှ၊ မှနကှနသှညဟှု ပှောဆိုရနှ မရှိဘဲ အကငှ့ပှကှှ ခှစားမှု သို့မဟုတှ လာဘပှေး၊ လာဘယှူမှုဆိုငရှာ သတငှး ဖောပှှခကှှ၊ သဘောထား အမှငှ ရေးသားမှုနှင့ှ ရေးသားခံရသညဟှု ယူဆသူ၊ အဖှဲ့အစညှးမှား၏ တုံ့ပှနမှှု တို့ကိုသာ ယဘေုယသှဘော သုံးသပကှှည့စှရာ ဖှဈခဲ့သညှ။

 

သတငှးမီဒီယာမှားရှိ မညသှည့ှ ကဏဍှတှငမှဆို ဖောပှှထားသော အကှောငှးအရာ၊ စကားလုံး အသုံးအနှုနှး၊ တငပှှပုံမှားနှင့ှ ပတသှကှ၍ ထိခိုကှ နဈနာသညဟှု ယူဆသူ မညသှူမဆို ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့၏ နဈနာမှုအတှကှ အဆင့လှိုကှ တုံ့ပှနရှနနှှင့ှ ဥပဒကှေောငှးအရ ဆောငရှှကရှနှ အခှင့အှရေး ရှိပသညှေ။

 

ထို့အတူ သတငှးမီဒီယာမှားထံတှငလှညှး မညသှူ့ကိုမဆို၊ မညသှည့ှ အကှောငှးအရာမဆို အမှားပှညသှူ အကှိုးအလို့ငှာ ကငှ့ဝှတနှှင့အှညီ လှတလှပစှှာ ထုတဖှောှ၊ ရေးသား၊ ဝဖနှေ၊ ထောကပှှခှင့ှ ရှိပသညှေ။

 

အခှားတဈဖကတှှငလှညှး အစိုးရအဖှဲ့ကို သန့ရှှငှးသော အစိုးရအဖှဲ့ ဖှဈစရနှေ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညကှိုယတှိုငှ ကှပမှတှ ဆောသှှနခှေိနှ ဖှဈသောကှောင့ှ လာဘပှေး၊ လာဘယှူမှုဆိုငရှာ ယခု သတငှး ဖောပှှခကှသှညှ ဒသဆေိုငရှာ အစိုးရ တဈရပနှှင့ှ သတငှးမီဒီယာ တဈခုအကှား လူသိရှငကှှား အပှနအှလှနှ ရေးသား၊ ပှောဆို၊ တုံ့ပှနှ ရှငှးလငှးမှုမှားအဖှဈ အမှားပှညသှူက စိတဝှငတှစား စောင့ကှှည့နှကှခှငှေး ဖှဈသညှ။ 

 

ပုံမှနအှားဖှင့ှ သတငှး မီဒီယာ တဈခုခုတှငှ ရေးသား ဖောပှှခကှှ တဈရပအှရ စှပစှှဲခံရသူ သို့မဟုတှ နဈနာသူသညှ သကဆှိုငရှာ မီဒီယာကို ဦးစှာ ဆကသှှယပှှီး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှး၏ Right of Reply ခေါှ ပှနလှညှ တုံ့ပှနှ ရှငှးလငှးခှင့ှ တောငှးခံခှငှး၊ တုံ့ပှနှ ရှငှးလငှးခှင့ှ မပေးပါက သတငှးမီဒီယာ ကောငစှီသို့ တိုငကှှားခှငှး၊ သတငှးမီဒီယာ ကောငစှီ၏ စေ့စပှ ညှိနှိုငှးမှုကို နှဈဖကစှလုံး သို့မဟုတှ တဈဖကဖှကကှ လကမှခံနိုငခှဲ့လှှငှ ရဲစခနှးသို့ တိုငခှကှဖှှင့ခှှငှး၊ တရားရုံးသို့ ဦးတိုကှ လှှောကထှားကာ တရားစှဲဆိုနိုငခှှငှး ကဲ့သို့ အဆင့မှှား ရှိပသညှေ။

 

အကယှ၍ နဈနာသူ သို့မဟုတှ စှပစှှဲခံရသူက ထိုအဆင့မှှားကို တဈဆင့ခှငှှး ဆောငရှှကလှိုခှငှး မရှိဘဲ တိုကရှိုကှ တရားစှဲဆိုလိုပါကလညှး စှဲဆိုနိုငသှော အခှင့အှရေး ရှိနသေောကှောင့ှ လကရှှိ သုံးပှင့ဆှိုငှ ပှူနာအပေါှ သုံးဖကှ စလုံး၏ တုံ့ပှနှ ဆုံးဖှတမှှုအပေါှ မူတညကှာ ပှူနာ ပိုကှီးသှားနိုငသှကဲ့သို့ ကှလညမှှေုလညှး ရရှိသှားနိုငပှသညှေ။

 

မညသှို့ပငဖှှဈစေ အစိုးရ၊ လုပငှနှးရှငနှှင့ှ သတငှးမီဒီယာမှား အကှားတှငှ လကရှှိ ဒေါလှာ တဈသိနှးတနှ နာရီကိဈစသညှ ဥပမာ တဈခုသာဖှဈပှီး သကဆှိုငရှာ နယပှယှ ကဏဍှအလိုကှ သန့ရှှငှးကိုယ့တှာကိုယလှုံကှလှှငှ၊ ကငှ့ဝှတနှှင့အှညီ ပှညသှူ့အကှိုးအလို့ငှာ ထောကပှှဝဖနှေ ရေးသားကှလှှငှ အလားတူ ပှူနာမှိုး ထပမှံ ပေါပှေါကစှရာ မရှိကှောငှးနှင့ှ ထပမှံ ပေါပှေါကလှာပါကလညှး မခိုငသှည့ကှှောငှးသာ ပှိုမညဖှှဈကှောငှး သိစလေိုရငှးဖှဈသညှ။

 

အယဒှီတာ ( ၉ - ၁၁ - ၂ဝ၁၆ )  • VIA