News

POST TYPE

EDITORIAL

လူႏွင့္မူ (Daily, Vol-6/No-270)
19-Feb-2019

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံု၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးစံုမွၾကည့္၍ ပညာရွင္မ်ားစြာက အဓိပၸာယ္၊ သီအုိရီထုတ္၊ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိၾကသည့္အနက္ မိမိကုိ ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမႇာက္ထားသူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ား၏ လိုလားမႈကုိ အခါခပ္သိမ္း မဖယ္ရွားျခင္း၊ လက္ခံစဥ္းစားျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အေရးယူေပးျခင္းသည္လည္း ပါဝင္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ အတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္ထားေသာ ပါတီ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ခ်ီ၍ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔မည္သည္ မိမိ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို လူျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထက္ မူခ်မွတ္၍ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းမွာ အမ်ားလက္ခံ သေဘာေပါက္ထားသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ လူ အေျခခံစဥ္းစားရာတြင္ အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားအျပင္ အဂတိေလးပါးႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိသားစုတစ္စုမွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္အထိ သူ႔အတုိင္းအတာႏွင့္သူ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္အခါ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ရွိေနေသာ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကိုမူတည္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းလမ္း၊ တာဝန္ေပးခန္႔ထားသူမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ပါက အေရးယူမည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားရသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တိက်ခုိင္မာစြာ ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမဆုိ ထိုမူမ်ားအတုိင္း စီမံခန္႔ခြဲ၊ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပး၊ ခ်ီးျမႇင့္၊ ေျမႇာက္စားရသည္။

သာမန္ ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရးအသင္းမွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ မူခ်မထားဘဲ လက္သင့္သလို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါလုိက္၍ ေခါင္းေဆာင္ အရိပ္အကဲ၊ ေခါင္းေဆာင္၏ အႀကိဳက္လိုက္၍ လူကိုမူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပါက ျပႆနာမ်ားျဖင့္ နပန္းလံုးကာ အဓိက ပန္းတုိင္မေရာက္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မညီမညြတ္ျဖစ္၊ အုပ္စုမ်ားကြဲ၊ အုပ္စုကြဲမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အျပစ္ရွာ၊ လႊဲခ်၊ ေျခထိုး၊ အပုပ္ခ်၊ တုိက္ခုိက္ဖယ္ရွားရင္း ေရွ႕မေရာက္ဘဲ ေဘးေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းကာ ေနာက္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းပ်က္စီးသြားတတ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ “မူျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္” လူကို ဦးတည္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္၊ စီမံျခင္းေၾကာင့္ သူေဌးအႀကိဳက္၊ ဆရာအႀကိဳက္၊ ေခါင္းေဆာင္အႀကိဳက္ လုပ္သူ၊ အရည္အခ်င္းနည္းသူ၊ လက္ညႇိဳးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္၊ အနားျပာမ်ားသာ ေနရာရသြားတတ္ၿပီး အနီးဆံုးအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းကို ထိခုိက္ေစသည္။

ထုိ႔ထက္မူ အဖြဲ႔အစည္း၏ လႊမ္းၿခံဳပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၊ ကုိယ္စားျပဳမႈနယ္ပယ္ က်ယ္လွ်င္က်ယ္သေရြ႕ ထိခုိက္နစ္နာ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သြားတတ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ခ်ီ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးျဖစ္ပါက မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီ နစ္နာသြားႏုိင္သည္။

အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားသည္ အာဏာႏုိင္ငံေရးအရပင္ ဆန္ရင္းကုိ နာနာဖြပ္ျပျခင္းျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ လူထု၏ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈ ရယူျခင္းမ်ဳိးအျပင္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ အေပၚစီးႀကိဳယူထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအခ်ဳိ႕ သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နည္းလမ္းမက်၊ လြန္ကဲမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ရန္၊ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ နမူနာျပသည့္သေဘာမ်ဳိးလည္း သက္ေရာက္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၂-၂၀၁၉)