News

POST TYPE

EDITORIAL

မိုင်းလားဒေသ စစ်ရေးတင်းမာမှု တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူ မဆင့်စေလို(Daily,Vol-4/No-169)
24-Oct-2016
မိုငှးလား အထူးဒသေ (၄) ရှိ တပစှခနှးမှားကို စကတှငဘှာလ ၂၈ ရကနှေ့တှငှ “ဝ”အထူးဒသေ(၂)မှ တပဖှှဲ့မှားက ဝငရှောကှ စီးနငှးထားသညကှို ယနေ့ နောကဆှုံးထား ဆုတခှှာပေးရနှ တပမှတောကှ ညှှနကှှားထားသောလှညှး ယခုအခှိနအှထိ လိုကနှာခှငှး မရှိသေးခှငှးကှောင့ှ စဈရေး တငှးမာမှုမှား ဖှဈပေါလှာနိုငဖှှယှ ရှိပသညှေ။

“ဝ”တပဖှှဲ့မှားသညှ မိုငှးလားအထူးဒသေ (၄) အတှငှးရှိ လှယဆှမဆှုံ၊ လှယကှှူဆိုငှးနှင့ှ ဝမ့နှောငဟှုတှ စခနှးမှားကို ဝငရှောကသှိမှးပိုကှ တပစှှဲခဲ့သဖှင့ှ နှဈဖကှ လကနှကကှိုငမှှား အခငှှးခငှှးအကှား ညှိနှိုငှး ဆှေးနှေးခဲ့သောလှညှး အဆငမှပှခေဲ့သောကှောင့ှ ယနေ့ တပမှတောကှ ဝငရှောကှ ညှှနကှှားရသည့ှ အခှအနသေေို့ ရောကလှာခှငှးဖှဈသညှ။

တပမှတောှ တပရှငှး၊ တပဖှှဲ့မှားကလညှး ကှိုငှးတုံ ဗဟိုပှု နယစှပလှမှးကှောငှးမှား အားလုံးကို ယမနနှေ့မှ စတငကှာ ဖှတသှနှး သှားလာခှင့ှ ခတှတေ ပိတထှားလိုကပှှီး ရဲတပဖှှ့ဲကိုလညှး နယစှပမှှို့မှားရှိ ရဲစခနှးမှား အလဈအငိုကှ တိုကခှိုကခှံရခှငှး မရှိစရေေး အသင့အှနအထေား ပှငဆှငထှားရနှ စီစဉထှားခှငှးကှောင့ှ မိုငှးလားနှင့ှ မိုငှးယှနှးမှို့ ဒသခေံမှားနှင့ှ ဌာနဆိုငရှာ ဝနထှမှးမှား အားလုံး ကှိုငှးတုံမှို့သို့ ပှောငှးရှှေ့ လာကှပှီဖှဈသညှ။

“ဝ”အထူးဒသေ(၂)မှ ဆကသှှယရှေး တာဝနခှံဖှဈသူကမူ ယခငကှ ပို၍ တငှးမာသော အခှအနမှေေိုးနှင့ှ ကှုံခဲ့ရသောလှညှး တိုကပှှဲမှား မဖှဈပှားခဲ့သောကှောင့ှ ယခုလညှး ရှောငရှှားနိုငမှညဟှုထငကှှောငှး The Voice ၏ ဆကသှှယှ မေးမှနှးမှုကို ပှနလှညှ ဖှကှေားခကှအှရ သိရပရော အတနငှယှ စိတသှကသှာဖှယှ ရှိပသညှေ။

သို့သောှ လောလောဆယှ အခှိနအှထိမူ “ဝ”တပမှှား ဆုတခှှာမညှ၊ မဆုတခှှာမညှ မဆုံးဖှတရှသေးကှောငှး ထပမှံသိရှိရသည့အှတှကှ တိုကပှှဲမှား ဖှဈပှားမညှ၊ မဖှဈပှားမညဆှိုခှငှးမှာ ပှောရခကနှပသညှေေ။

ရခိုငနှယပှှညနှယှ ပှူနာမီးစ အကငှး မသတတသှေေးခှိနတှှငှ အထူးဒသမှေားအဖှဈ သီးခှားသတမှှတှ ပေးထားသော နယမှှနှဈခေုအကှား “ဝ”တပဖှှဲ့မှားက မိုငှးလားနယမှှေ အတှငှးသို့  ဝငရှောကကှာ အကှောငှးမဲ့ မီးမှှေးထားသကဲ့သို့ ဖှဈနသေော ယငှးဒသေ တငှးမာမှုမှာ တဈပူပေါှ နှဈပူဆင့မှည့ှ အခှအနပငလှေေောဟု စိုးရိမဖှှယှ ဖှဈလာသညှ။

ရခိုငပှှူနာသညှ ဒသတှငှေးရှိ စဈသှေးကှှ ဘငှဂှါလီမှား အရေးသကသှကှ မဟုတဘှဲ ပှညပှရှိ အစှနှးရောကှ အဈစလာမမှဈ အဖှဲ့အစညှးအခှို့၏ အထောကအှပံ့နှင့ှ ညှှနကှှားခကှမှှား ရှိနသေောကှောင့ှ ဘငှဂှလားဒေ့ရှှ နိုငငှံနယစှပှ လုံခှုံရေးကို အထူး တိုးမှှင့ထှားရသည့ှ အခှအနဖှဈသညှေေ။

ထို့အတူ မိုငှးလားဒသေ တငှးမာမှုမှာလညှး တရုတနှိုငငှံ နယစှပကှို အခှပှေုထားပှီး တရုတဘှကမှှ ခတှမေီ လကနှကှ မှိုးစုံ ထောကပှံ့ထားသညဟှု နာမညကှှောကှှားနသညှေ့ တပမှတောပှှီးလှှငှ မှနမှာနိုငငှံတှငှ အငအှား အကောငှးဆုံး “ဝ”လကနှကကှိုငှ တပဖှှဲ့နှင့ှ ထိပတှိုကှ တှေ့ဖှယရှာ အခှအနမှေေိုး ဖှဈနခှငှေးကှောင့ှ လုံခှုံရေး အထူး သတိထားနရပသညှေေ။

မကှာသေးခငကှ နပှညတှေောတှှငှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ တကရှောကသှော အမှိုးသား ကာကှယရှေးနှင့ှ လုံခှုံရေး ကောငစှီဝငအှခှို့ တကရှောကသှည့ှ အစညှးအဝေးတှငလှညှး မိုငှးလားနယအှတှငှး “ဝ”တပဖှှဲ့မှား ဝငရှောကှ စီးနငှး တပစှှဲခှငှးနှင့ှ တပမှတောကှ ညှှနကှှားခကှှ ထုတပှှနထှားသော ကိဈစကို ဆှေးနှေး ညှိနှိုငှးခဲ့ကှောငှး သိရှိရပရော ပှူနာ မီးမတောကမှီ ပှလညသှေော နညှးလမှးဖှင့ှ ဖှရှငှေးနိုငကှှစကှေောငှး ယုံကှညမှှှောလှင့ှ အပပှသညှေ။

အယဒှီတာ ( ၂၄ - ၁ဝ - ၂ဝ၁၆ )


  • VIA