News

POST TYPE

EDITORIAL

အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုးေနေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားႏွင့္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ (Daily, Vol-6/No-122)
30-Aug-2018

ဆြာေခ်ာင္းတမံ ေရပိုလႊဲေျမာင္းတမံ ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး အျမန္လမ္း၊ လမ္းေဟာင္းႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားေပၚသို႔ ေရေက်ာ္သြားခဲ့သည့္အျပင္ တမံအနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာမွ လူေပါင္း ငါးေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ အေရးေပၚ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရၿပီး လူသံုးဦး ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ အေျခအေနမွာ ဆည္ေျမာင္း၊ တမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံသတိေပးေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚမည့္အေျခအေနကို ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကိုလည္း ႀကီးစြာေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ယင္းေရပိုလႊဲေရေျမာင္းတမံ ၿပိဳမက်မီ တစ္ရက္အလိုက ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူထုတ္ေဝေနေသာ အစိုးရအာေဘာ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ဆြာေခ်ာင္းတမံမွ ေရမ်ားစတင္ေက်ာ္က်ေနၿပီး တမံႀကံ့ခိုင္မႈေကာင္းမြန္၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ျခင္းမွာ မ်ားစြာအံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည္။

တမံေရပိုလႊဲေျမာင္း ၿပိဳက်ၿပီး ၆ နာရီခန္႔အၾကာမွသာ ေဒသခံမ်ားကို အသိေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ ေနာက္က်မႈ၊ ယင္းတမံေရပိုလႊဲေျမာင္း တည္ေဆာက္စဥ္၊ တည္ေဆာက္ၿပီး ကာလႏွင့္ ၿပိဳမက်မီ ရက္ပိုင္းအလို စစ္ေဆး၊ အတည္ျပဳ၊ ထုတ္ျပန္မႈတို႔တြင္ အႀကီးအက်ယ္ အားနည္းလစ္ဟာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ိဳး ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦးက ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ မိမိတြင္ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံကာ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္၍ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ခံေၾကာင္း ျပသေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ဤသို႔ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံတတ္သူမ်ား မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မည္သူကမွ် တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံျခင္း၊ အေရးယူခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။

အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈကို လက္ေတြ႔ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တာဝန္သိ၊ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူၾကရန္ တိုက္တြန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားရွိ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ အေလး မထားမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ပ်က္စီး၊ ဆံုး႐ံႈး၊ နစ္နာရသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည္။

ေရွ႕တြင္လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚကာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတိေပးေနလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေပါ့ေလ်ာ့ၿမဲ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿမဲ၊ အေလးမထားၿမဲ၊ အေရးႀကီးကိစၥဟု မ႐ႈျမင္ဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္း ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား အလံုးအရင္းသံုးကာ ႏိုင္ငံ့အႏွံ႔ သဲအိမ္ေဆာက္တမ္းကစားသကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာ၊ တမံ၊ လမ္း၊ တံတား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အမ်ားစုသည္ စနစ္ဆိုးႏွင့္ တြဲဖက္ပါလာခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြး မ်ားစြာ နိမ့္က်ျခင္း၊ ရာသီဥတု ပို၍ ဆိုးရြားေဖာက္ျပန္လာျခင္းတို႔ ဒဏ္ကို သတ္မွတ္သက္တမ္းမလြန္မီ ယိုယြင္း၊ ပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္စသည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အမွီအခိုႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အရည္အေသြး တိုင္းတာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က အာဆီယံ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ျပန္လည္ စစ္ေဆး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ဌာနစံုပါဝင္ေသာ အေရးေပၚ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အထူးအဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာက္မီ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပး၊ ေဘးလြတ္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ကူညီျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဩတိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၈-၂၀၁၈)