News

POST TYPE

ARTICLE

ကိုငြိမ်းမောင်နှင့် သူ၏ ကလေးများ
23-Apr-2017
ဒီနှဈလညှး သကထှှေးတို့ မကှမနပှေ ဖှဈကှရပှနသှညှ။

အဖဖှဈသေူ ကိုငှိမှးမောငကှ ဒီနှဈသှငှကှနတှှငှ မဏဍှပအှမှားကှီးထိုးပှီး မကဲရဟူသည့ှ စညှးကမှးခကှှ အသဈတဈခု ထုတပှှနလှိုကသှောကှောင့ပှငှ။

ထို့ပှငှ မဏဍှပပှှောကနှသေော မောငသှကထှှေး အားလညှး သီခငှှးဆိုခှင့မှပေး။

ခကသှညှ။

အရငအှဖကှေီး ကိုငှိမှးမောငတှုနှးကဆို ဘီအီးတဈလုံးလောကှ ဂါထားပှီး သကထှှေးတို့ နှဈတိုငှး ကဲနကှေ။ အခုနှဈတော့ ဒီငှိမှးမောငအှသဈကှီးက သူ့အခှင့အှရေးကို ပိတပှငလှပှေီ။

ဒီကိုငှိမှးမောငကှှီးက အရငှ ကိုငှိမှးမောငကှှီးလို ဘီအီးတဈပုလငှး ဝယပှေးလိုကရှုံနှင့ှ မပှီးတာတော့ သခှောသညှ။

ဒီတော့ သှငှကှနမှိုးရုပရှှငဇှာတကှား ကလငဒှါကအှတိုငှး ဒေါခှငမှထေားကှီးကို အကူအညီ တောငှးရတော့သညှ။

ကိုငှိမှးမောငကှှီးက မတခှှကကှှီးထဲမှ ဘာတှမှနှေးမသိသည့ှ အရညတှှကေိုသောကပှှီး သူ့နှလုံးရှိရာ ရငဘှတလှေးကိုဖိပှီး အမောဖောကနှစဉှေ အိမရှှေ့သို့ ကားတဈစီး ရပလှာသညှ။

ထို့နောကှ ဒေါခှငမှထေားကှီးက တီရှပကှှီး ဖိုးရိုးဖားရားနှင့ှ ဝငလှာ၏။ တီရှပမှှာလညှး စာတနှးက ရေးထားသေးသညှ။ 

“ကလေးတှကေို ပှောခှှင့ပှေးလိုကပှါ ကိုငှိမှးမောငရှယှ” တဲ့ ။

ကိုငှး နှုတတှဈရာ စာတဈလုံး။ 

မိနှးမမာယာ သဲကိုးဖှာတဲ့ ဒေါခှငမှထေားကှီး ပိုငခှကှှ။

ဒါမှိုးတော့ ကိုငှိမှးမောငကှ မရ။ သူလညှး ယောကှှားဖငခှေါငှး သဲကိုးတောငှးပပေဲ။

သှငှကှနမှိုးထဲကအတိုုငှး ဒိုငယှာလော့ခတှှေ လှှတပှှီပေါ့။

“ဒီမယှ ဒေါခှငမှထေား... ခငဗှှားတို့ လူတနှးစားတှကေ သိပကှိုရယဖှို့ ကောငှးတယဗှှာ... ကိုယ့ထှိမှ နာတတကှှသကိုးဗှ... ခငဗှှားထောငထှားတဲ့ မဏဍှပမှှာ ဖောကသှညတှဈယောကှ လှော့မှာမို့လို့ ကှုပသှားကို သှငှကှနရှဆေော့စခငှတှော မဟုတလှား... ဟား ဟားဟား”

“ဆရာရယှ... လူငယတှှသဘောဝ ပှောခှှင့ပှေးလိုကပှါတော့လား... ဒီနှဈဆို မဏဍှပတှှေ နညှးလှနှးလို့ အခှို့အဆိုတောတှှဆေို မဏဍှပမှရဘဲ တောပှနပှှီး ဘောကနနှကှရပှေီ... အခု သကထှှေးက မဏဍှပရှပှီ ဆိုတော့ ကံကောငှးတာရှငှ... ပှီးတော့ ကှှနမှတို့ လမှးထိပကှ ခှံဝငှးထဲမှာ မိသားစု မဏဍှပလှေးပဲ ထိုးမှာပါရှငှ”

“သှောှ... ဒေါခှငမှထေား...ဒေါခှငမှထေား ကလှညှး ကလှောကပှါရဲ့ဗှာ... မိသားစုမဏဍှပဆှိုပှီး မနဘှာကှေး ခငဗှှားကောကမှှာ ကှုပသှိတယဗှှ...ကှုပကှ ကှုပသှားကို ခှုပခှယှတှာ မဟုတဘှူး...ကှုပလှညှး ငယရှာက ကှီးလာတာ...ဒါပမေဲ့ ... ဒီနှဈ မုနတှိုငှးရှိတယဗှှ... ဒီတော့ ဟော့ဒီမှာ ကှည့စှမှး”

ကိုငှိမှးမောငကှ သူ့လကထှဲကခှကကှို ဒေါခှငမှထေား နှာခေါငှးနား တေ့ကပပှှလိုကသှဖှင့ှ ဒေါခှငမှထေားမှာ တံတှေးကို ဂလုခနဲ မှိုခလှိုကရှရှာ၏။

“မုနတှိုငှးတှေ တိုကပှှီးရငှ အပူပိုငှးရာသီ လာတော့မယှ။ အဲ့ဒီလို ရာသီဥတုတှေ မမှှတရငှ ရရှေားမယှ။ ဒါကှောင့ှ ရကေို ခှှတောတဲ့အနနေဲ့ ကှုပတှောငှ ရမရေောတော့ပါဘူး ထား။ အဖဖှဈတေဲ့သူတောငှ ရမရေောဘဲသောကတှာ သားက ရသှေားပကမှလို့တဲ့ ကောငှးသလား... ကောငှးသလား... ဖှစမှေးပါ ဂုဏကှှီးရှငမှကှီးရဲ့... သှားပါတော့ဗှာ...သှားပါတော့”

ခှိုမှိနပှှငှးရှသည့ှ ဘီအီးခှကကှို နှာခေါငှးဝ လာတေ့ခံလိုကရှသည့ှ ဒေါခှငမှထေား... မကှနှှာကို လကဝှါးဖှင့အှုပကှာ တဈခှံကှောရှှိ ဘီအီးဆိုငသှို့ တဈခှိုးတညှး ပှေးထှကသှှားလတေော့သညှ။

ဒေါခှငမှထေား တဈယောကှ ဘီအီးဆိုငအှရောကတှှငှ ရမပေါ တဈကှိုကကှို သံပရာတဈကိုကဖှှင့ှ ဝါးလုံးထိုး မော့ပှီးသည့နှောကှ ပါလာသောဖုနှးဖှင့ှ ဆပဖှီဆှဲကာ အောကပှါအတိုငှး စတေးတပဈှရေးပှီး ဖေ့ဈဘှတတှငလှိုကလှတေော့သညှ။

“ကိုငှိမှးမောငဟှာ သူ့ရညှးစား သှငှကှနမှှာ လငနှောကလှိုကသှှားတာနဲ့ပဲ...သှငှကှနကှို မုနှးနတောလား...ပရမှးပတာတှပေါ... ကိုငှိမှးမောငရှယှ”
“ဒါ အခငှှးခငှှး ပူးသတတှာပဲ”
“လခှမှး ခငမှထေားကှီး... တို့အဘရဲ့ စတနောကို စောကှားတာ...”
“ဟေ့...တို့ကိုငှိမှးမောငကှို မထိနဲ့၊ ဂနှးမကှီး ... သသှေားမယှ...ရှငသှှားမယှ”

ထဈခနဲရှိ ဆဲဖို့ရနှ မောငှးတငထှားသော အဆဲအကှိုးဆောငှ ဖေ့ဈဘှတမှောငအှဖှဲ့ကှီးက ဒေါခှငမှထေားကှီးဘကှ လှည့တှှယတှော့သညှ။

မနှးရှှမှေို့တောမှှ လမှးလှှောကသှှငှကှနှ လမှးပိုငှးတဈခုကို ခဲကှောကသှှငှကှနှ လမှးပိုငှးတဈခု ဖှဈသှားစသညှေ့ လူလှနမှသားအခှို့ကို ဆဲနကှသညှေ့ အဆဲမဟာသဘငှ ဇာတတှောသှားမှားကလညှး ဒေါခှငမှထေားကှီးဆီ လှည့ဝှုနှးတော့၏။

ဒီနရောကှ ခငမှထေားက ခပတှညတှညပှငှ။

ကိုငှိမှးမောငထှံတှငှ စနဒှရားစသငခှါစက စတိုငလှအှတိုငှး မကှလှုံးကလေး ကှာပဈကာ
“သူလုပတှာကိုငတှာ ပုံမကလှို့တော့ ထားက ထောကပှှတာပါ...ထား လိပပှှာ ထားလုံတယှ”

ဘယရှမတုံး။ အကယဒှမီ ခငမှထေားပဲ ဟာကိုး။

အဲ့သလို ဆိုပမယှေ့ ကိုငှိမှးမောငကှို ကှည့မှရတဲ့ အုပစှုကတော့ ခငမှထေား ပရိသတမှှားအဖှဈ ခကှခှငှှးအသှငပှှောငှးသှားကှတာပဲ။

“ငှိမှးမောငဘှကတှောသှား အဆဲသမားတှဟော ဒေါခှငမှထေားကို ဆဲကှတယှ။ ဒါဟာ လူ့အခှင့အှရေး ခှိုးဖောကတှာပဲ၊ ဟေ့... သှငှကှနဘှကသှား ခငမှထေားကှ”

ထိုသို့နှင့ှ ကိုငှိမှးမောငှ ဘကတှောသှားမှားနှင့ှ ခငမှထေား ဘကတှောသှားမှား တိုကပှှဲတှေ ပှငှးထနကှုနကှှသညှ။

ဖေ့ဈဘှတပှေါတှှငသှာ လဖမှေးဒနှးစီး တိုကပှှဲမှား ပှငှးထနနှသေောလှညှး သှငှကှနကှတော့ ဆိုငကှလုနှး မာရုသာကိုပငှ မကှောကမှရှံ့ ကှေးနအေောငှ ကနကှဆေဲ။

သကထှှေးတို့ အုပစှုကတော့ မုနတှိုငှးနဲ့အတူ မဏဍှပနှား ခှောငတှဈခှောငတှှငှ အရကထှိုငသှောကနှကေုနပှှီ။

ဒီလိုနဲ့ သှငှကှနသှာ ပှီးသှားခဲ့သညှ။

ဖေ့ဈဘှတပှေါတှှငှ ကိုငှိမှးမောငှ၏ သှငှကှနကှိဈစကို လူတှေ မေ့မေ့ပှောကပှှောကှ ဖှဈသှားခဲ့သညှ။ 

နောကနှှဈသှငှကှနတှှငလှညှး သှငှကှနလှူကှမှး ကိုငှိမှးမောငနှှင့ှ သူတို့ကလေးမှား ဘာတှေ ပှူနာတကကှှဦးမညှ မသိ။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ