News

POST TYPE

ARTICLE

၂၀၁၇ အက်ပ္အတည္းမ်ား
01-Jan-2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပိုမိုထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ က်င့္သုံးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဖတ္ရက္တီေဗးေဒသတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္  ရင္းႏွီးဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ပရိသတ္ကို မၾကာေသးခင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝင္မတိုက္သင့္တဲ့ ေနရာေတြ အားလုံးမွာ ဝင္တိုက္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ ကစဥ့္ကလ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈ ပ်က္စီးေစတဲ့ သံသရာစက္ဝိုင္းကို အဆုံးသတ္ရလိမ့္မယ္” ဟု ထရမ့္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေျပာၾကားသြားသည္။ ထို႔အျပင္  ေမာ္စကိုႏွင့္ ေဘဂ်င္းမွ မၾကာခဏ ၾကားရေလ့ရွိသည့္ အျမင္ကို ပဲ့တင္ထပ္လိုက္ၿပီး “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈသည္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္” ဟု ထရမ့္က ထပ္မံေႂကြးေၾကာ္သြားျပန္သည္။

အေမရိကန္၏ ကမာၻလုံးခ်ီ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး ထရမ့္က ရည္မွန္းထားႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ၎၏ ေလလုံးထြား  ေျပာၾကားလ်က္ရွိသည့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနေရး အယူဝါဒကို စမ္းသပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေရွာင္လႊဲမရႏိုင္သည့္  အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္ ထရမ့္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ဦးစားေပးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ကူညီႏိုင္ရန္ Council on Foreign Relation ၏ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စင္တာ (CPA) က ၎၏ ကိုးႏွစ္ေျမာက္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး ဦးစားေပးမႈစစ္တမ္းကို မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းသည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခ၊ အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားကို သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခအေပၚ မူတည္ၿပီး အဆင့္အတန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္း၏ ပထမအဆင့္ အေနႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ၊ ဘေလာ့ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အႀကံျပဳခ်က္ ၂၀၀၀ ကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ Foreign Policy ၏ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္  သို႔မဟုတ္ ဆိုးရြားလာႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡ ၃၀ ကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ က်ပန္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စစ္တမ္းကို အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္ေပါင္း ၇၀၀၀ သို႔ ေပးပို႔ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္  ၃၀ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခႏွင့္ အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ခန္႔မွန္းေစသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုမႈ ၅၀၀ ကို ၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းအလိုက္ ရရွိလာၿပီးေနာက္တြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္ ဦးစားေပးေရးအဆင့္သုံးခု ရရွိလာသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းဆိုသည့္ အဆင့္သုံးဆင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့သနည္း။ ယခင္ႏွစ္စစ္တမ္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ စစ္တမ္းတြင္ အဓိက ကြာျခားသည္မွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား နည္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ အလယ္အလတ္ သတ္မွတ္ခ်က္သို႔ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ နယ္ေျမႀကီးတြင္ ပဋိပကၡ ေလးခုကို စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ကိုးခုကို ေပါင္းထည့္လိုက္ကာ ယင္းအနက္ တစ္ခုတည္းမွာသာ  အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသအေပၚ အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ကိုးခုတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာႏိုင္ေျခႏွင့္ အာဏာရွင္ ပိုဆန္လာႏိုင္ေျခတို႔ ပါဝင္သည္ (ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္မ်ား ျဖစ္သည္) အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ ခုနစ္ခုတြင္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဘူရန္ဒီ၌ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း၊ အီသီယိုးပီးယားရွိ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္  ျပည္တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊  ဆိုမာလီယာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အယ္ရွာဘတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေတာ္ဝင္ထီးနန္း ဆက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ထိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဇင္ဘာေဘြတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း၊ FARC  လက္ဝဲသူပုန္အုပ္စုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ က်ဳိးေပါက္ရာမွ တစ္ဆင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဝင္ေဟာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အာေမးနီးယားႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နာဂို႐ို-ခရာဘတ္ ေဒသအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေရးပဋိပကၡသစ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုးခု ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ အီဂ်စ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ မကၠစီကိုႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စုဖြဲ႔ရာဇဝတ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ လက္ဘႏြမ္တြင္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အီရန္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ အီရန္ႏွင့္ အေမရိကန္၊ မဟာမိတ္မ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးရာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႐ုရွားတြင္ အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြမႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ စစ္တမ္းတြင္ မပါဝင္သည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျဖစ္ေပၚမႈတစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး-မူဝါဒ သတ္မွတ္ခ်က္ နယ္ျပင္ပတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃၀ တြင္ မပါဝင္သည့္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေဖာ္ျပရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ ၇,၀၀၀ ကို ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ်ားစုက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္း ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း စာရင္းသြင္းထားသည္။ လယ္ဝဲႏွင့္ လက္ယာတြင္ ေပၚျပဴလာဝါဒ တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေရြးေကာက္ခံရမႈ၊ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ေလလုံးထြား ေျပာၾကားမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားထားသည္။

စစ္တမ္း၏ ရလဒ္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

အလႊာ ၁ -  အေမရိကန္မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ကိုင္တြယ္ရမည့္  ေပၚထြက္လာႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ခုနစ္ခု။

- ႏ်ဴကလီးယား သို႔မဟုတ္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံ (ICBM) စမ္းသပ္မႈ၊ စစ္ေရးရန္စမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဆိုးရြားသည့္ အက်ပ္အတည္းေ ပၚေပါက္ႏိုင္ေျခ။

- အေရွ႕ ဥေရာပေဒသတြင္ ႐ုရွား၏ တင္းမာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည့္ ႐ုရွားႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကား ရည္ရြယ္မထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စစ္ေရးထိပ္တိုက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ။

- အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚ လြန္စြာပ်က္စီး ေစႏိုင္သည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ။

- အမိေျမ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ မဟာမိတ္အေပၚ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း က လူအေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ။

- တာလီဘန္ ေသာင္းက်န္းမႈ ခိုင္မာလာျခင္း၊ အစိုးရ ၿပဳိလဲႏိုင္ေျခ ရွိျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း။

- တူရကီႏွင့္ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တူရကီႏွင့္ ကာ့ခ္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း

- စစ္ၿပဳိင္အုပ္စုမ်ားကို ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ျပင္ပပါဝါမ်ား၏ စစ္ေရးစြက္ဖက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္ျပင္းလာျခင္း၊

 
အလႊာ ၂ -  အလယ္အလတ္အဆင့္  ႀကဳိတင္တားဆီးမႈ လိုအပ္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁၃ ခု၊

-ဆန္ကာကူ/ဒိုင္အိုယူကြၽန္းမ်ားအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မွ တစ္ဆင့္ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ၾကား လက္နက္ကိုင္ ရင္ဆိုင္မႈ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ဆြဲသြင္းႏိုင္သည္။

- တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပိုမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား- ဘ႐ူႏိုင္း၊ ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ဗီယက္နမ္ၾကားတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ ေရေၾကာင္းအျငင္းပြားမႈအေပၚ လက္နက္ကိုင္ ရင္ဆိုင္မႈ၊

- ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိရင္းဆြဲ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာၿပီး ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈ၊ သီးျခားအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊

- အဓိက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကက္ရွမီးယား နယ္ေျမတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္းမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယ- ပါကစၥတန္ၾကား စစ္ေရးထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ဆိုးရြားလာျခင္း

- ဆြန္နီ၊ ရွီးယား၊ ကာ့ခ္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံ ပိုမိုအစည္းေျပလာျခင္း၊ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ရွိမႈေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေန ဆိုးရြားလာျခင္း၊

- အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္  အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရင္ဆိုင္ျခင္း၊

- ဆိုးရြားလာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျပည္ပစစ္ေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ၊ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရွိမႈေၾကာင့္ လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ဆက္လက္ဆိုးရြားလာျခင္း၊

- စစ္ေသြးႂကြအုပ္စု မ်ားစြာ၊ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားၾကား တင္းမာမႈတို႔ေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊

- အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာမွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာျခင္း၊

- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈၿပီးေနာက္ တူရကီတြင္ အာဏာရွင္ ပိုဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊

- ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ ႐ုရွား အေထာက္အပံ့ ရရွိထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ယူကရိန္း လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ႐ုရွား၏ ေပၚတင္စစ္ေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ  ရွိေနျခင္း။

- ေဟတီသူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရး ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္စစ္ေရး စြက္ဖက္မႈမွ တစ္ဆင့္ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ ဆိုးရြားလာျခင္း

- ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈမွ တစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္ ျပည္တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈဆီ  ဦးတည္ႏိုင္ျခင္း

အလႊာ ၃ -  အဆင့္နိမ့္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္မႈ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

- ဘူရြမ္ဒီႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ဆိုးရြားလာမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္အားစုမ်ား၊ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြား လာျခင္း

- ေရြးေကာက္ပြဲ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊

- အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာမွတစ္ဆင့္ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊

- အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ဘိုကိုဟာရမ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊

- ဆိုမာလီယာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငမ်ားတြင္ အယ္ရွာဘတ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊

- ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ကြဲျပားမႈမွ တစ္ဆင့္ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ဆိုးရြားလာၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားေပၚ မတည္ၿငိမ္မႈ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊

- ဘုရင္ ဘူမီေဘာအဒူရာဒက္ရွ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ေတာ္ဝင္ထီးနန္းဆက္ခံမႈ မေသခ်ာျခင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိေနျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊

- သမၼတေရာဘတ္ မူဂါဘီကို ဆက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဇင္ဘာေဘြ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ၊

- အစိုးရႏွင့္ လက္ဝဲဝါဒီ FARC သူပုန္မ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၿပဳိလဲရာမွတစ္ဆင့္ ကိုလံဘီယာတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ေပၚေပါက္ၿပီး ေသာင္းက်န္းမႈ ျပန္လည္စတင္ျခင္း

- အျငင္းပြား နာဂါႏို-ခရာဘတ္ ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာေမးနီးယားႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ၾကား စစ္ေရးပဋိပကၡ  ျပန္လည္ေပါက္ပြားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ကိုးကား - Foreign Policy
ခ်မ္းေျမ့