News

POST TYPE

ARTICLE

၂၀၁၇ အကျပ်အတည်းများ
01-Jan-2017
၂၀၁၇ ခုနှဈနှင့ှ ယငှးနောကပှိုငှးကာလတှငှ ပိုမိုထိနှးထိနှးသိမှးသိမှး ရှိသည့ှ နိုငငှံခှားရေးမူဝါဒ ကငှ့သှုံးရနှ ရညရှှယထှားသညဟှု အမရေိကနသှမမှတအဖှဈ ရှေးကောကခှံထားရသည့ှ ဒေါနှယထှရန့ကှ မှောကကှာရိုလိုငှးနားပှညနှယှ ဖတရှကတှီဗေးဒသတှငှေ စဈဘကနှှင့ှ  ရငှးနှီးဆကနှှှယနှသညှေ့ ပရိသတကှို မကှာသေးခငကှ ပှောကှားလိုကသှညှ။

“ကှှနတှောတှို့ ဝငမှတိုကသှင့တှဲ့ နရောတှေ အားလုံးမှာ ဝငတှိုကနှကှတော တှေ့ရတယှ။ အဲဒီဝငရှောကစှှကဖှကမှှုနဲ့ ကစဉ့ကှလှား ရှုပထှှေးမှု ပကှစှီးစတေဲ့ သံသရာစကဝှိုငှးကို အဆုံးသတရှလိမ့မှယှ” ဟု ထရမ့ကှ ပှငှးပှငှးထနထှနှ ဝဖနပှှေောကှားသှားသညှ။ ထို့အပှငှ  မောစှကိုနှင့ှ ဘဂငှှေးမှ မကှာခဏ ကှားရလေ့ရှိသည့ှ အမှငကှို ပဲ့တငထှပလှိုကပှှီး “အခှုပအှခှာအာဏာ အပှနအှလှနှ လေးစားမှုသညှ ယုံကှညမှှုနှင့ှ နားလညမှှုအတှကှ အခှခေံဖှဈသညှ” ဟု ထရမ့ကှ ထပမှံကှှေးကှောသှှားပှနသှညှ။

အမရေိကနှ၏ ကမဘှာလုံးခှီ အခနှးကဏဍှကို လှှော့ခရှေး ထရမ့ကှ ရညမှှနှးထားနိုငသှောလှညှး ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငှ ပေါထှှကလှာမည့ှ အပှညပှှညဆှိုငရှာ အကပှအှတညှးမှားသညှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှး၏ လလေုံးထှား  ပှောကှားလကှရှှိသည့ှ ထိနှးထိနှးသိမှးသိမှးနရေေး အယူဝါဒကို စမှးသပကှှမညှ ဖှဈသညှ။ ယငှးရှောငလှှှဲမရနိုငသှည့ှ  အကပှအှတညှးမှားအတှကှ ထရမ့ှ၏ အုပခှှုပရှေးအဖှဲ့ ဦးစားပေးမှား လုပဆှောငနှိုငရှနနှှင့ှ အစီအစဉှ ခမှှတရှေးတှငှ ကူညီနိုငရှနှ Council on Foreign Relation ၏ ကှိုတငကှာကှယမှှု လုပဆှောငခှကှှ စငတှာ (CPA) က ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှး၏ ကိုးနှဈမှောကှ ကှိုတငကှာကှယရှေး ဦးစားပေးမှုစဈတမှးကို မကှာသေးမီက ကောကယှူခဲ့သညှ။ ယငှးစဈတမှးသညှ ပေါပှေါကလှာနိုငသှည့ှ ဖှဈရပမှှားကို ဖောထှုတပှှီး လာမည့နှှဈအတှငှး ပေါပှေါကလှာနိုငခှှေ၊ အမရေိကနှ အကှိုးစီးပှားကို သကရှောကနှိုငခှှအပေေါှ မူတညပှှီး အဆင့အှတနှး ခှဲခှားသတမှှတခှှငှး ဖှဈသညှ။

စဈတမှး၏ ပထမအဆင့ှ အနနှငှေ့ လူမှုမီဒီယာ၊ ဘလော့နှင့ှ အီးမေးလမှှားမှ တဈဆင့ှ အကှံပှုခကှှ ၂၀၀၀ ကို ရယူခဲ့ပှီးနောကတှှငှ Foreign Policy ၏ ဒသဆေိုငရှာနှင့ှ နိုငငှံရေးရာ ကှှမှးကငှသှူမှားက ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငှ ပေါထှှကလှာနိုငသှည့ှ  သို့မဟုတှ ဆိုးရှားလာနိုငသှည့ှ ပဋိပကခှ ၃၀ ကို ဖောထှုတသှညှ။ ယငှးနောကတှှငှ ကပှနှးလုပဆှောငထှားသည့ှ စဈတမှးကို အမရေိကနအှစိုးရ အရာရှိမှား၊ နိုငငှံခှားရေးမူဝါဒ ကှှမှးကငှသှူမှား၊ ပညာရှငပှေါငှး ၇၀၀၀ သို့ ပေးပို့ပှီး ယငှးဖှဈရပှ  ၃၀ ပေါပှေါကလှာနိုငခှှနှငှေ့ အမရေိကနှ အကှိုးစီးပှားအပေါှ သကရှောကနှိုငခှှကေို ခန့မှှနှးစသညှေ။ ယငှးနောကတှှငှ စဈတမှးဖှဆေိုမှု ၅၀၀ ကို ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့၏ အဆင့အှတနှးအလိုကှ ရရှိလာပှီးနောကတှှငှ ကှိုတငကှာကှယရှမည့ှ ဦးစားပေးရေးအဆင့သှုံးခု ရရှိလာသညှ။ ဖှဈနိုငခှှမှေား၊ အလယအှလတနှှင့ှ ဖှဈနိုငခှှနညှေးဆိုသည့ှ အဆင့သှုံးဆင့ှ ဖှဈသညှ။

မညသှည့ဖှှဈရပမှှားကို ခနှထှားခဲ့သနညှး။ ယခငနှှဈစဈတမှးနှင့ှ ယခုနှဈ စဈတမှးတှငှ အဓိက ကှာခှားသညမှှာ အရှေ့အလယပှိုငှးဒသတှငှေး ဖှဈနိုငခှှမှေားသည့ှ ပဋိပကခှမှား နညှးလာခှငှး ဖှဈသညှ။ ဥပမာအားဖှင့ှ အီရတနှှင့ှ လဈဗှား နှဈနိုငငှံကို ဖှဈနိုငခှှမှေားသည့ှ သတမှှတခှကှမှှ အလယအှလတှ သတမှှတခှကှသှို့ အဆင့လှှှော့ခလှိုကခှှငှး ဖှဈသညှ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈနှင့ှ နှိုငှးယှဉပှါက အရှေ့အလယပှိုငှးဒသနှငှေ့ ပတသှကနှသညှေ့ နယမှှကှေီးတှငှ ပဋိပကခှ လေးခုကို စာရငှးမှ ဖယထှုတလှိုကပှှီး ဖှဈနိုငခှှေ ကိုးခုကို ပေါငှးထည့လှိုကကှာ ယငှးအနကှ တဈခုတညှးမှာသာ  အရှေ့အလယပှိုငှးဒသအပေေါှ အခှပှေုထားခှငှး ဖှဈသညှ။

ယငှးဖှဈနိုငခှှေ ကိုးခုတှငှ ဖိလဈပိုငနှှင့ှ တူရကီနိုငငှံတို့တှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာနိုငခှှနှငှေ့ အာဏာရှငှ ပိုဆနလှာနိုငခှှတေို့ ပါဝငသှညှ (နှဈနိုငငှံလုံးသညှ အလယအှလတအှဆင့ှ စိုးရိမဖှှယမှှား ဖှဈသညှ) အခှားသော ဖှဈနိုငခှှနညှေးသည့ှ ဖှဈရပှ ခုနဈခုတှငှ အာဖရိကတိုကရှှိ ဘူရနဒှီ၌ လကရှှိနိုငငှံရေး အကပှအှတညှး ပိုမိုဆိုးရှားလာခှငှး၊ အီသီယိုးပီးယားရှိ လူမှိုးရေး အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ  ပှညတှှငှးမတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊  ဆိုမာလီယာနှင့ှ အိမနှီးခငှှးနိုငငှံမှားတှငှ အယရှှာဘတှ တိုကခှိုကမှှု ဆကလှကဖှှဈပှားခှငှး၊ တောဝှငထှီးနနှး ဆကခှံမှုနှင့ှ ဆကနှှှယနှသညှေ့ နိုငငှံရေးမတညငှှိမမှှု ထိုငှးတှငှ ပေါပှေါကနှိုငခှှငှး၊ ဇငဘှာဘှတှငှေ အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ မတညငှှိမမှှု ကယှပှှန့စှှာ ပေါပှေါကနှိုငခှှငှး၊ FARC  လကဝှဲသူပုနအှုပစှုနှင့ှ ငှိမှးခမှှးရေး သဘောတူညီခကှှ ကှိုးပေါကရှာမှ တဈဆင့ှ ကိုလံဘီယာနိုငငှံတှငှ နိုငငှံရေးမတညငှှိမမှှု ပေါပှေါကနှိုငခှှငှး၊ ဆိုဗီယကပှှညထှောငစှုဝငဟှောငှး နှဈနိုငငှံ ဖှဈသည့ှ အာမေးနီးယားနှင့ှ အဇာဘိုငဂှနှှ နှဈနိုငငှံကှား နာဂိုရို-ခရာဘတှ ဒသအရေေးနှင့ှ ပတသှကပှှီး စဈရေးပဋိပကခှသဈ ပေါပှေါကလှာနိုငခှှငှးတို့ ဖှဈသညှ။

အလားတူ ပှီးခဲ့သည့နှှဈ စာရငှးတှငှ ပါဝငသှည့ှ ဖှဈနိုငခှှကေိုးခု ကှယပှှောကသှှားသညှ။ အီဂစှရှှိ နိုငငှံရေးမတညငှှိမမှှု၊ မကကှစီကိုနိုငငှံတှငှ အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ ဆကနှှှယနှသညှေ့ စုဖှဲ့ရာဇဝတမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊ လကဘှနှမတှှငှ လူမှိုးရေး အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊ ဂှောဒှနတှှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊ ဒသဆေိုငရှာ ပဋိပကခှမှားတှငှ အီရနှ ဝငရှောကပှါဝငမှှုကှောင့ှ အီရနနှှင့ှ အမရေိကနှ၊ မဟာမိတမှှားကှား နိုငငှံရေးရာ ထိပတှိုကရှငဆှိုငမှှု၊ ဆောဒှီအာရေးဗီးယား နိုငငှံတှငှ နိုငငှံရေးမတညငှှိမမှှု၊ ရုရှားတှငှ အဈစလာမမှဈ စဈသှေးကှှမှု တိုးပှားလာခှငှး၊ ဗဟိုအာဖရိက သမမှတနိုငငှံတှငှ လူမှိုးရေး အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ဘာသာရေးရာ အကှမှးဖကမှှု ပိုမိုဆိုးရှားလာခှငှးတို့ ဖှဈသညှ။

နိဂုံးခှုပအှနနှငှေ့ စဈတမှးတှငှ မပါဝငသှည့ှ အံ့အားသင့ဖှှယှ ဖှဈပေါမှှုတဈရပသှညှ နိုငငှံခှားရေး-မူဝါဒ သတမှှတခှကှှ နယပှှငပှတှငှ ရှိနခှငှေးကှောင့ှ ဖှဈသညှ။ သတမှှတထှားသည့ှ ဖှဈနိုငခှှေ ၃၀ တှငှ မပါဝငသှည့ှ အခှားသော ဖှဈနိုငခှှကေို ဖောပှှရနှ အစိုးရအရာရှိမှားနှင့ှ ကှှမှးကငှသှူ ၇,၀၀၀ ကို မေးမှနှးသည့အှခါ အမှားစုက အမရေိကနပှှညထှောငစှုတှငှး နိုငငှံရေးတညငှှိမမှှုနှင့ှ အကှမှးဖကမှှု အနတှရာယကှို ဖောပှှကှသညှ။ ဥပမာအားဖှင့ှ အခှို့သော ဖှကှေားသူမှားက အောကပှါအတိုငှး စာရငှးသှငှးထားသညှ။ လယဝှဲနှင့ှ လကယှာတှငှ ပေါပှှူလာဝါဒ တိုးပှားလာခှငှးကှောင့ှ အမရေိကနပှှညထှောငစှုတှငှ ပှညတှှငှးမတညငှှိမမှှု၊ ဒေါနှယထှရမ့ှ ရှေးကောကခှံရမှု၊ အမရေိကနှ ပှညတှှငှးနိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု၊ ရှေးကောကပှှဲလှနှ ကာလနှင့ှ ဆကလှကဖှှဈပှားနသညှေ့ အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ အစှနှးရောကှ လလေုံးထှား ပှောကှားမှုမှား စသညဖှှင့ှ ဖှကှေားထားသညှ။

စဈတမှး၏ ရလဒအှပှည့အှစုံမှာ အောကပှါအတိုငှး ဖှဈသညှ။

အလှှာ ၁ -  အမရေိကနမှူဝါဒ ခမှှတသှူမှားအတှကှ ဦးစားပေးအဖှဈ သတမှှတှ ကိုငတှှယရှမည့ှ  ပေါထှှကလှာနိုငခှှမှေားသည့ှ ဖှဈရပှ ခုနဈခု။

- နှူကလီးယား သို့မဟုတှ တိုကခှငှှးပဈဒုံးပှံ (ICBM) စမှးသပမှှု၊ စဈရေးရနစှမှု သို့မဟုတှ ပှညတှှငှး နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှုကှောင့ှ မှောကကှိုရီးယားနိုငငှံတှငှ ဆိုးရှားသည့ှ အကပှအှတညှးေ ပါပှေါကနှိုငခှှေ။

- အရှေ့ ဥရောပဒသတှငှေ ရုရှား၏ တငှးမာသည့ှ ရပတှညခှကှမှှ မှဈဖှားခံလာသည့ှ ရုရှားနှင့ှ နတေိုးအဖှဲ့ဝငမှှားကှား ရညရှှယမှထားသည့ှ သို့မဟုတှ ရညရှှယထှားသည့ှ စဈရေးထိပတှိုကှ ဖှဈနိုငခှှေ။

- အရေးကှီးသည့ှ အခှခေံအဆောကအှဦးမှားအပေါှ လှနစှှာပကှစှီး စနေိုငသှည့ှ ဆိုကဘှာတိုကခှိုကမှှု။

- အမိမှေ သို့မဟုတှ စာခှုပှ ခှုပဆှိုထားသည့ှ မဟာမိတအှပေါှ ပှညတှှငှး သို့မဟုတှ ပှညပှအကှမှးဖကှ အဖှဲ့အစညှး က လူအသအပှေောကမှှားသည့ှ အကှမှး ဖကတှိုကခှိုကမှှု။

- တာလီဘနှ သောငှးကနှှးမှု ခိုငမှာလာခှငှး၊ အစိုးရ ပှိုလဲနိုငခှှေ ရှိခှငှးတို့မှ တဈဆင့ှ အာဖဂနနှဈစတနနှိုငငှံတှငှ မတညငှှိမမှှုနှင့ှ အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး။

- တူရကီနှင့ှ အီရနှ၊ အီရတှ၊ ဆီးရီးယား အပါအဝငှ အိမနှီးခငှှးနိုငငှံမှားတှငှ တူရကီနှင့ှ ကာ့ခလှကနှကကှိုငှ အုပစှုမှားကှား အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး

- စဈပှိုငအှုပစှုမှားကို ပှညပှမှ ထောကပှံ့မှု တိုးပှားလာခှငှး၊ ပှငပှပါဝါမှား၏ စဈရေးစှကဖှကမှှုတို့ကှောင့ှ ဆီးရီးယား ပှညတှှငှးစဈ အရှိနပှှငှးလာခှငှး၊

 
အလှှာ ၂ -  အလယအှလတအှဆင့ှ  ကှိုတငတှားဆီးမှု လိုအပသှည့ှ ဖှဈနိုငခှှေ ၁၃ ခု၊

-ဆနကှာကူ/ဒိုငအှိုယူကှှနှးမှားအပေါှ အခှုပအှခှာ အာဏာပိုငဆှိုငခှှင့မှှ တဈဆင့ှ အရှေ့တရုတပှငလှယတှှငှ တရုတနှှင့ှ ဂပှနကှှား လကနှကကှိုငှ ရငဆှိုငမှှု၊ အမရေိကနပှှညထှောငစှုကို ဆှဲသှငှးနိုငသှညှ။

- တရုတနှှင့ှ အရှေ့တောငအှာရှ တောငှးဆိုသည့ှ နိုငငှံတဈခု သို့မဟုတှ ပိုမှားသည့ှ နိုငငှံမှား- ဘရူနိုငှး၊ ထိုငဝှမှ၊ မလေးရှား၊ ဖိလဈပိုငှ သို့မဟုတှ ဗီယကနှမကှှားတှငှ တောငတှရုတပှငလှယှ၌ ရကှေောငှးအငှငှးပှားမှုအပေါှ လကနှကကှိုငှ ရငဆှိုငမှှု၊

- ဒုကခှသညမှှားနှင့ှ ရှှေ့ပှောငှးနထေိုငသှူမှား အလုံးအရငှးနှင့ှ ဝငရှောကမှှုကှောင့ှ ဥရောပသမဂဂှနိုငငှံမှားတှငှ ရှိရငှးဆှဲ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာပှီး ပှညတှှငှးမငှိမသှကမှှု၊ သီးခှားအကှမှးဖကတှိုကခှိုကမှှု၊ သို့မဟုတှ ဒုကခှသညနှှင့ှ ရှှေ့ပှောငှးမှားအပေါှ အကှမှးဖကတှိုကခှိုကမှှု၊

- အဓိက အကှမှးဖကှ တိုကခှိုကမှှု သို့မဟုတှ အိနဒှိယ အုပခှှုပသှည့ှ ကကရှှမီးယား နယမှှတှငှေ မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာခှငှးမှတဈဆင့ှ အိနဒှိယ- ပါကဈစတနကှှား စဈရေးထိပတှိုကရှငဆှိုငမှှု ဆိုးရှားလာခှငှး

- ဆှနနှီ၊ ရှီးယား၊ ကာ့ခှ အသိုငှးအဝိုငှးမှားကှား အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ နိုငငှံရေး ကှဲပှားမှုကှောင့ှ အီရတနှိုငငှံ ပိုမိုအစညှးပှလောခှငှး၊ အဈစလာမမှဈ နိုငငှံတောှ တညရှှိမှုကှောင့ှ ယငှးအခှအနေေ ဆိုးရှားလာခှငှး၊

- အဈစရေးနှင့ှ ပါလကစှတိုငှးကှား တငှးမာမှု မှင့တှကလှာခှငှးကှောင့ှ  အရပသှားမှားအပေါှ တိုကခှိုကမှှု၊ ဆနဒှပှမှုမှား ကယှပှှန့လှာခှငှးနှင့ှ လကနှကကှိုငှ ရငဆှိုငခှှငှး၊

- ဆိုးရှားလာသည့ှ အကှမှးဖကမှှု၊ ပှညပှစဈရေး ဝငရှောကစှှကဖှကမှှု၊ အဈစလာမမှဈ နိုငငှံတောှ ရှိမှုကှောင့ှ လဈဗှား နိုငငှံရေးအခှအနေေ ဆကလှကဆှိုးရှားလာခှငှး၊

- စဈသှေးကှှအုပစှု မှားစှာ၊ အစိုးရနှင့ှ အတိုကအှခံပါတီမှားကှား တငှးမာမှုတို့ကှောင့ှ ပါကဈစတနှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှုနှင့ှ အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊

- အစိုးရ၏ ပှညတှှငှးနှင့ှ နိုငငှံခှားရေးမူဝါဒမှားကို ဆန့ကှငှရှာမှတဈဆင့ှ ဖိလဈပိုငတှှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု ကှီးထှားလာခှငှး၊

- ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဇူလိုငှ အာဏာသိမှးရနှ ကှိုးပမှးမှုပှီးနောကှ တူရကီတှငှ အာဏာရှငှ ပိုဆနလှာခှငှးကှောင့ှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊

- ယူကရိနှး အရှေ့ပိုငှးဒသတှငှေ ရုရှား အထောကအှပံ့ ရရှိထားသည့ှ ပှညသှူ့စဈမှားနှင့ှ ယူကရိနှး လုံခှုံရေးအဖှဲ့မှားကှား အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊ ရုရှား၏ ပေါတှငစှဈရေး ဝငရှောကစှှကဖှကမှှု  ရှိနခှငှေး။

- ဟတေီသူပုနမှှားကို တိုကခှိုကရှေး ဆောဒှီဦးဆောငစှဈရေး စှကဖှကမှှုမှ တဈဆင့ှ ယီမငပှှညတှှငှးစဈ ဆိုးရှားလာခှငှး

- ဗငနှီဇှဲလား နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှုနှင့ှ စီးပှားရေးကပှတှညှးမှုမှ တဈဆင့ှ အကှမှးဖကှ ပှညတှှငှးမတညငှှိမမှှုဆီ  ဦးတညနှိုငခှှငှး

အလှှာ ၃ -  အဆင့နှိမ့ှ ကှိုတငကှာကှယမှှု ဦးစားပေး လုပဆှောငရှနှ လိုအပသှည့ှ ဖှဈနိုငခှှမှေား

- ဘူရှမဒှီနိုငငှံရေး အကပှအှတညှး ဆိုးရှားလာမှု၊ နိုငငှံတောှ အငအှားစုမှား၊ အတိုကအှခံ အုပစှုမှားနှင့ှ အရပသှားမှားကှား အကှမှးဖကမှှု တိုးပှား လာခှငှး

- ရှေးကောကပှှဲ နှောင့နှှေးခှငှးကှောင့ှ ကှနဂှိုဒီမိုကရကတှဈသမမှတ နိုငငှံတှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု တိုးပှားလာခှငှးမှ အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊

- အစိုးရ၏ ဖိနှိပမှှုမှားကို တုံ့ပှနရှာမှတဈဆင့ှ အီသီယိုးပီးယားနိုငငှံတှငှ လူမှိုးရေး အကှမှးဖကမှှုနှင့ှ ပှညတှှငှးမငှိမသှကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊

- အရှေ့မှောကဒှသတှငှေ ဘိုကိုဟာရမှ စဈသှေးကှှမှား၊ မှဈဝကှှနှးပေါဒှသတှငှေ အခှားသော ပဋိပကခှမှားကှောင့ှ နိုငဂှှီးရီးယားတှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှုနှင့ှ အကှမှးဖကမှှု တိုးပှားလာခှငှး၊

- ဆိုမာလီယာနှင့ှ အိမနှီးခငှှး နိုငငှမှားတှငှ အယရှှာဘတမှှား၏ တိုကခှိုကမှှု ဆကလှကဖှှဈပှားခှငှး၊

- နိုငငှံရေးနှင့ှ လူမှိုးရေး ကှဲပှားမှုမှ တဈဆင့ှ တောငဆှူဒနတှှငှ ပှညတှှငှးစဈ ဆိုးရှားလာပှီး အိမနှီးခငှှး နိုငငှံမှားပေါှ မတညငှှိမမှှု ပှန့ပှှားလာခှငှး၊

- ဘုရငှ ဘူမီဘောအဒူရာဒကရှှ ၂၀၁၆ ခုနှဈ အောကတှိုဘာလတှငှ သဆေုံးပှီးနောကှ တောဝှငထှီးနနှးဆကခှံမှု မသခှောခှငှး၊ စဈအုပခှှုပရှေး ရှိနခှငှေးတို့မှ တဈဆင့ှ ပေါပှေါကလှာသည့ှ ထိုငှးနိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု၊

- သမမှတရောဘတှ မူဂါဘီကို ဆကခှံရေးနှင့ှ ပတသှကနှသညှေ့ မတညငှှိမမှှုနှင့ှ အကှမှးဖကမှှုမှား ဇငဘှာဘှေ နိုငငှံတှငှ ဖှဈပှားမှု၊

- အစိုးရနှင့ှ လကဝှဲဝါဒီ FARC သူပုနမှှားကှား ငှိမှးခမှှးရေး သဘောတူညီခကှှ ပှိုလဲရာမှတဈဆင့ှ ကိုလံဘီယာတှငှ နိုငငှံရေး မတညငှှိမမှှု ပေါပှေါကပှှီး သောငှးကနှှးမှု ပှနလှညစှတငခှှငှး

- အငှငှးပှား နာဂါနို-ခရာဘတှ ဒသနှငှေ့ ပတသှကပှှီး အာမေးနီးယားနှင့ှ အဇာဘိုငဂှနှကှှား စဈရေးပဋိပကခှ  ပှနလှညပှေါကပှှားလာခှငှးတို့ ဖှဈကှသညှ။ 

ကိုးကား - Foreign Policy
ခမှှးမှေ့