POST TYPE

ARTICLE

ဗဟိုဘဏ္ မွာတမ္း
01-Jan-2017

ယခုလဆန္း ၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေလးေစာင္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔က အမွာစာတစ္ေစာင္ အသီးသီး ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအနက္ ပို႔ကုန္ရေငြ စိစစ္ေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ပို႔ကုန္တင္ပို႔ၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ ပို႔ကုန္ရေငြ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းမႈ မရွိေသာ ကုမၸဏီစာရင္းကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ဗဟိုဘဏ္သို႔ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ျဖစ္သည္။

ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္ေနခ်ိန္၌ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အရွိန္တန္႔ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ျပည္ပသို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုပို႔ကုန္မွ ျပန္ရေငြေဒၚလာမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္မလာျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီစာရင္းကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဓိကက ႏိုင္ငံျခားေငြ အဝင္၊ အထြက္ကို အနီးစပ္ဆုံး သိရေအာင္လို႔ပါ။ အမွန္က ဥပေဒထဲမွာ ပါၿပီးသား။ ပါၿပီးသားကို မလုပ္ၾကလို႔ အသက္ဝင္ေအာင္ တိုက္တြန္းတဲ့ သေဘာပဲ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာ အဝင္၊ အထြက္ ပမာဏ မည္မွ်ရွိသည္၊ စာရင္းအရ ေဒၚလာဝင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ စာရင္းတင္ျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္ရေငြ (ေဒၚလာ) စာရင္း မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္သည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြက္ အလႈပ္အခတ္အမ်ားဆုံး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာလည္း အတက္အက် ၾကမ္းခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ကိုးလအတြင္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း က်ပ္ ၂၅၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းသြားသည္။

ျပည္တြင္းေဒၚလာ ဝယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ေစ်းကြက္၏ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ လိုအပ္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမွသာ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ စီးပြားေရး ပညာရွင္က ေျပာသည္။

“အဲဒီဂဏန္းေတြ ရွိမွပဲ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ထိန္းလို႔၊ ကစားလို႔ ရမွာေလ။ မူဝါဒ ခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီလိုကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ မသိလို႔ မရဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ အမွန္တင္ပို႔ခဲ့ေသာ ပို႔ကုန္မွရေငြကို ေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္းဘဏ္စာရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုက္နာပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္အျပင္ သက္ေသခံပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ အေရးယူျခင္းထက္ သတင္းပို႔ေစလိုျခင္းကိုသာ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ထားသည္။

“အေရးႀကီးတာက သတင္းပို႔ရမယ္ ဆိုတာကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔က နံပါတ္တစ္ပါပဲ။ အခ်ိန္ကာလကေတာ့ ေနာက္က်တာ၊ ေစာတာ ရွိႏိုင္တာေပါ့ေလ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ျပည္တြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ျပည္ပရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေဒၚလာ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုဝယ္လိုအားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ေဒၚလာမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရး အစီအမံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ စာထုတ္႐ုံျဖင့္ ေဒၚလာမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာေရးမွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသုံး ေငြစည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ေရးအက္ဥပေဒပါ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ျပည္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ျခင္းတို႔ကို တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းကို ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖြင့္ၾကရသည္။

ထိုႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း မည္မွ်ရွိသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို မည္မွ်ပမာဏႏွင့္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနသည္ကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ သတင္းပို႔ရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီစာရင္းေတြ ေတာင္းတယ္ဆိုတာက အေရးယူဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံက ထုတ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို လိုက္နာဖို႔ပဲ။ ဒီဥပေဒက ၂၀၁၂ ကတည္းက ထုတ္ထားတာ။ ဒီကာလအတြင္း ဒါကို မသိေသးတဲ့သူေတြ ရွိေနႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကို သတိေပးစာ အေနနဲ႔ ထုတ္တာ” ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

ထိုစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျခင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းေသာ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို အသက္ဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုစာထုတ္ခ်ိန္တြင္ သတင္းပို႔သူမ်ား အေနႏွင့္ တရားဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ ျပည္ပရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းမ်ား အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာရန္ မက္လုံးေပး ဆြဲေဆာင္သည့္နည္းကို အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ လတ္တေလာ ပထမအဆင့္ အေနႏွင့္ သတိေပး၊ အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္႐ုံသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္မူ အေရးယူမႈ ပါဝင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

“ေနာက္ထပ္ သတိေပးစာ ထပ္ထုတ္ခ်ိန္မွာ သတင္းပို႔ဖို႔ ပ်က္ကြက္တာကို အေရးယူဖို႔ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ေငြေတြကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ျပန္လာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ပမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ၿပီး လစဥ္ စာရင္းရွင္းတမ္း ေပးပို႔တာမ်ဳိး လုပ္မလားေပါ့။ အဓိကက သတင္းပို႔ဖို႔ပဲ” ဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။

ျပည္တြင္းမွ စီးထြက္သြားေသာ ေဒၚလာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမွ စာရင္းေပ်ာက္ေနေသာ ပို႔ကုန္ရေငြ ေဒၚလာမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ စာရင္းမွန္ရရွိေရး ဗဟိုဘဏ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မည္မွ်ထိေရာက္ႏိုင္သနည္း။

ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး အမွန္တကယ္ သေဘၤာျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔လိုက္ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္ရေငြ ေဒၚလာမ်ား စာရင္းေပ်ာက္ေနသည္ကို ဗဟိုဘဏ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္က ဆိုသည္။

“အမိန္႔စာထုတ္႐ုံကေတာ့ ဥပေဒအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မွန္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ေတာ့ ပညာသား မပါဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ႐ိုးရွင္းလြန္းအားႀကီးတယ္။ ဟိုးတေလာကပဲ ပနားမားစာတမ္းမွာ ျမန္မာေတြ အမ်ားႀကီး ပါတာပဲ ၾကည့္ေလ” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အမွာစာတြင္မူ ေအာက္ပါတို႔ကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ 

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ခြဲအသီးသီးတြင္ ျမင္သာေသာေနရာ၌ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရပိုင္ဘဏ္၊ အစိုးရတစ္ပိုင္းဘဏ္၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ဘဏ္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ဘဏ္ စုစုေပါင္း ၂၈ ဘဏ္ ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ထိုသို႔ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘဏ္မွာ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ ႏွစ္ခုသာ ရွိသည္။

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘဏ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္တုိ႔သည္ ၎တို႔၏ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ ထိုဘဏ္ေလးခုသာ ရွိသည္။ က်န္အမ်ားပိုင္ဘဏ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာအေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ သမဝါယမဘဏ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ား အသိေပးထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

“ဒါကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ အမ်ားပိုင္လား၊ ပုဂၢလိကပိုင္လားေပါ့။ အမ်ားပိုင္ဘဏ္ကေတာ့ ဥပေဒအရကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္ကေတာ့ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ေတာ့ မလိုအပ္ဘူး ထင္တယ္” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။ 

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းအရြယ္အစား ႀကီးမားလာလွ်င္မူ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ရသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ဳိး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စာရင္းစစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ယင္းဥပေဒကို လိုက္နာရန္ ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားအားလုံးသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔၌ ဗဟိုဘဏ္က အမွာစာေပးပို႔ ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဗဟိုဘဏ္၏ အမွာစာေပးပို႔မႈ သုံးပတ္ခန္႔ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မျမင္ေတြ႔ရေသးေပ။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားခ်ည္းသာေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ဗဟိုဘဏ္၏ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွလြဲ၍ မည္သည့္ အစီရင္ခံစာကိုမွ် ရွာေဖြမေတြ႔ႏိုင္ေပ။ 

ဗဟိုဘဏ္၏ မွာတမ္းမ်ားကေတာ့ ထုတ္ေနဆဲ... လိုက္နာမႈမ်ားကေတာ့ အားလုံးကိုယ္စီ အားနည္းေနဆဲ။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ