POST TYPE

ARTICLE

လိင္မႈေရးရာ အသိပညာနည္းပါးေနသည့္ မေလးရွား
30-Apr-2019မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ လိင္မႈအသိပညာမွသည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈအထိ ကန္႔သတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည့္အျပင္ တစ္ကိုယ္ေရမိခင္မ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြး ေၾကာက္ရြံ႕သည့္ မိခင္မ်ားက ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္စဥ္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ အမိႈက္ပံုမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကေလးငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိေနရၿပီး ၎တို႔ ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ေသဆံုးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔မွာ စိစစ္ရန္ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မီးကၽြမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စြန္႔ပစ္ကေလးငယ္တစ္ဦး ေတြ႔ရွိသည့္အခါတိုင္း မေတြ႔လိုက္ရေသာ၊ မသိလိုက္ရေသာ၊ သတင္းမရေသာ စြန္႔ပစ္ကေလးငယ္ အေရအတြက္သည္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိရွိႏိုင္သည္ဟု မေလးရွား မ်ိဳးဆက္ျခားက်န္းမာေရးဌာနမွ အႀကံေပး ေဒါက္တာ ဂၽြန္ေတာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္လာၾကသည့္ လက္ထပ္ထားျခင္းမရွိသူ မိခင္မ်ား အေရအတြက္ တိုးလာျခင္းသည္ လိင္မႈအသိပညာ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရွးဆန္ေသာ လူမႈဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ ပစ္ပယ္ခံရျခင္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ႐ိုဖီနာက သူမသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာအခါ အံ့အားသင့္ခဲ့ရၿပီး ထိုကေလးကို ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္း၌ ေမြးဖြားကာ ခ်က္ႀကိဳးကို လက္သဲညႇပ္ျဖင့္ ျဖတ္၍ ဆြဲထုတ္ၿပီး ကေလးကို ဝရန္တာမွ လႊင့္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သူမသည္ ကေလးငယ္သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ထိုကိစၥေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ႐ိုဖီနာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း လိင္အသိပညာနည္းပါးမႈႏွင့္ ေခတ္မမီသည့္ လူမႈဓေလ့မ်ား၏ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္ေသြးစြန္႔ပစ္သည့္ မိခင္အေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္တိုးလာခဲ့သည္။

မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ မေလးရွားတြင္ လူငယ္မ်ားအား လိင္အသိပညာေပးျခင္းကို လိင္လိုက္စားရန္ အားေပးမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္အသိပညာေပးမႈသည္ အေျခခံမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ားက လိင္ကိစၥအေၾကာင္း ေမးျမန္းစပ္စုလွ်င္ ရွင္းျပရန္ ရွက္ရြံ႕ကာ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ၾကသည္။

မေလးရွား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခႏၶာေဗဒကိုပင္ နားလည္ျခင္းမရွိၾကဘဲ ကေလး မည္သို႔သေႏၶတည္ကို မသိၾကေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္ ဗီဇလာကူမာရာဆန္က ေျပာၾကားသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးက ေဖ်ာ္ရည္တြင္ ေဆးခတ္ကာ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာျခင္းကို ႐ိုဖီနာ မသိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုဖီနာသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံဗဟုသုတကိုပင္ အျပည့္အဝနားမလည္ခဲ့ဟု သူမ၏ေရွ႕ေန ရာဗင္ဆင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္ဝန္ရွိလာျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သေႏၶတားေဆးကို အသံုးမျပဳျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳနည္း မမွန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္ယ္ေက်ာ္သက္ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သေႏၶတားေဆးကို အသံုးမျပဳျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳနည္း မမွန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္ဝန္ရွိသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၈,၀၀၀ အနက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လက္မထပ္ခင္ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဂၽြန္ေတာင္းက ရွင္းျပသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္အသိပညာေပးမႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ဟာကြက္ကို အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေနၾကေသာ္လည္း ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရသည္။ အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခုမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဇာရီနာ႐ိုင္းကမူ လက္မထပ္ခင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘာသာေရးအသိခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ဘာသာေရးအသိပညာေပးမႈလည္း လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွက္ရြံ႕သည့္ ယဥ္ေက်းမႈကလည္း လက္မထပ္ရ သးေသာမိခင္မ်ား၏ အကူအညီရွာျခင္းကို တားဆီးထားရာ အကူအညီမရေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္ေသြးကိုစြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ဆိုးဝါးသည့္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္ဟု လက္မထပ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာ ထူေထာင္သူ ႐ူမာကီတာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လက္မထပ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္မ်ားကို ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ ကူညီေပးခဲ့သူ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္သား ဇီတာအဇစ္က မြတ္ဆလင္မိသားစုမ်ားကလည္း မ်ိဳးမစစ္ဟု ၎တို႔ယူဆၾကေသာ ရင္ေသြးမ်ားကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိၾကဟု ေျပာၾကားသည္။ 

“အယူသီးတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကို အာခံရင္ ရွင္ကန္ထုတ္ခံရမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ကေလးကို စြန္႔ပစ္တာက အေကာင္းဆံုးေ႐ြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ” ဟု သူမက သံုးသပ္သည္။

“လူမႈဝန္ထမ္းေဂဟာမွာ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြ မသိေအာင္ တိတ္တိတ္ေလး မီးဖြားခ်င္တဲ့ မိန္းကေလးေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း မိဘခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္တယ္ဆိုေတာ့ အခက္ေတြ႔ျပန္ေရာ” ဟု လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသူ ရွီလာက ေျပာၾကားသည္။ သူမက ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆး႐ံု၌ မီးဖြားခဲ့ရၿပီး ေအာက္တန္းစားသဖြယ္ ဆက္ဆံခံခဲ့ရသည္ဟု ဖြင့္ဟသည္။

မေလးရွားတြင္ အယူသီးေသာ လူမႈဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ လက္မထပ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ သေႏၶတားေဆးမ်ားကို တရားဝင္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္အလုပ္မျဖစ္ေသာ ေဆးၿမီးတိုတားေဆးမ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက မရွိသံုး သံုးေနၾကရသည္။

သို႔ရာတြင္ လူအမ်ား မသိၾကေသာအခ်က္မွာ မေလးရွားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဆိုပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ဆိုသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ရွိလာေသာကိုယ္ဝန္အား ဖ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းကို ေဆး႐ံုဝန္ထမ္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကပင္ မသိရွိၾကေၾကာင္း မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဌာနမွ မစၥဆီရင္ဂ်ဴနီစယာက ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးမည့္ ဆရာဝန္ကိုရွာေဖြရန္ ခက္ခဲၿပီး ဖ်က္ခ်ေပးလိုသည့္ ဆရာဝန္မ်ားမွာလည္း ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ားထံမွ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

ရင္ေသြးငယ္ စြန္႔ပစ္သည့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေမြးကင္းစေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသည္ စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မေလးရွား၏ ပထမဆံုး ေမြးကင္းစ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို ၂၀၁၀ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အစပိုင္းတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို စည္း႐ံုးရန္အတြက္ မိဘမဲ့ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈကို သံုးႏွစ္ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ မေလးရွားတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေမြးကင္းစ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ၁၁ ခု ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရင္ေသြးငယ္ ၂၈၀ ခန္႔ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္။

ရင္ေသြးငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ေကာ္မတီဝင္ ေနာ္အက္ရွာေအာ့စမန္က “ေျဖရွင္းရမယ့္ လူမႈဓေလ့ေတြ ရွိေနတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းကေလးရဲ႕ မိဘေတြကလည္း အေရးႀကီးတဲ့က႑ကေန ပါဝင္သင့္တယ္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း မဆီမဆိုင္ ဝင္စြက္ဖက္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ရင္ေသြးစြန္႔ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ကို ေကာင္းစြာ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သင့္သည္ဟု ေဒါက္တာေတာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ဝိုင္းဝန္း ျဖည့္ဆည္းေနၾကေပမယ့္ အဖ်ားအနားေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနတာက အစိုးရရဲ႕မူဝါဒေတြကေန လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲတဲ့အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

F-04