News

POST TYPE

ARTICLE

ဒူတာေတးအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္
17-Jan-2019၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အေပါက္ဆိုးဆိုး သမၼတေရာ့ဒရီဂို ဒူတာေတး (Rodrigo Duterte) အတြက္ ေအာင္စာရင္းထြက္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သူ႔ကို ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္စြာမဲေပးၿပီး ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ ယံုစားခဲ့သည့္အတိုင္း သမၼတအျဖစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနသည့္ၾကားက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မျငိမ္းခ်မ္းေသးဟု ဆိုရမည္။ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယေန႔တိုင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေသးေပ။ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္သလို မို႐ိုဟုေခၚသည့္ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီေတြကလည္း အစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး စိန္ေခၚေနၾကသည္။

ဒူတာေတးတစ္ေယာက္ ၇၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတတာဝန္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး မူးယစ္သမားေတြကို အျမစ္ျဖဳတ္ရန္ စိန္ေခၚကာ စစ္ပြဲအသြင္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကိုယ့္ျပည္သူကို ျပန္ၿပီးသတ္ရန္ စိန္ေခၚရျခင္းမွာ မလြယ္ကူလွေသာ္လည္း သူ႔ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မွရမည္ကို သူသာအသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စီးပြားေရးေကာင္းလာသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကပင္ ျပည္သူမ်ားသည္ သူ႔အေပၚ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

သူက ႏိုင္ငံအတြင္း ထႂကြေသာင္းက်န္းေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို အျမစ္ျဖဳတ္ရန္ ေႂကြးေၾကာ္လာသလို၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ မို႐ိုသူပုန္တို႔ကိုေစ့စပ္မရသည့္ အဆံုးတြင္ အျပဳတ္တိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရေတာ့သည္။ 

ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ၁၆ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ သမၼတတစ္ဦးဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ေထာက္ခံမဲ ၁၆ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္လည္း ဖိလစ္ပိုင္သမိုင္းတြင္ မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာသူဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္သူက သူ႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ သူတို႔ဘဝ၏ စိုးမိုးၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည့္သူဟု မွတ္ယူကာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

လူၿပိန္းႀကိဳက္ အေပါစား စကားလံုးမ်ားကိုသံုးကာ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လမ္းေဘးစကားမ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး ၾကမ္းရမ္းျပေသာ္လည္း သူ႔ကိုမီဒီယာေတြက ႀကိဳက္ၾက၊ ေထာက္ခံေရးၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ သမၼတတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရသည္။ သူ႔ယခင္ သမၼတေဟာင္း အကြီႏိုအား စီးပြားေရးတြင္ ပိုၿပီးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူဟုဆိုေစ ဒူတာေတးသည္ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ အဓိက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သံုးခုကပင္ သူ႔အေပၚ ျပည္သူေတြက ယံုေလာက္ေအာင္ ၿဖံဳေၾကာက္ေတြ ျဖစ္ကုန္သည္။ သူက ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း မူးယစ္ေဆး၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈတို႔ကို အျပတ္သုတ္သင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ေထာက္ခံစရာမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဒူတာေတးက သမၼတတာဝန္ယူၿပီးကတည္းက “သံုးလကေန ေျခာက္လအတြင္း”ဟု မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္မည့္ ကာလအား သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ သူက ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ သူကိုင္တြယ္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာသည္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ မူးယစ္ဂိုဏ္းေတြကို ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲသည္။ သူ၏ သမၼတသက္တမ္း ထက္ဝက္က်ိဳးခ်ိန္တြင္ သူ႔အေပၚ ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံအားက ပိုၿပီးတိုးလာေၾကာင္း Pulse Asia Research ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း မင္ဒါနာအိုကၽြန္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားရသည့္ ေဒသျဖစ္ေနသည္။ သူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္သို႔ျပစ္တင္ ေဝဖန္သည္ဆိုေစသူ၏ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းေသာ စိတ္ဓာတ္မွာ မဆုတ္မနစ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဒါဗာအိုၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဘဝကတည္းက သူ႔လက္ေစာင္း မည္မွ်ထက္ေၾကာင္း လူဆိုးလူမိုက္ေတြ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ထင္ရွားသျဖင့္ မူးယစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟု လူမိုက္ေတြက သူ႔ကိုေခၚၾကသည္။ သမၼတျဖစ္လာေတာ့လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက မည္မွ် ေဝဖန္သည္ဆိုေစ သူလုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္မ်ားကို လက္သံေျပာင္ေျပာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သူ႔ကိုေထာက္ခံသည္ မေထာက္ခံသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ အေျဖျဖစ္သည္။ ၂ ႏွစ္ တာကာလအတြင္း သူ႔လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္တြင္ အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒျဖင့္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသျဖင့္ ဘြဲ႔မရႏိုင္ေသာ သေဘာတရားကို သူကဆန္႔က်င္ၿပီး လူတိုင္း တကၠသိုလ္တက္ပိုင္ခြင့္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူ႔လက္ထက္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ ဥပေဒ၊ အခြန္ဥပေဒသစ္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ဥပေဒ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၁၀ ႏွစ္ သက္တမ္း ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ဒ႐ိုင္ဘာလိုင္စင္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းဥပေဒစသည္တို႔ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားက အေျဖျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း သူ႔အရည္အခ်င္းတစ္ခုဟု ဆိုရမည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ သူမတက္လာမီကတည္းက မူးယစ္ရာဇာႀကီးေတြ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အျမစ္လွန္ရန္ဆံုးျဖတ္ကာ အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္သူမွန္သမွ် ပစ္သာသတ္ အေရးမယူဟု ျပတ္သားစြာ အမိန္႔ထုတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ အတြင္း ေသဆံုးကုန္သည္။ သူသမၼတ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လူမိုက္ေလာကတြင္ သူ၏ ဒါဗာအို ေသမင္းတပ္ဆိုသည့္စကားကို ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ ေၾကာက္လာသည္။ သူ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႔ကို လူမိုက္ေတြ ေၾကာက္လာသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သူေတြကို မျမင္ခ်င္ေၾကာင္း ျပတ္သားသည့္အမိန္႔ေၾကာင့္ လမ္းေတြေပၚတြင္ အျပတ္ရွင္းခဲ့ၾကသျဖင့္လည္း မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ သည္။ သူ႔ႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသူ လူတစ္စုအက်ိဳးကိုမၾကည့္၊ ျပည္သူသန္း ၁၅၀ ခန္႔အက်ိဳး ကိုၾကည့္ကာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ႐ြာေပါင္း ၂၉,၇၄၉ ႐ြာတြင္ ၁၈,၃၈၈ ႐ြာကို မူးယစ္ေဆးကင္းစင္ ႐ြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အနက္ ၄၉,၂၆၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ရာဇာဟု သတ္မွတ္ထားသူေပါင္း ၄,၅၄၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကုန္သည္။ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေပါင္း ၂၀၈,၀၀၀ ဦး ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကုသေရးစခန္းမ်ားကို ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းေပါင္း ၁၈၉ ေနရာကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေငြ ၁၃ ဒသမ ၄၆ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းေဆးဝါးတန္ဖိုး ဖိလစ္ပိုင္ေငြ ၁၉ ဒသမ ၆၇ ဘီလီယံကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒူတာေတးလက္ထက္တြင္ မည္သည့္ေခတ္ကမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ အေျဖျဖစ္သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကလည္း သိသာစြာတိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အပိုင္းတြင္လည္း ျမင့္တက္လာသည္။ BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ က ပထမေလးလပတ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသာရွိေသးသျဖင့္ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္တြင္ Facebook ကို အသံုးအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံဟု ဆိုႏိုင္သည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ Facebook သံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး Facebook သံုးစြဲသူ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ ဒူတာေတး ကိုယ္တိုင္က အစဥ္အလာကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ သူကခရစ္ ယာန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို လက္မခံဘဲ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအထိ Facebook ကို မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ သံုးစြဲေနျခင္းကို အားေပးသည့္အျပင္၊ သူကိုယ္တိုင္လည္း Facebook ကို လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသူျဖစ္သည္။ 

သူ႔ထံတြင္ Blogger ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ထို ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြက သူ႔ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေနာက္ကြယ္က အေထာက္အပံ့ေတြေပးေနသည္။ သူ႔ဘက္က 

“တပ္ဝါ” ဆိုသည့္ အြန္လိုင္းသူရဲေကာင္းေတြကို ေမြးထားၿပီး သူ႔ကိုအပုပ္ခ်ေနသူမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္သည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သူက ျပည္သူမ်ားကို မွားယြင္းစြာ ဝါဒျဖန္႔ေနမႈမ်ားအား သူ႔တပ္ဝါမ်ားႏွင့္ ျပန္တိုက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကလည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူ႔ကိုသာမက ယခင္အာဏာရွင္ မားကို႔စ္ကိုပါ မေတာ္မတရား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေနသည့္သူမ်ားကို ေမြးထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ေတာ္႐ံုေဝဖန္ခ်က္မ်ားဆိုလွ်င္ ေခ်ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္ ျပန္တိုက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္သူဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒူတာေတး အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ကာလတြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈမ်ားကေတာ့ ရွိေနသည္။ ဆန္ေဈး၊ အစားအေသာက္ေဈးေတြ တက္သည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္ အျမင့္မားဆံုး စံခ်ိန္တင္သြားသည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈမ်ားကို မထိန္းႏိုင္လွ်င္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးလည္း ထိုးက်မည္၊ ထိုသို႔ျဖစ္သြားလွ်င္ ျပည္သူမ်ား အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို သူေကာင္းစြာသိသည္။ မည္သို႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ၂၀၁၉ တြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သူ႔လက္ထက္တြင္ အျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဘူဒိုဇာဖ်က္ဆီးေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာသည့္ ဇိမ္ခံႏွင့္ ၿပိဳင္ကားအေကာင္းစားမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ဘူဒိုဇာႏွင့္ နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးျပသည့္ ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အခါတြင္ အားလံုးအံ့အားသင့္ကုန္ၾကသည္။ အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာမႈမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းသလို ႏွိမ္နင္းမည္ဟု သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒူတာေတးသည္ အေကာက္ခြန္ဌာနကို စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားကာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႔အစည္း၏ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုးမိုးလာမႈမ်ားသည္ ေနဝင္သြားၿပီဟု ဆိုရမည္။ မနီလာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အျခား ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို စစ္တပ္က အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္စစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္လာေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။ 

ဒူတာေတးအတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးရန္သူမွာ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔အစည္းမွ သူ႔ကို မႀကိဳက္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံအခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။ သူတို႔က ဒူတာေတး တက္လာကတည္းက ဆန္႔က်င္ဝါဒျဖန္႔ကာ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူကလည္း အာၾကမ္းႏႈတ္ၾကမ္းစြာျဖင့္ တံု႔ျပန္တတ္မႈမ်ားက ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္စရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသာမက ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပါ သူ႔အေပၚ စိတ္ပ်က္ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ သူ၏ ထင္ရာေျပာတတ္ျခင္းက သူ႔ကိုလူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ရန္ သူ႔ဘက္တြင္ အြန္လိုင္းဘက္ေတာ္သားေတြ အျပည့္ရွိေနသည္။

ေက်ာ္ဗလ

(Ref: Why Duterte Remains Popular, Gilbert Felongco; Philippine Politics Under Duterte: A Midterm Assessment, David G. Timberman)