News

POST TYPE

ADVERTORIAL

Mobile Legends' New Game, Major Update - World Championship and MOONTON Epicon 2019 : The Future Begins Global Conference
19-Jul-2019

ယခုအခှိနတှှငှ ကမဘှာတဈဝနှးမှာရှိတဲ့ Gamer မှားမှာ MOONTON, Mobile Legends Bang Bang (MLBB) တီထှငသှူနှင့အှတူ ဝမှးသာစရာသတငှးမှားလဲ အမှားအပှားရှိနပေါပှီ။ MLBB ဆိုတာကတော့ ကမဘှာပေါမှှာ နာမညအှကှီးဆုံး မိုဘိုငှးဂိမှးမှားထဲမှ တဈခုအပါအဝငဖှှဈပှီး စိတလှှုပရှှားဖှယရှာဂိမှးအမှားအပှားနဲ့ အံ့သှစရာသတငှးတဈခုဖှဈတဲ့ “MOONTON Epicon 2019 : The Future Begins Global Conference” ကို ကှညောပှီးဖှဈပါတယှ။

ထိုပှဲကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဂှူလိုငလှ ၁၈ ရကနှေ့တှငှ Nexus ကှာလာလနပှူမှို့ရှိ Connexion Conference & Event Centre ခနှးမတှငကှငှှးပခဲ့ပှီး တရုတနှိုငငှံ၊ စငကှာပူမှို့နှင့ှ မလေးရှားမှို့တို့မှ တကရှောကကှှသူ အသီးသီးတို့ထံသို့ Mobile Legends Franchises ၏ ကှီးမားကယှပှှန့သှော အောငမှှငမှှုမှားနှင့ှ နောငလှာမည့ှ တီထှငတှိုးခှဲ့မှုမှားကို ဖှင့ပှှရနအှတှကှ ထိုပှဲကိုကငှှးပခဲ့ခှငှးဖှဈပါတယှ။ 

MOONTON ကုမပှဏီကှီး၏ CEO နှင့ှ Co-Founder တဈဦးဖှဈတဲ့ Justin Yuan ကသူ၏ အဖှင့မှှာစကားတှငှ “ကှှနှုပတှို့ရဲ့ တဈကမဘှဘှာလုံးဆိုငရှာအဖှဲ့ဟာ ဈေးကှကပှှောငှးလဲမှုနဲ့ လိုကရှောညီထှဖှဈအေောငှ ထပကှာတဈလဲလဲကှိုးပမှးခဲ့ပှီး နောကဆှုံးတိုးတကမှှုနညှးပညာနှင့အှတူ တိုးတကကှောငှးမှနအှောငပှှုလုပပှှီး ကစားသမားမှားထံသို့ ပိုမိုဆှဲဆောငမှှုရှိသော ပှညတှှငှးဂိမှး အတှေ့အကှုံမှားကိုပေးအပရှနမှှာ လကတှှဲဖောမှှားရဲ့ အကှိုးအမှတှ မှားပှားပှီး အဓိပပှာယရှှိတဲ့ ပူးပေါငှးဆောငရှှကခှဲ့သောအလုပနှဲ့ ရလဒတှို့အပေါမှှာ မူတညပှါတယှ”လို့ ပှောကှားခဲ့တယှ။

မှားစှာသော ကှညောခကှမှှားထဲမှ ပထမဦးဆုံးသော အပှညပှှညဆှိုငရှာ MLBB World Championship ကို မလေးရှားနိုငငှံ ကှာလာလမပှူမှို့ရှိ Axiata Arena မှာ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငဘှာလ ၁၁ ရကနှေ့မှ ၁၇ ရကနှေ့အထိ ကငှှးပမှာဖှဈပါတယှ။

မလေးရှားနိုငငှံ လူငယနှှင့ှ အားကစားဝနကှှီးဖှဈသူ Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman မှလညှး “မလေးရှားနိုငငှံ၏ Esports industry မှာ ဝငငှှအေားဖှင့ှ မီလီယံနှင့ခှှီ၍ အောငမှှငမှှုမှား ရရှိနိုငကှှောငှးနှင့ှ နိုငငှံ၏စီးပှားရေးကိုပါ တိုးပှားအောငှ ဆောငရှှကပှေးနိုငကှှောငှး ပှောကှားခဲ့ပှီး MLBB World Championship ပှဲကှီးကို မလေးရှားနိုငငှံတှငှ ရှေးခယှကှငှှးပခဲ့သော MOONTON ကုမပှဏီကှီးကို အလှနပှငှ ကှေးဇူးတငရှှိကှောငှး” ပှောကှားခဲ့ပါတယှ။

ဒါ့အပှငှ မလေးရှားနိုငငှံ Esports အဖှဲ့အစညှးကှီး၏ ခေါငှးဆောငဖှှဈသူ Dato Anath S. Nathan မှလညှး MOONTON ကုမပှဏီကှီးမှ မလေးရှားနိုငငှံ၏ esports နှင့ပှူးပေါငှးမှုကို ကှေးဇူးတငရှှိကှောငှး ထပမှံပှောကှားခဲ့ပါတယှ။ “MLBB ဂိမှးဟာ မလေးရှားနိုငငှံမှာ နာမညအှကှီးဆုံးနဲ့ လူသုံးစှဲမှု အမှားဆုံး ဂိမှးပဲဖှဈပါတယှ။ ဒီဂိမှးကှောင့ပှဲ နိုငငှံအတှငှးမှ esports ဆော့ကစားသူအသငှးတှေ တိုးပှားလာရခှငှးဖှဈတယှ”လို့ ို့ဖှည့စှှကပှှောကှားခဲ့ပါတယှ။ 

အပှညပှှညဆှိုငရှာ M1 ပှိုငပှှဲကို နိုငငှံ ၁၄ နိုငငှံမှ အဖှဲ့ ၁၆ ဖှဲ့မှာ အောငမှှငမှှုမှားရရှိရနအှတှကှ ယှဉပှှိုငကှစားခဲ့ပှီး ပထမဦးဆုံးသော MLBB World Championship ပေါထှှကလှာပှီး ဆုတောငှှေ ကပှှ $250,000 USD ကိုလညှး ခှီးမှှင့ခှဲ့ပါတယှ။ ထိုပှိုငပှှဲဝငမှှားရဲ့ ယှဉပှှိုငကှစားပှဲမှားကိုလညှး ပရိသတမှှားမှ Online ပေါတှှငှ live-streaming ပှုလုပှ၍ ပှနလှညကှှည့ရှှှုခံစားနိုငမှညဖှှဈပါတယှ။ 

စိတဝှငစှားစရာကောငှးသော Mobile Legends: Bang Bang 2.0 ၏သတငှးမှားမှာ ပှဲ၏အဓိကအကှောငှးအရာဖှဈပါတယှ။ သုံးစှဲသူမှားအတှကှ ဂိမှးရဲ့ update အကှောငှးအရာဟာ အခှားသောအရာမှားထကှ ပိုမိုပေါလှှငနှပေါတယှ။ စကပှိုငှးဆိုငရှာ update မှသုံးစှဲသူမှားရဲ့ အတှေ့အကှုံကိုတိုးမှှင့ပှေးရနှ ကတိပေးခဲ့သညမှှာ faster loading၊ start-up speed၊ နဲ့ high definition character modelling တို့ပဲဖှဈပါတယှ။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးဗားရှငှးအသဈမှာ လှပကှော့ရှငှးသော new game interface၊ upgraded map၊ တိုးမှှင့ထှားသော FPS၊ လှော့ခထှားသော AFK နဲ့ lag၊ ဟီးရိုးအဖှဲ့အသဈမှားကိုလညှး ထည့သှှငှးဖောပှှထားပါတယှ။

ထိုပှဲတှငှ နောကဆှကတှှဲ အစီအစဉအှဖှဈ RPG strategy card game တဈခုဖှဈသော Mobile Legends: Adventure ဂိမှးကိုလညှး မိတဆှကပှေးခဲ့ပါတယှ။ ထိုဂိမှးကို ပရိသတမှှားထံသို့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ သှဂုတလှ ၁ ရကနှေ့တှငှ စတငဖှှန့ခှှိတော့မညဖှှဈပါတယှ။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကို အငတှာနကှ အသုံးပှုမှုအနညှးငယနှဲ့ storage consumption အနညှးအကဉှှးဖှင့သှာ ပှုလုပထှားပှီး လှယကှူလငှမှှနသှော ကစားနညှးမှားအတှကှ ဒီဇိုငှးပှုလုပထှားခှငှး ဖှဈပါတယှ။ Positional Battles မှားတှငှ ကစားသမားမှားမှ ဟီးရိုးငါးကောငအှထိ ရှေးခယှနှိုငပှှီး ပှိုငဘှကနှဲ့ရငဆှိုငဆှော့ကစားနိုငပှါတယှ။ 

The global conference ပှဲမှာဆိုရငဖှှင့ှ MOONTON ရဲ့ ပှီးခဲ့သော၊ အနာဂတတှှငပှှုလုပမှယ့ှ IP ပူးတှဲဆောငရှှကမှှုမှားကို Domino’s Pizza, Grab, Choki-Choki, Pepsi, Cola, KFC တို့အပှငှ တခှားသောဆိုငမှှားနှင့ပှါ ပူးပေါငှး ဆောငရှှကသှှားမညမှှားကို အသေးစိတှ ရှငှးလငှးပှောပှသှားပါတယှ။
 
မလေးရှားနိုငငှံနှင့ှ စငကှာပူနိုငငှံ Domino’s Pizza ရဲ့ ပှောရေးဆိုရေးရှိသူ Leong Huey Ying ကတော့ “Mobile Legends နဲ့ စပတှူလုပကှိုငရှခှငှးဖှင့ှ မလေးရှားနိုငငှံရဲ့ gaming and esports community ကို ပိုပှီးကှီးမားသော ဖှံ့ဖှိုးမှုကို အခိုငအှမာတှေ့ ရှိလာရပါတယှ”ဟု ပှောကှားခဲ့ပါတယှ။ ဒါ့အပှငှ Mobile Legends နဲ့အတူတူ “United We Win” collaboration ကိုပှုလုပခှဲ့ပှီး တှေ့ရှိလာတဲ့ ရလဒကှတော့ သူတို့ဆိုငခှှဲတှငှ ပထမဆုံး gaming session in-store ကို live ဖှင့ပှှသခဲ့ရာ ပရိသတမှှားမှ အရသာရှိသော pizza နဲ့ တခှားဟငှးပှဲမှားကို ဝယယှူစားသုံးခဲ့ပါတယှ။

ဒါ့အပှငှ MLBB ၏ live-streaming ဝနဆှောငမှှုမှ In-stream Rewards feature ဖှဈသော stream မှားကို အခှိနကှှာကှာ ကှည့ရှှှုသူမှားအား in-game reward မှား လကဆှောငပှေးခှငှး အစီအစဉအှပေါှ Facbook Gaming ၏ ကိုယစှားလှယဖှှဈသော Jack Li မှ မှတခှကှပှေးခဲ့သညှ။

ပှဲမပှီးဆုံးမီတှငှ MOONTON မှပရိသတမှှားကို ပှောရှှှငခှံစားရနနှှင့ှ Mobile Legends Bang Bang ကမဘှာကို ဂီတ၊ စာပေ၊ ကာတှနှး၊ Animation၊ တီဗီအစီအစဉမှှား၊ ရုပရှှငှ၊ ကှောငှှာလုပငှနှးနှင့ှ လာမည့နှှဈမှားတှငှ ဖှံ့ဖှိုးလာမည့ှ အခှားသောလမှးကှောငှးမှားမှတဆင့ှ ပိုမိုသငယှူနိုငစှရနှေ ကတိပေးအပခှဲ့ပါတယှ။

မကှာမီ ရောကရှှိလာတော့မယ့ှ မှားစှာသော စိတလှှုပရှှားဖှယှ ဖှံ့ဖှိုးမှုမှားနှင့အှတူ Mobile Legends ၏ gamer နှင့ှ ပရိသတတှဈဦးဖှဈလာဖို့ ဒီအခှိနဟှာ သိပကှောငှးတဲ့အခှိနအှခါဖှဈပါတယှ။ အခုခကှခှငှှးပဲ ဒီလိုကောငှးမှနပှှည့စှုံတဲ့အခှင့အှရေးကို Mobile Legends: Adventure ဂိမှးအသဈမှ ပေးဝနပေေါပှီနောှ။ ဒါကှောင့မှလို့ အခုခကှခှငှှးပဲ Mobile Legends : Adventure Facebook page https://www.facebook.com/MobileLegendsAdventure/ နှင့ှ Mobile Legends: Bang Bang Facebook page https://www.facebook.com/mobilelegendsgame ကို follow လုပလှိုကပှါ။ 

ဆကသှှယရှနှ:
Marketing Agency, Jumix Sdn Bhd: Sanz Teoh
ဖုနှး: +60 4609 9028
အီးမေး: [email protected]

Shanghai MOONTON Technology Co. Ltd. အကှောငှး

MOONTON ကုမပှဏီသညှ ၂၀၁၄ ခုနှဈတှငှ စတငတှညထှောငခှဲ့ပှီး တရုတနှိုငငှံ ရှနဟှိုငှးမှို့တှငှ အခှစေိုကသှညှ။ MOONTON ကုမပှဏီသညှ ယခုလကရှှိတှငှ တရုတှ၊ တူရကီ၊ ရုရှား၊ အမရေိကား၊ Kazakhstan၊ မလေးရှား၊ အငဒှိုနီးရှားနှင့ှ စငကှာပူတို့မှ ဝနထှမှးဦးရေ ၃၀၀ ကှောရှှိသညှ။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးသညှ ကမဘှာ့မိုဘိုငှးဂိမှးဈေးကှကကှို အာရုံစိုကပှှီး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့ဘာသာ ဂိမှးမှားကို ထုတလှုပဖှှန့ခှှိခဲ့သညှ။ တရုတနှိုငငှံ၏ ဖှံ့ဖှိုးမှု အမှနဆှနဆှုံးကုမပှဏီမှားထဲမှ တဈခုဖှဈသော MOONTON ကုမပှဏီသညှ တရုတနှိုငငှံ၏ပှညပှမှ ကစားသမား အမှားစုကိုပိုငဆှိုငထှားသော နံပါတှ တဈ ကုမပှဏီလဲဖှဈသညှ။ Mobile Legends: Bang Bang သညှ လကရှှိ နာမညအှကှီးဆုံးဂိမှးတဈခုဖှဈသည့အှပှငှ ကမဘှာရပဝှနှးဦးဆောငထှားသော မိုဘိုငှး Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) လဲဖှဈသညှ။

Mobile Legends: Bang Bang အကှောငှး

Mobile Legends : Bang Bang သညှ ကမဘှာပေါတှှငှ (တရုတနှိုငငှံအပှငဘှကှ) အထငရှှားဆုံးသော MOBA မိုဘိုငှးဂိမှးပဲဖှဈပါတယှ။ ထိုဂိမှးကိုသုံးစှဲသူပေါငှး ငါးရာ မီလီယံရှိပှီး လစဉှ ပုံမှနှ သုံးစှဲသူဦးရေ ခုနှဈဆယ့ငှါးမီလီယံရှိပါတယှ။ ယငှးကဲ့သို့ မှနဆှနစှှာ တိုးတကလှာမှုကှောင့ှ နိုငငှံပေါငှးရှဈဆယှ၏ Grossing Market တှငှ နံပါတတှဈဆယသှို့ ရောကရှှိနပေါပှီ။ ဒါ့အပှငှ MLBB သညှ အရှေ့တောငအှာရှ၊ အရှေ့အလယပှိုငှးဒသနှငှေ့ အိနဒှိယနိုငငှံအမှားအပှားကို ဖုံးလှှမှးထားသော MOBA ဂိမှးတဈခုလဲဖှဈပါတယှ။

MLBB သညှ နိုငငှံနှင့ဒှသေ ၁၃၉ ခုကိုရောကရှှိနပှေီး ဘာသာစကား ၂၅ မှိုးနှင့ှ ထှကရှှိကာ ဂိမှး server ပေါငှး ၁၂၀၀ ဖှင့ှ ကောငှးမှနစှှာ လညပှတနှပှေီဖှဈပါတယှ။