News

POST TYPE

ADVERTORIAL

မကြာခင်မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ့် Realme C2
09-Jul-2019
မှနမှာပှညှ၏ စမတဖှုနှးဈေးကှကတှှငှ Realme အမှတတှံဆိပသှညှ ဈေးကှကဝှစေုတဈခုရရှိလာပှီး လူသုံးမှားလာသညှ။ ဈေးကှကအှတှငှးတှငလှညှး ထုတကှုနသှဈမှား အဆကမှပှတှ ဖှန့ခှှိလာသညကှို တှေ့ရပှီး လတတှလောတှငှ Realme C2 ကို ဖှန့ခှှိထားသညှ။ မကှာခငတှှငှ New Version realme C2 မိတဆှကပှေးမညဖှှဈသောကှောင့ှ စာဖတပှရိသတမှှား သိရှိနိုငစှရနှေ ဖောပှှအပပှါသညှ။

Realme C2 (New Version 2GB RAM+ 16GB ROM)
(1) 3+32= 189000 MMK
(2) 2+16 = 139900 MMK

မေး။ ။ Reamle C2 ကို ဘယအှခှိနကှမိတဆှကပှေးခဲ့တာပါလဲ။
ဖှေ။ ။ Realme C2 ကို ပှီးခဲ့တဲ့ ဇှနလှ (၁၉) ရကတှုနှးက မိတဆှကပှေးခဲ့ပှီး ဇှနလှ (၂၅) ရကနှေ့ကစကာ (3GB RAM + 32GB ROM) ကို ဈေးနှုနှး ၁၈၉,ဝဝဝ ကပှဖှှင့ှ တဈနိုုငငှံလုံးမှာ စတငရှောငှးခပှေးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။

မေး။ ။ အသဈမိတဆှကပှေးမယ့ှ New Version realme C2 အကှောငှးလေးလညှး နညှးနညှးရှငှးပှပေးပါဦး။ ထုတကှုနနှဲ့ပတသှကတှဲ့ အာမခံခကှတှှအကှေောငှးလညှး အသေးစိတပှှောပှပေးစခငှပှေါတယှ။ 
ဖှေ။ ။ အသဈမိတဆှကလှိုကတှဲ့ New Version realme C2 ဟာ Diamond Design, Budget King ဆိုတဲ့အတိုငှး နောကကှှောဘှကဒှီဇိုငှးက စိနပှုံစံနဲ့တကယ့ကှိုလှပဆှဲဆောငမှှုရှိပှီး တနဖှိုးသင့အှရညအှသှေးကောငှးဖုနှးအဖှဈထှကလှာခဲ့တာပါ။ မကှနှှာပှငကှ HD+ ရုပထှှကအှရညအှသှေးရှိ 6.1-inch အရှယအှစားရှိပှီး Dewdrop ဆိုတဲ့နှငှးစကပှုံစံမကှနှှာပှငဒှီဇိုငှးနဲ့ဖနတှီးပေးထားပါတယှ။ လူအမှားစုအကှိုကတှှေ့ကှတဲ့ကငမှရာပိုငှးမှာ ပုံမှနှ ကငမှရာတဈလုံးထကပှိုကောငှးတဲ့ 13MP+2MP AI Dual Camera ကိုတပဆှငပှေးထားလို့ ကှညလှငပှှတသှားတဲ့ပုံရိပတှှအပှငှေ နောကခှံအဝါးနဲ့ Bokeh effect ပုံမှိုးတှကေိုပါ ရိုကယှူနိုငပှါတယှ။ AI (Artificial Intelligent) စနဈပါဝငတှာဆိုတော့ မှငကှှငှးအပေါလှိုကပှှီး အရောငအှသှေးစိုပှလေိုကဖှကစှမယှေ့ ဓာတပှုံတှကေို ရရှိစေဦးမှာဖှဈပါတယှ။ ရှေ့ဘကှ Selfie ကငမှရာက 5MP အရညအှသှေးရှိလို့ Social Platform အပေါတှငခှငှတှဲ့ပုံတှကေို အလှဆုံးအကှညလှငဆှုံး ရရှိစမှောဖှဈပါတယှ။  

ဖုနှးရဲ့နောကထှပအှရေးကှီးဆုံးအပိုငှးဖှဈတဲ့ Battery အတှကှ ကှာရှညအှသုံးခံစမယှေ့ ကှီးမားတဲ့ 4000 mAh အမှိုးအစားကိုသုံးပေးထားလို့ တဈနေ့တာအတှကှ လုံးဝလုံလောကစှပေါတယှ။ ဖုနှးရဲ့စှမှးဆောငမှှုအတှကှ RAM 2GB နဲ့အတူ Mobile Legends လိုဂိမှးမှိုးအပှငှ Low-frame rate နဲ့ထားပှီးကစားရငှ PUBG ဂိမှးမှိုးကိုပါ ဆော့ကစားနိုငပှါတယှ။ 4G ကှနရှကသှုံး ဆငှးကဒှ (၂) ကဒနှဲ့အတူ data အခကှအှလကကှို 256GB အထိ ထပတှိုးသိုလှောငနှိုငစှမယှေ့ extra SD ကဒှ slot ကိုပါထောကပှံ့ပေးထားပါတယှ။ 

မေး။ ။ အသဈမိတဆှကပှေးမယ့ှ New Version realme C2 က အစောဆုံးမိတဆှကပှေးလိုကတှဲ့ realme C2 (3+32) version နဲ့ ဘာတှကှောခှားသှားမလဲ။ ဈေးနှုနှးကရော ဘယလှိုဖှဈမလဲ။ 
ဖှေ။ ။ တကယတှော့ အစောပိုငှးမိတဆှကရှောငှးခပှေးနတေဲ့ realme C2 (3+32) version နဲ့ အခုအသဈမိတဆှကပှေးလိုကတှဲ့ New Version realme C2 (2+16) မှာ အဓိကကှာသှားတာက RAM နဲ့ ROM ပမာဏပဲရှိပါတယှ။ ဈေးနှုနှးပိုငှးမှာတော့ realm C2 (3+32) အတှကှ ၁၈၉,ဝဝဝ ကပှကှသှင့မှှာဖှဈပှီး New Version realme C2 (2+16) ကတော့ အထူး Promotion ဈေးနှုနှးဖှဈတဲ့ ၁၃၉,၉ဝဝ ကပှနှဲ့ရောငှးခပှေးနတောပါ။

မေး။ ။ အခုလိုဈေးနှုနှးပိုငှးကှာသှားတဲ့အပေါမှှာရော ထုတကှုနရှဲ့အရညအှသှေးပိုငှးဆိုငရှာတှမှော လှော့နညှးပှောငှးလဲသှားတာမှိုးရှိမလား။
ဖှေ။ ။ မှနမှာနိုငငှံက စမတဖှုနှးသုံးစှဲခငှနှကှတေဲ့ လူငယတှှအတှကှေ အရညအှသှေးကောငှးတဲ့ထုတကှုနတှှကေို တနဖှိုးသင့တှင့မှှှတစှာ ပိုမိုအသုံးပှုနိုငစှဖေို့နဲ့ realme ဖုနှးတှနေဲ့ထိတှေ့သုံးစှဲရာမှာ ရရှိလာတဲ့ best smartphone experience တှကေိုပေးစခငှတှေဲ့အတှကှ Profit Mergin ကိုလုံးဝဖှုတခှပှှီး အခှနတှံဆပခှေါငှးတနဖှိုးအပါအဝငနှဲ့ အခုလိုရောငှးခပှေးလိုကတှာဖှဈပါတယှ။ 

မေး။ ။ ရှေ့လှှောကပှှီးလညှး realme အနနေဲ့ မှနမှာပှညမှိုဘိုငှးဈေးကှကအှတှကှ ဘယလှိုထုတကှုနမှှိုးတှကေို မိတဆှကပှေးသှားဖို့ရှိမလဲ။
ဖှေ။ ။ Realme Smartphone အနနေဲ့ Global Market ကို အိနဒှိယနိုငငှံကနစတငပှေှီး ၂၀၁၈ မလမှော ဝငရှောကခှဲ့တာဖှဈလို့ သကတှမှးအားဖှင့ကှှည့ရှငှ ၁ နှဈကှောရှုံပဲရှိပါသေးတယှ။ အားလုံးမှှောလှင့နှကှတေဲ့ Type-C အသုံးပှုထားတဲ့ အရညအှသှေးအသှေးမှင့ဖှုနှးတှကေိုလညှး နောကပှိုငှးမှာ မှနမှာပှညဈှေးကှကအှတှကပှါ တငသှှငှးပေးသှားဖို့ပါရှိနပေါတယှ။ Dare To Leap ဆိုတဲ့ Brand Message အတိုငှး အခကအှခဲ၊ စိနခှေါမှှု၊ အတာအဆီတှကေိုကှောဖှှတပှှီး လုပနှိုငတှာထကပှိုပှီး နညှးပညာနဲ့ထုတကှုနတှှကေို Leap of Performance, Leape of Design နဲ့ Leap of Quality ဆိုတဲ့စံခှိနစှံညှှနှးတှအတေိုငှး ပိုမိုမှားပှားလာတဲ့ လူငယလှူရှယှ စမတဖှုနှးသုံးစှဲသူတှအတှကှေ ထုတလှုပမှိတဆှကပှေးသှားဦးမှာဖှဈပါတယှ။