News

POST TYPE

ADVERTORIAL

F11 ရဲ့ VOOC အမြန်အားသွင်းစနစ်က 5 layer protection နဲ့ ဖုန်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးထားလဲ?
16-May-2019

အလငှးမှိနမှှိနှ ပုံရိပထှငထှငနှဲ့ မကှာသေးမီကမှ OPPO က မှနမှာနိုငငှံမှာ မိတဆှကပှေးထားတဲ့ OPPO F11 စမတဖှုနှးဟာ တီထှငဆှနှးသဈတဲ့ နညှးပညာမှားနဲ့ ဖနတှီးထားတဲ့ ဖုနှးတဈလုံးလိုု့ ပှောလို့ရပါတယှ။

OPPO F11 မှာ Media Tek ရဲ့ Helio P70 Chipset သုံးထားတဲ့အတှကှ မှနဆှနတှဲ့ စှမှးဆောငရှညကှို ထောကပှံ့ပေးတဲ့အပှငှ Helio P70 ရဲ့ NPU (Neutral Processing Unit) နဲ့ဆိုတော့ Voice Assistants, Face Unlock တို့ အပါအဝငှ AI Processing မှာ ၁၀% နဲ့ ၂၀% ကှားပိုမို ထိရောကစှပေါတယှ။ အဲ့ဒါအပှငှ Portrait Mode, Scene Recognition နဲ့ Face Optimization တိုု့လို ကငမှရာဆိုငရှာ စှမှးဆောငရှညကှိုပါ ပိုကောငှးစပေါတယှ။ 

Helio P70 ဟာ ပိုမှနတှဲ့ GPU ၊ ARM cores နဲ့ multi-threaded optimization တို့ ပါဝငတှဲ့အတှကှ မိုဘိုငှးလှ ဂိမှး အတှေ့အကှုံကို သိသိသာသာ မှှင့တှငပှေးပါတယှ။ ပိုမိုမှနဆှနတှဲ့ မကှနှှာပှငနှဲ့ touch control တုန့ပှှနမှှုတို့က ညကညှောငှးတဲ့ ဂိမှးကစားခှငှး အတှေ့အကှုံဖှဈပေါစှဖေို့ အမှားကှီး အထောကအှပံ့ပေးစတောပဲဖှဈပါတယှ။ Helio P70 ကို အသုံးပှုထားလိုု့ F11 ဖုုနှးနဲ့ PUBG တို့လို နာမညကှှီး မိုဘိုငှးဂိမှးတှေ ကစားတဲ့ အခါမှာ ညကညှောငှးပှီး မှနဆှနတှဲ့ ဂိမှးကစားမှု အတှေ့အကှုံ ကို ပေးစှမှးနိုငမှှာပါ။ 

4020 mAh ရှိ ကှီးမားတဲ့ ဘကထှရီ ပါဝငတှဲ့ OPPO F11 စမတဖှုနှးမှာ VOOC 3.0 အမှနအှားသှငှးစနဈလညှး ပါဝငပှါတယှ။ အခုလို မီးမကှာခဏ ပကှတှဲ့ နှအခှေိနမှှာ VOOC 3.0 ပါတဲ့ F11 စမတဖှုနှးနဲ့ဆို စိုးရိမစှရာ မလိုတော့ပါဘူး။ မီးခဏပှနလှာတဲ့ အခှိနအှတှငှး ငါးမိနဈ အားသှငှးရုံနဲ့ နှဈနာရီ ဖုနှးပှောနိုငမှှာပဲ ဖှဈပါတယှ။ အဲ့ဒါအပှငှ ဖုနှးတှငှး Chipset နှဈခု၊ အားသှငှးကှိုးထိပမှှာ Chipset တဈခု၊ Adaptor အတှငှး နှဈခု စုစုပေါငှး Chipset ငါးခုဖှင့ှ အားသှငှးရာတှငှ လုံခှုံမှုရှိစရနှေ ကာကှယပှေးထားပါတယှ။ 

Adpator မှာ ရှိတဲ့ Chipset 2 ခုက ဗို့အားစမှးသပှ ထိနှးခှုပပှေးခှငှး၊ အမှနအှားသှငှးစနဈ အသုံးမပှုမီ လုံခှုံစိတခှရှမှု စဈဆေးခှငှးတို့ကို လုပဆှောငပှေးပါတယှ။ အားသှငှးကှိုးထိပမှှာရှိတဲ့ chipset ဟာလဲ အားသှငှးရနှ လုံခှုံစိတခှမှှု ရှိ မရှိ ဒုတိယအကှိမှ ဆနှးစဈမှုကို ပှုလုပပှေးပါတယှ။ ဖုနှးတှငှးရှိ Chipset နှဈခုုကတော့ ဖုနှးကိုအားမသှငှးခငှ အားသှငှးစနဈမှာ လုံခှုံမှုရှိမရှိနဲ့ အားသှငှးနတေုနှး တဈခုခု မူမမှနခှှငှးရှိပါက အားသှငှးခှငှးကို ဖှတတှောကကှာ ဖုနှးအားလုံခှုံစိတခှရှအောငှ ကာကှယပှေးထားပါတယှ။ VOOC ရဲ့ 5 layer protection နဲ့ဆို မှနမှာပှညရှဲ့ မီးခဏ ခဏပကှတှဲ့ နှရောသီမှာ အားကုနမှှာ စိတမှပူရတဲ့အပှငှ မီးပှနလှာတဲ့အခါ မီးအား အတကအှကနှဲ့ ဖုနှးကိုထိခိုကမှှာ စိုးရိမခှှငှးအလဉှှးမရှိဘဲ အေးဆေးသကသှာစှာ ဖုနှးအသုံးပှုနိုငမှှာပဲ ဖှဈပါတယှ။ 

OPPO F11 စမတဖှုနှးမှာ ရစကပှေုံစံမကှနှှာပှငှ၊ ၆.၅ လကမှရှိတဲ့ မကှနှှာပှငှ အရှယအှစား၊ ညအခှိနမှှာပါ ပိုပှီး ကှညလှငပှှတသှားတဲ့ ဓာတပှုံရုပထှှကတှှေ ရရှိစမယှေ့ 48 MP+ 5 MP ကှောဘကကှငမှရာနှဈလုံး၊ ပိုလှပတဲ့ Selfie ပုံတှကေို ရရှိစမညှေ့ 16MP AI Beauty ရှေ့ဘကကှငမှရာ၊ ပုံမှနှ အားသှငှးစနဈတှထကှေ တဈနာရီပိုမှနတှဲ့ VOOC 3.0 အမှနအှားသှငှးစနဈ၊ တဈနကေုနှ အသုံးပှုနိုငအှောငှ တာရှညခှံတဲ့ 4,020mAh ဘကထှရီပမာဏ၊ 4 GB RAM+ 128 GB ROM သိုလှောငမှှုပမာဏနဲ့ Android 9.0 ကို အခှခေံထားတဲ့ ColorOS 6 တို့နဲ့ ထှကရှှိလာခဲ့တာပဲ ဖှဈပါတယှ။ OPPO F11 ဖုနှးကိုတော့ ၃၇၉,၉၀၀ ကပှဖှှင့ှ မှနမှာနိုငငှံအနှံ့တှငှ ဝယယှူရရှိနိုငပှှီဖှဈပါသညှ။