News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုလူဦးေရ ျမင့္တက္မႈကတ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ကို စိန္ေခၚ
31-Aug-2018ေဘဂ်င္း ဩဂုတ္ ၃၀

အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီရန္အပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူဦးေရေလ်ာ့နည္းလာသည့္ကိစၥသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ အဆမတန္မ်ားျပားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေနသည့္အေရးကိစၥမ်ားထက္ပင္ ပို၍စိုးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ကမၻာတြင္ ေမြးဖြားႏႈန္းက အမီမလိုက္ႏိုင္ေသာအရွိန္ျဖင့္ လူဦးေရက်ဆင္းေနမႈသည္ အနာဂတ္ လူမႈဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈစနစ္ကို အဓိကစိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားကလြဲ၍ က်န္စက္မႈထြန္းကားေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး မိခင္မ်ားတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကေလး ၂ ဒသမ ၁ ဦးႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ အစိုးရမ်ားက လူဦးေရတိုးပြားလာေရးကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အားေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္စီတုန္းအလြန္ တိန္ေရွာက္ဖိန္လက္ထက္တြင္ စားဝတ္ေနေရးေလာက္ငေစရန္အတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ (လက္ေတြ႔တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ေယာက္ႏႈန္းရွိခဲ့) ကို ခ်မွတ္ခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အတြက္ ကေလးႏွစ္ဦးအထိ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၂၀၂၀ တြင္ ကေလးအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေနၾကသည္။

မိခင္မ်ားကို ကေလးပိုယူေအာင္ အားေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္ႏွင့္မိသားစုဘဝ ဟန္ခ်က္ထိန္းမႈ လြယ္ကူေအာင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ကေလးမ်ားမ်ားေမြး မူဝါဒသစ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားက စရိတ္ေခၽြတာရန္အတြက္ ကေလးေမြးဖြား၊ ျပဳစုသည့္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အလုပ္မခန္႔မိေစရန္ ႀကိဳးစားေရွာင္ရွားေနၾကသည္။

တ႐ုတ္တြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ကေလး သံုးသန္းအစား ၁ ဒသမ ၃ သန္းသာ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀ ရာစု အလယ္ကာလ ရွားဘုရင္လက္ထက္တြင္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ျမန္ဆန္စြာက်ဆင္းသြားခဲ့ရာမွ ၁၉၇၉ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အီရတ္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ခါေမနီ၏လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးေျခာက္ဦးခန္႔အထိ တိုးပြားလာကာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ သန္းႏွစ္ဆယ္ရွိသည့္ စစ္တပ္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အၿပီး စီးပြားေရးလက္ပမ္းက်မႈႏွင့္ လူငယ္ထုမ်ားျပားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ သမၼတမ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ဖ္ဆန္ဂ်ာနီႏွင့္ ခါတာမီတို႔ လက္ထက္တြင္ မူဝါဒေျပာင္းကာ ကေလးႏွစ္ဦး အစီအစဥ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္သစ္ ခါေမနီႏွင့္ သမၼတအာမက္ဒီနီဂ်က္တို႔၏ လက္ထက္တြင္ တစ္ဖန္ မူေျပာင္းကာ ကေလးမ်ားမ်ားေမြးရန္ အားေပးခဲ့ျပန္သည္။ အတက္အက်မ်ားလြန္းေသာ အီရန္၌ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမိခင္မ်ားတြင္ ပွ်မ္းမွ်ကေလးႏွစ္ဦးႏႈန္း ရွိၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာမူ လူငယ္အေရအတြက္ ႀကီးမားေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ စက္ကိရိယာအစားထိုးမႈမ်ားလာျခင္း၊ လယ္ယာက႑ အလုပ္အကိုင္နည္းပါးလာျခင္းတို႔ကို အစိုးရက ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အိႏၵိယသည္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အီရန္တို႔ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရတိုးပြားမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၅ ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာသည့္တိုင္ေအာင္ ၂၀၄၀ အလြန္အထိ ကေလး ၂ ဒသမ ၁ ေယာက္ႏႈန္းထက္ က်ဆင္းသြားဖြယ္မရွိဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

သက္ႀကီးလူဦးေရမ်ားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လူေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္အ႐ြယ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိဳးမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္၏ လက္ရွိလူဦးေရ ၁၂၈ သန္းသည္ ၂၀၄၅ တြင္ ၁၁၂ သန္းသို႔ ျမန္ဆန္စြာေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဂ်ပန္သည္ ၂၀၀၅ တြင္ ကေလးေမြးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေရးအစိုးရ ဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ား အိမ္ေထာင္မျပဳျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေနေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေငြေၾကးမက္လံုးေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အရာမထင္ခဲ့ေပ။

သို႔ရာတြင္ ဂ်ပန္သည္ အိႏၵိယ၊ အီရန္တို႔ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွာေဖြသူထက္ အလုပ္အကိုင္က ပိုမ်ားေနသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား လက္ထပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မီးဖြားႏိုင္ရန္အတြက္ အားလပ္ရက္ေပးျခင္း၊ အပိုဆုေၾကးေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေပးေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အနာဂတ္တြင္ ၂၄ နာရီ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအတြက္ အလိုအေလွ်ာက္စနစ္မ်ား အစားထိုးရန္ႏွင့္ လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ ႐ိုေဘာ့ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တု နည္းပညာမ်ား အစားထိုးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။  

F-04