News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်က္အလက္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကိစၥ သြားေရာက္ေျဖရွင္း
24-May-2018


ဘရပ္ဆဲလ္၊ ေမ ၂၂

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စီအီးအိုႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ္သည္ လူမႈကြန္ရက္မွ သံုးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား အလြဲသံုးစားျပဳခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ေျဖၾကားခဲ့ရၿပီး ေတြ႔ဆံုစစ္ေမးမႈကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဥေရာပသမဂၢဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၿပီး လူထုမဲျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖင့္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သမဂၢ ဝင္ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာေနရာျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုစစ္ေမးမႈတြင္ ဇက္ကာဘာ့ဂ္က အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈအတြက္ ထပ္မံ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢက အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ တင္းက်ပ္ေသာ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုတံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေတြ႔ဆံုစစ္ေမးမႈပံုစံအရ ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အားလံုးသည္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေမးခြင့္ရွိၿပီး ဇက္ကာဘာ့ဂ္မွာ ေနာက္ဆံုးတြင္မွ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီေ႐ြးၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္ မကုန္မခ်င္း ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇက္ကာဘာ့ဂ္က အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ခြဲျခား၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တာဝန္ရွိမႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ အမွားတစ္ခုပါ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အသက္ဝင္မည့္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ “အျပည့္အဝ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္း စိတ္ဝင္စားရာ အေၾကာင္းအရာကို ပစ္မွတ္ထားေၾကာ္ျငာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူမႈမ်ားကိစၥႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥေရာပရွိ ဆာဗာမ်ားမွေန၍ ဥေရာပျပင္ပသို႔ မၾကာေသးမီကမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပစ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားသြားျခင္းမရွိေပ။

သတင္းတုမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဇက္ကာဘာ့ဂ္က အေႏွာင့္အယွက္ အြန္လိုင္းမက္ေဆ့ဂ်္ေပးပို႔သူမ်ား (Spammers)၊ အေကာင့္တုမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားကို မွ်ေဝသူမ်ားဟူ၍ သံုးပိုင္းခြဲေျဖဆိုခဲ့သည္။
အေကာင့္တုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အသိဉာဏ္တုနည္းပညာကို အသံုးျပဳေနၿပီး အေကာင့္တုမ်ားမွာ စုစုေပါင္း အေကာင့္အေရအတြက္၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိသည္ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဥေရာပလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ ဇက္ကာဘာ့ဂ္၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္အားရခဲ့ျခင္း မရွိသလို အားလံုးေမးၿပီးမွ စုေျဖသည့္ပံုစံကိုလည္း မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

မိနစ္ ၉၀ သာ အခ်ိန္ေပးထားသည့္ ေတြ႔ဆံုစစ္ေမးမႈတြင္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္မွ ပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္မတီ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္အမ်ားစုမွာ အမတ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္းျဖင့္ သာအခ်ိန္ကုန္သြားခဲ့ၿပီး ဇက္ကာဘာ့ဂ္ေျဖရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရခဲ့သည္။

ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ရွိ ဂရင္းပါတီအစုအဖြဲ႔မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မူဝါဒေရးရာ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ယန္းဖိလစ္ အဲလ္ဘရက္ခ်္က ဇက္ကာဘာ့ဂ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ အျခား အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဥေရာပသမဂၢကိုႏွပ္ခ်၍မရႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သြားၿပီဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္မ်ား အုပ္စုကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံကို ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး “ဒီပံုစံေၾကာင့္ တကယ့္ အေျဖ မရႏိုင္ပါဘူး။ မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ္ဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကို ေျဖဆိုတံု႔ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ေရွာင္ထြက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဗဟိုလက္ယာယိမ္းဥေရာပ ျပည္သူ႔ပါတီအုပ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာမန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မန္းဖရက္ဒ္ဝက္ဘာကလည္း ဇက္ကာဘာ့ဂ္၏ ေျဖဆိုမႈမွာ အားရဖြယ္မရွိသလို အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး ကတိေပးမႈမွာလည္း မလံုေလာက္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

F-03