News

POST TYPE

FEATURE

စိမ်းမြသာယာခဲ့သော နေ့ရက်များ
25-May-2019

ပှီးခဲ့သည့ှ နေ့ရကမှှားကို ပှနငှဲ့ကှည့လှှှငှ မှုနရှီပှာဝသေော အတိတှ၏ ညနခငှေးမှားသညှ လှမှးဆှတဖှှယရှာ ကောငှးလှနှးလှသညှ။ အဖေ အလုပကှ ပှနအှလာကို မှှောခှဲ့ရသည့ှ ညနခငှေးမှားသညှ ကှညနှူးစရာအတိပငှ။

အလုပကှ ပှနလှာသည့ှ အဖေ့လကကှို မောငနှှမတဈတှေ ဘေးတဈဖကတှဈခကှကှ ဖကတှှယရှငှး ကှိုဆိုခှင့ရှခဲ့သည့အှခှိနမှှားသညှ ကလေးဘဝ၏ အပှောရှှှငရှဆုံးအခှိနမှှားပငှ ဖှဈခဲ့သညှ။

ကှှနမှတို့ ငယငှယကှ နထေိုငရှာ အိမကှလေးသညှ အရှေ့အနောကဆှုံရာ လမှးသှယလှေးတဈခုအတှငှးတှငှ တညရှှိသညှ။ ကနေ့ခတှလေို ကနထှရိုကတှိုကခှနှးမှား မရှိသေးသည့ှ အခှိနမှှားမို့ ရပကှှကကှလေးသညလှညှး ဆိတငှှိမအှေးခမှှးလှသညှ။ ကှှနမှတို့ အိမကှလေးဟာ သဈသားအိမကှလေးဖှဈသလို ခှံဝငှးကလေးနှင့မှို့ အတော့ကှို နပှေောစှရာပငှ ဖှဈခဲ့သညှ။
-------------------------

ခှံဝငှးကလေးထဲတှငှ လူအမှား အားထားရလသညှေ့ ရခှေိုတှငှးကလေးလညှး ရှိသေးသညှ။ ရတှငှေးကလေး ဘေးပတလှညတှှငတှော့ အိမကှှီးရှငမှ အမစေိုကပှှိုးထားသည့ှ ဇောစှိမှး၊ ရှှလော၊ ငှလောနှင့ှ သပှနေုလေးတှကလညှေး ဘုရားတငဖှို့ ပူစရာမလိုအောငပှငှ စီရရီ ဖူးပှင့နှတတသှေေးသညှ။

ခှံခေါငှးရငှးထောင့ကှ စံပယအှိုးပုတမှှား ဖှေးဖှေးလှုပဝှနသညှေေ့ အခါမှားဆိုလှှငတှော့ ကှှနမှက အပှောရှှှငရှဆုံးပငှ။

ခှံဘေးတဈဖကတှှငရှှိသည့ှ ငရုတပှငှ၊ ကှောငပှနှးပငှ၊ သရကပှငနှှင့ှ ပိနနှဲပငတှို့ကလညှး အိမကှှီးရှငမှ အမေ့လကရှာပငှ။ ဘိုမရုပကှလေး ကနဟနှေ ပှင့နှလေေ့ရှိသည့ှ သဈခှလှလှမှား၊ နှငှးဆီ၊ ကဈစမီ၊ ဂမုနှးနှယဝှငှ ပနှးအစုံနှင့ှ အမှိုးအမညှ မသိသည့ှ ပနှးရောငစှုံမှားကိုလညှး အိမမှှုကိဈစမှား မအားရသည့ကှှားကပငှ စိတလှကရှှညစှှာ ပှိုးထားတတသှေးသညမှို့ ခှံကလေးဟာ အတောပှငှ စိမှးမှသာယာခဲ့သလို ကှည့မှှငရှသူကို ငှိမှးမှစလသညှေေ။

-------------------------

အိမကှလေးတဈလုံး၏ အပှငပှနှးအေးမှသာယာမှုကိုသာ ကှည့ပှှီး ကှနပနှရေေုံနှင့မှပှီး၊ ထိုအိမကှလေး၏ အပှငပှနှး အေးမှသာယာမှုအပှငှ အိမကှလေးအတှငှး မှီတှယနှထေိုငကှှသည့ှ အိမသှားမှား၏ စိတနှစေိတထှားမှား၊ ကှငနှာမှု၊ စာနာနှေးထှေးမှု ခစှခှှငှးမတှတောမှားသညလှညှး အိမကှလေးအသကဝှငှ အေးခမှှးစဖေို့အတှကှ မှားစှာ အခရာကလှှသညှ။

ထိုအိမကှလေးအတှငှး မှီတှယနှထေိုငကှှသည့ှ အိမသှားမှားသညှ အိမတှဈအိမှ၏ ဒေါကတှိုငလှေးမှားသဖှယှ တဈခုနှင့ှ တဈခု ဆကနှှှယအှမှီသဟဲ ပှုရသညဆှိုပါလှှငှ ထိုအိမှ၏ အိမထှောငှဦးစီး ပဲ့ကိုငရှှငမှှားသညှ အိမကှလေး ရရှညတှညတှေံ့ ခိုငမှှဲစနေိုငရှနအှတှကှ ထောကကှူထားသည့ှ အဓိက ပငမှ ဒေါကတှိုငမှှားပငှ ဖှဈလသညှေ။ ထိုအိမကှလေးထဲတှငှ မတှတောတရားမှားဖှင့ှ ထုံမှှမှးနစဖေေို့၊ စာနာမှုစိတထှားမှား ထားတတစှဖေို့ အိမထှောငှ ဦးစီးပဲ့ကိုငရှှငမှှားက လမှးညှှနထှိနှးမတပှေးရနှ လိုအပလှှသညှ။

ကှှနမှတို့ အိမှ၏ ပဲ့ကိုငရှှငမှှားဖှဈသည့ှ အမနှငှေ့ အဖကှေောင့ှ ကှှနမှတို့ နထေိုငမှှီတှယရှာ အိမကှလေးသညှ မတှတောတရားမှားဖှင့ှ အေးမှလုံခှုံခဲ့သညှ။ အဖဟော အငှဂှလိပစှာနညှးပှဘဝကို စှန့လှှှတခှဲ့ပှီး သူ ဝါသနာထုံမှှမှးသော စာရေး၊ စာဖတှ အယဒှီတာဘဝဖှင့ှ သူ့ နောကဆှုံးအခှိနအှထိ ဖှတသှနှးခဲ့သူဖှဈသညှ။ သူ ယုံကှညရှာ ထိုအလုပဖှှင့ပှငှ ဇနီးမယားနှင့ှ သားသမီးတဈတှကေို စောင့ရှှောကခှဲ့သညှ။

စာရေးသူတဈယောကဘှဝဟာ ထငမှှတထှားသလောကှ မလှယကှူသညမှို့ ကှှနမှတို့ ငယဘှဝမှားဟာ ခှိုတဈလှည့ှ ခါးတဈလှည့ဖှှင့သှာ ပှည့စှုံကုံလုံသညဟှူ၍လညှး မရှိပေ။ သို့ပမယှေ့ အဖနှငှေ့ အမတေို့၏ မတှတောအသိနှင့ှ ယှဉသှော လမှးညှှနတှည့မှတမှှုမှားကှောင့ှ ကှှနမှတို့ မိသားစုလေးဟာ ထိုခါးသကခှဲ့သည့နှေ့ရကမှှားကို အရယအှသောမှားဖှင့သှာ ကှောလှှှားနိုငခှဲ့ကှသညှ။

-------------------------

စာရေးဆရာတဈယောကဖှှဈသည့ှ အဖကှေောင့ှ ကှှနမှတို့ ငယဘှဝမှားမှာ ပှည့စှုံလုံလောကခှှငှး မရှိခဲ့လင့ကှစား အေးခမှှးပှောရှှှငခှှငှးတို့ ခံစားသိမှတခှဲ့ရသညကှိုတော့ဖှင့ှ စှဲစှဲထငထှငှ ရှိလှသညှ။ လကုနရှကှ မဂဂှဇငှးထှကရှကမှှားမှာ အဖေ ယူလာခဲ့သည့ှ မဂဂှဇငှးစာစောငမှှားကို မောငနှှမတဈတှေ သူ့ထကငှါ ဦးအောငလှုရငှး စိတကှှိုကဖှတခှဲ့ရသညှ။ ထိုသို့ ဖတခှှင့ရှနသညေ့တှိုငအှောငှ အဖကေ ကှှနမှတို့ မောငနှှမတဈတှကေို စာအုပဆှိုငှ ယဉကှှေးမှုကို ခံစားတတစှရနနှှငှေ့ ခစှမှှတနှိုးတတစှရနဆှေိုကာ တဈပတမှှာ တဈရကတှော့ဖှင့ှ စာအုပဆှိုငကှို သှားစခေဲ့သညှ။

လှညှးတနှးရှိ ယခငှ ပှညမှှနမှာကုနတှိုကနှားတှငရှှိသည့ှ စာအုပအှဟောငှးတနှးမှားကို အဖေ့ကှေးဇူးကှောင့ှ ရငှးနှီးနခေဲ့ရသညှ။ သိနှးဖမှငှေ့၊ ဒဂုနတှာရာ၊ ပါရဂူ၊ ဂှာနယကှှောှ ဦးခစှမှောငှ၊ ဗနှးမောတှငအှောငှ၊ မှသနှးတင့မှှသညှ ဂှာနယကှှောှ မမလေး၊ ခငမှှိုးခစှှ၊ ကှညအှေး၊ မိုးမိုး(အငှးလှား)၊ ခငနှှငှးယု စသည့ှ ဆရာ၊ ဆရာမကှီးမှား၏ စာပလကရှောမှားဖှင့ှ ထိတှေ့ခှင့ရှခဲ့သညှ။

ထိုမှတဈဖနှ စာအုပဆှိုငယှဉကှှေးမှုမှသညှ လကဖှကရှညဆှိုငှ ယဉကှှေးမှုဆီကိုပါ ကူးလူးခှင့ရှခဲ့ပှနသှညှ။ လကဖှကရှညဆှိုငမှှားမှာ အမှဲလို ဖှင့လှေ့ရှိတတသှည့ှ ထူးအိမသှငှ၊ ကိုငဇှာ၊ မာရဇဇှ စသည့ှ အဆိုကှောကှှီးမှား၏ သီခငှှးသံမှားကို လူကှီးတှနှငေ့အှတူ နားထောငစှီးမှောခှင့ရှခဲ့သညှ။

အခှို့ကတော့ စာအုပတှဈအုပဖှှင့ှ ငှိမသှကနှတတသှညှေ။ အခှို့ကတော့ ဖှင့ထှားသည့ှ သီခငှှးတဈပိုငှးတဈစကို လိုကပှါဆိုညညှးနတတသှညှေ့ မှငကှှငှးမှိုးကိုလညှး အဖေ့ကှေးဇူးဖှင့ှ ကှုံခဲ့၊ သိခဲ့ရသညှ။ ပှောရှှှငကှှညနှူးစရာ၊ အမှတရှ တသစရာကောငှးသည့ှ ညနခငှေးမှားပငှ။

ထိုညနခငှေးမှား၊ ထိုနေ့ရကမှှားကို လှမှးဆှတှ တသမိကှောငှး၊ အဖေ့ကို သတိရမိကှောငှး ပှနပှှောငှး ဆိုတတသှည့အှခါ တခှို့တလကေ “အဖေ့ကိုပဲ လှမှးနေ၊ ရှိနသေေးတဲ့ အမေ့ကိုတော့ဖှင့ှ အားမနာဘူးလား”ဟု ဆိုတတကှှသေးသညှ။ အဲဒီ စကားမှားကှားလှှငတှော့ ကှှနမှထကအှရငှ ဦးအောငပှငှ အမေ အမှဲလို ပှနဖှှတတသှညှေ့ စကားတဈခှနှး ရှိသေးသညှ။ “လှမှးလောကစှရာ ရှိတဲ့သူမို့ လှမှးရတာ လှမှးသင့ပှါတယလှေ”ဆိုသည့စှကားပငှ။ အဲဒီအခှိနဆှို အမေ့မကှဝှနှးတို့ဟာ ခငပှှနှးဖှဈသူအပေါှ ဂုဏယှူဝမှးသာစိတမှှားဖှင့ှ လငှးလကတှောကပှနတတလှသညှေေ။ အမဟော ကှှနမှတို့ မောငနှှမတဈတှအတှကှေ မိခငပှီသသော မိခငှ မညခှဲ့သညှ။

-------------------------

အဖဟော အိမတှဈအိမှ၏ ပငမှ ဒေါကတှိုငဆှိုလှှငှ ထိုပငမှဒေါကတှိုငကှှီးကို မယိုငနှဲ့စရနှေ တဈဖကတှဈလမှးက ထိနှးညှိပေးသည့ှ ဒုတိယ ပငမှဒေါကတှိုငဟှာ အမပငဖှှဈလသေညှေ။ အမေ၏အခနှးကဏဍှကိုလညှး ခနှရှဈထားခဲ့လို့မရပေ။

အမဟော စာရေးဆရာ အဖေ၏ ဝငငှှလစောကို မိသားစုဝငတှှေ ပညာရေး၊ ကနှှးမာရေးနှင့ှ စားဝတနှရေေးအပှငှ ရံဖနရှံခါ ကှုံတှေ့ရလေ့ရှိသည့ှ ရပကှှကအှတှငှးရှိ သာရေး၊ နာရေးမှားအတှကလှညှး လောကငှအောငှ အခှိုးညီမှှ ကှိုးစားရရှာသညှ။ ဝါသနာနှင့ှ အိပမှကကှို အရငှးတညှ၍ ဘဝကို ကှိုးစားလှှောကလှှမှးနသညှေ့ အဖေ့အပေါှ ပှဈတငငှှိုငှငခှှငှးမရှိ နားလညမှှုပေးခဲ့သညှ။ ငဲ့ညှာမှုပေးခဲ့သညှ။ ဇနီးကောငှး ပီသခဲ့သညှ။ မိသားစုဝငတှှေ လောကငှအောငှ အမေ့လကအှစုံဖှင့ှ ဖနတှီးထားသည့ှ တနဖှိုးသင့ညှစာသညှ ကှှနမှတို့ မိသားစုမှား၏ ညနခငှေးတှကေို ပှောရှှှငအှသကဝှငစှခေဲ့သညှ။

-------------------------

“သားသမီးဟာ မိဘကိုကှည့ှ သငယှူရတာ”ဆိုသည့ှ ကှှနမှ ဘှားအကှေီးမှား ပှောနကှေ စကားမှားလိုပငှ အမနှငှေ့ အဖကေိုကှည့ပှှီး ကှှနမှတို့တဈတှဟော ခစှခှှငှးမတှတောမှားအကှောငှး သငယှူခှင့ရှခဲ့သညှ။ တဈဦးပေါတှဈဦး စာနာငဲ့ညှာ နားလညမှှုမှား ထားတတစှဖေို့ သငယှူခှင့ရှခဲ့သညှ။ ပှကခှဒိနစှာရှကပှေါငှး မှားစှာ ကုနလှှနလှာပှီးသည့နှောကှ အဖပငှေ ထှကခှှာသှားခဲ့သညမှှာ ဆယစှုနှဈ နှဈခုစာသို့ပငှ ခဉှှးကပလှာခဲ့ခှပှေီ။ ကှှနမှတို့ အိမကှလေးမှာတော့ အဖေ လကဆှင့ကှမှးခဲ့သည့ှ မတှတောဓာတမှှားကှောင့ှ နှေးထှေးလုံခှုံမှဲပါပငှ။

ခတှကောလမှားသညလှညှး ရှေ့လှားပှောငှးလဲလို့လာပှီ။ ရုပဝှတထှုပဈစညှးမှားလညှး တဖှညှးဖှညှး တိုးတကပှှောငှးလဲလာခဲ့ပပှေီ။

ရုပဝှတထှုမှား ရှေ့လှားပှောငှးလဲလာသညှ နှင့အှညီ မိသားစုဝငမှှား၏ ပှောရှှှငဖှှယရှာ ညနခငှေးမှားသညလှညှး ရှေ့လှားလာသည့ှ ခတှနှငေ့အှတူ လိုကပှါလူးလှန့ရှငှး ဖှော့တော့လာခဲ့လပှေီ။

ကှှနမှတို့သညှ စိမှးမှသာယာခဲ့ဖူးသော အတိတှ၏နေ့ရကမှှားကိုသာ အမှတရှ တမှးတနရေုံနှင့လှညှး မပှီး၊ အိမကှလေးတဈလုံးမှသညှ မိမိဝနှးကငှှ၏ ပဈစုပပှနနှေ့ရကမှှားမှာ တဈဦးနှင့တှဈဦး ခစှခှှငှးမတှတောမှား မှှဝရငှေး၊ ကိုယခှငှှးစာနာမှုမှား မှှဝရငှေး ငှိမှးအေးခှငှးအတိဖှင့ပှှီးသော စိမှးမှသာယာသည့ှ နေ့ရကမှှား ကိုယစှီဖနတှီးတညဆှောကနှိုငဖှို့ လိုအပလှှသညှ။ ရုပဝှတထှုမှား ပှောငှးလဲလှယပှမယှေ့ စိတသှနတှာနအှမှနတှှငှ တညမှှဲနသေော မတှတောတရားမှားကတော့ အလှယတှကူ ပှောငှးလဲသှားမညမှဟုတပှေ။ တညရှှိမှဲတိုငှး တညမှှဲနေဦးမညသှာပငှ။

အိမကှလေးတဈလုံး နှဈကာလ ကှာညောငှးစှာ တညတှံ့နဖေို့ဆိုလှှငှ ထိုအိမှ၏ အိမထှောငှဦးစီး ပဲ့ကိုငရှှငမှှားအပေါတှှငသှာ အလုံးစုံ တာဝနရှှိသညမှဟုတဘှဲ အိမကှလေးကို မှီတှယနှထေိုငကှှသော အိမသှူ၊ အိမသှားမှား တဈဦးတဈယောကခှငှှးစီ အပေါတှှငလှညှး တာဝနကှိုယစှီရှိကှလသညှေ။

ပှီးခဲ့သည့ှ နေ့ရကမှှားကို ပှနငှဲ့ကှည့လှှှငှ အတိတသှညှ မခနှရှဈလညှး ကနှရှဈခဲ့ရလပှေီ။ ကှှငှးကနှရှဈခဲ့ရသော အတိတှ၏အဖှဈအပကှမှှားကို အမှတရှစရာ ကောငှးမှားဖှင့ှ၊ လှမှးဆှတစှရာကောငှးခှငှးတို့ဖှင့ှ နောငနှှဈမှားစှာထိတိုငှ တသသ ပှနပှှောငှးပှောစခှငှေးတို့ဖှင့ှ ထိုကတှနစှဖေို့ဆိုလှှငမှူ အတိတရှဲ့ ပုံရိပဟှာ လှပကောငှးမှနနှခေဲ့ဖို့တော့ လိုအပလှှသညပှဲ မဟုတပှါလား။

ပနှးငုဝါဝါ