News

POST TYPE

FEATURE

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာသည္ သဘာဝမဟာမိတ္
03-Oct-2018ဩဂုတ္လတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ယခုမွစ၍ “သဘာဝမဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ မိတ္ဖက္မ်ား” ျဖစ္ေနၾကၿပီဟု ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ယခုအဆင့္အတန္းသစ္သည္ သူမတူသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘဝေနဟန္တူညီမႈဆိုေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးမွာ လက္ရွိတြင္ ထိုင္းအတြက္ေရာ ျမန္မာအတြက္ပါ ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဘဝျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ “ႏွလံုးသားထဲမွလာေသာ သဘာဝခံစားခ်က္” ျဖင့္ အတူလက္တြဲအလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္၊ အေပၚယံဟန္ေဆာင္မႈမ်ားမပါဘဲ ေဆာင္႐ြက္ၾကလွ်င္ ျဖစ္လာမည့္ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စိမ့္ဝင္ႏိုင္ေသာ နယ္စပ္မ်ဥ္း ၂၄၀၀ ကီလိုမီတာအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း ၉၃ ကီလိုမီတာသာ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံထားသည္။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္ အလွန္ယံုၾကည္မႈသည္သာ ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကို အာမခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား မၾကာခဏ စည္းေဝးတိုင္ပင္ရမည္ျဖစ္သလို နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားမွ ထိုင္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ညႇိႏိႈင္းစည္းေဝးရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္ဆံေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္ၿပီး သံုးပတ္အၾကာတြင္ ပထမဆံုးစိန္ေခၚမႈမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္ (FCCT) က “ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ေလာ”​ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ဩဂုတ္လတြင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးအၿပီး ကတိကဝတ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္သည္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားရာေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ပြဲကို က်င္းပခါနီးတြင္မွ ပိတ္ပင္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ ဘဂၤါလီမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ FCCT တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္းဆက္ဆံေရးသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပသလိုက္သည့္ သေကၤတလည္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ်ာ လက္ထက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ FCCT တြင္ က်င္းပေသာ ပြဲေျခာက္ပြဲအထိ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟူေသာ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္အက်ပ္အတည္း၏ က်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အားထုတ္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယံုၾကည္မႈ၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ အမိုးအကာရရွိေရး အာမခံခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းသာမက စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းက အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ထိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး မိမိဘာသာ ဖူလံုမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအခ်ိဳ႕ကို မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အသိပညာဖလွယ္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး မိမိဘာသာ ဖူလံုမႈမူဝါဒမ်ား (Self-Sufficiency Economic Principles) ကို အေျခခံသည့္ “စံျပေက်း႐ြာမ်ား” ရခိုင္တြင္ ဖန္တီးေရးႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈမ်ိဳးမွာမူ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ထင္ရွားအေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြန္းသက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ စီးပြားေရး မိမိဘာသာ ဖူလံုမႈမူဝါဒမ်ား က်င့္သံုးသည့္ အသိပညာဆိုင္ရာစင္တာအမ်ားအျပားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထင္ရွားဆံုး စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ လူသိမ်ားေသာ ကုလသမဂၢအရာရွိေဟာင္းလည္းျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ယခုခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသေဘာက်မိေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က စာေရးသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤမူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထြန္းသက္က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

“ဒီပံုစံဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေနထိုင္မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈအေပၚသည္းခံႏိုင္စြမ္း၊ အားလံုးပါဝင္မႈနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကို ျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မယ္”ဟု ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအရ မိမိဘာသာ ဖူလံုမႈမူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း ယခုခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္ဟု ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။ ၁၉၅၂ တြင္ သူသည္ ဘန္ေကာက္တြင္ တာဝန္က်ေသာ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ သူရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အသိပညာမ်ား၊ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စံျပေက်း႐ြာမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ အထူးအေရးပါသည္ဟု ဦးေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တစ္ခုအျပင္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေစာပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္အရ မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ပါ ယင္းေက်း႐ြာမ်ား ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား မူရင္းေနရပ္သို႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ ေရရွည္ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ကူညီေပးလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရး စီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ သူ၏ ကာလရွည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ဦးေအာင္ထြန္းသက္သည္ သူ႔တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္သည့္အရာက အသံုးတည့္မည္ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိထားသလို မေဝးလွသည့္အနာဂတ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဖလွယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာလိမ့္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (TICA) သည္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ TICA သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ သံုးႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္ ၂၀၁၉ -၂၀၂၁ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံက အမ်ားႀကီး ေရွ႕ေရာက္ေနသည္။ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ျမဝတီ - ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္းအတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ကာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုးလမ္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေရွ႕ - အေနာက္ စီးပြားေရးကိစၥတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္၊ ဣႏၵဳ- သထံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ား ထိေတြ႔မႈတိုးျမႇင့္ရန္ မဲေဆာက္-ျမဝတီတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကို မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတံတားကိုလည္း ထိုင္းအကူအညီျဖင့္ပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးဆိုေသာ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးကိုလည္း ဆက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယင္းဇုန္ႏွင့္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ကိစၥတြင္လည္း ယခုႏွစ္ အေမရိကန္၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို Tier 2 ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းသို႔ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္မွာ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းခံရၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေနာက္ထပ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္မွာလည္း အေရးပါသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ ရွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း လူ ၉၃ ဦး ပါဝင္ေသာ ဒုတိယအသုတ္ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီး ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တတိယအသုတ္ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၄ မွ စၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရသူ တစ္သိန္းခန္႔ကိုေနစရာႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ကာ ထိုသူမ်ားသည္ မဲေဟာင္ေဆာင္၊ တက္၊ ကန္ခ်နာဘူရီႏွင့္ ရက္ခ်ာဘူရီရွိ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း ကိုးခုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူမည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ အေသးစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕တြင္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ ႀကီးက်ယ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသာမက အာဆီယံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ပါ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ တာဝန္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Ref : Thailand and Myanmar are Natural Allies from bangkokpost.com 

ကဝိေခ်ာင္ကစ္တီဝန္း ေရးသားသည္။