News

POST TYPE

FEATURE

ျပည္သူ႔ဝန္ကို ထမ္းသည္ေလာ
18-Sep-2016

စာရင္းရွိ၊ လူမရွိမ်ား ရွိေလသည္။ 
“ၿမိဳ႕နယ္အႀကီးအကဲ၊ ေထြအုပ္တို႔၊ သူတို႔နဲ႔ နည္းနည္းပါးပါး ပတ္သက္ထားဖို႔ လိုတာေပါ့”

ႏိုင္ငံ၏ အရပ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ တာဝန္က်ရာေနရာတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ကို ထမ္းေစျခင္း ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ျပည္သူကသာ ထိုသူတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေရာက္ရွိရာ ေဒသမ်ားစြာတြင္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတာ့ ရွိေနတတ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

“တခ်ဳိ႕ေဝးလံေခါင္းပါး ေဒသေတြမွာ သားဖြားဆရာမ ေနရာရွိတယ္၊ လူနာမည္စာရင္း ေရာက္လာတယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူမေရာက္လာဘူး” ဟု အဆိုပါ ၿမဳိ႕နယ္ေထြ/အုပ္ အရာထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

ေဝးလံေခါင္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရၿပီး အမွန္တကယ္ သြားေရာက္ျခင္းမရွိ၊ အမည္စာရင္းသာ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ားတြင္ တာဝန္က်သည့္ သားဖြားဆရာမတစ္ဦး အေနႏွင့္ ၎တာဝန္က်သည့္ ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေသာ့ခတ္လ်က္ ပိတ္ထားသည့္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ တာဝန္က်သည့္ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ လာေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေမြးလူနာမ်ား အျခားေဆး႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေဆးကုသခဲ့ရဖူးသည္။

ပညာေရးဝန္ထမ္း ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ဳိ႕လည္း ယင္းတို႔ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ အဆိုပါေက်ာင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြား၍ ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္စာသင္ၾကားျခင္း မျပဳဘဲ မိမိဇာတိသို႔ ျပန္သြားခဲ့ရာ သုံးႏွစ္ခန္႔အၾကာမွ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမ်ဳိး ရွိသည္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာသည္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ၎၏ တာဝန္ကို ျပန္လည္ လာေရာက္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ခြင့္ခဏသြားဦးမယ္ ဆိုၿပီး ထြက္သြားတယ္။ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေပၚမလာေတာ့ဘူး၊ သြားခ်င္တဲ့ေနရာ သြားတယ္၊ တစ္ေနရာရာမွာ စီးပြားသြားလုပ္ေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ သူ႔ရာထူးက ရွိေနတယ္” ဟု အထက္ပါ အၿငိမ္းစားအရာရွိက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ၿမဳိ႕နယ္အႀကီးအကဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုံး၏ ဝါရင့္စာေရးႀကီးမ်ားက ပါဝင္ပတ္သက္ကာ အကာကြယ္ ျပဳထားမွသာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔အတြက္ လစာကိုမူ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးဦးက ပုံမွန္ထုတ္ယူေနသည္။ ဆိုလိုသည္က ႏိုင္ငံေတာ္က ထိုသူတို႔အတြက္ ပုံမွန္အခေၾကးေငြ ကုန္က်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ ရပ္ေက်းစာေရးမ်ား ခန္႔ထားျခင္းရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုက ထိုသို႔ မဟုတ္ေပ။

ယင္းတို႔ကား ျမင္သာသည္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္တို႔ျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိေနတတ္သည္။

မိမိဇာတိ ေနအိမ္တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေတာင္သူလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနရင္း မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကြာအေဝးဆီရွိ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လစာကို ထုတ္ယူေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိေနသည္။ 

“လူႀကီးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ပိုင္တဲ့ သူေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့” ဟု လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ဳိး ရရွိသူ အေရအတြက္သည္ အဆိုပါ ဌာနတြင္မူ  အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
“ရွားရွားပါးပါး”

တည္ဆဲဥပေဒ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ဥပေဒတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ရက္မ်ား ခံစားႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိး သတ္မွတ္ထားသည္။ ေရွာင္တခင္ခြင့္၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ခြင့္၊ လုပ္သက္ခြင့္၊ ေဆးလက္မွတ္ခြင့္၊ လစာမဲ့ခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္၊ အထူးမသန္စြမ္းခြင့္၊ ေဆး႐ုံခြင့္၊ သေဘၤာသား နာမက်န္းခြင့္၊ ပညာေလ့လာဆည္းပူးခြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ ခြင့္ကာလအတြင္း အျခားဝင္ေငြ ရရွိေစသည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္လည္း မရွိေပ။

ခြင့္အမ်ဳိးအစားမ်ားအလိုက္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ယင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေက်ာ္ခြကာ ျပဳမူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္က ဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား တည္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေခါင္းစဥ္က ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ျဖစ္သည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳရာတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္နည္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မည္ကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္နည္း ဆိုသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုသည္။ 

အစိုးရအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၿပီးလွ်င္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိး အားနည္းသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႔ကို သမၼတက တိုက္႐ိုက္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႔ လက္ေအာက္တြင္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးဌာနမ်ား ထားရွိသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ ရာထူးဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနက စီမံကြပ္ကဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္တယ္၊ ေလ့က်င့္ၿပီးေတာ့မွ သူက ခန္႔ေပးလိုက္တာပဲ ရွိတာကိုးဗ်ာ၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔က ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ဝန္ထမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္မႈ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ မဟုတ္ဘဲ ခန္႔ထားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ အမွတ္ေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လက တက္လာသည့္ အစိုးရသစ္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ မူလဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု ရွိသည့္အနက္ ၂၁ ခုအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားလည္း ေလ်ာ့သြားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ထပ္တိုးလာခဲ့သည္။ 

ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုၿပံဳပိုေနျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သစ္က ခြင့္မျပဳေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ ရပ္နားခဲ့ရသည္။ 

ယင္းက အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာဝန္က်ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္မည္ရရ အလုပ္မရွိေတာ့ဘဲ ျဖစ္သြားေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္းရွိ အေဆာက္အုံမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္ တာဝန္သာ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိမူဝါဒအရ အစိုးရအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားၿပီးလွ်င္ ျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ မလြယ္ကူေပ။

“ဝန္ထမ္းေတြကို ေလွ်ာ့မခ်ရဘူး၊ မျဖဳတ္ရဘူးဆိုတဲ့ မူကရွိေနေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနတာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ရွိၿပီး အၿငိမ္းစားခ႐ုိင္အဆင့္ အရာထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္သိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အႀကီးအကဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔ထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ပညာရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္တြင္ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို ကြၽမ္းက်င္ေလ့ မရွိဟု ဆိုသည္။
“အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြဟာ အတြင္းဝန္ေတြ၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြ တင္ျပတာေလာက္ကိုသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မေနဘဲနဲ႔ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ကိုယ့္ဌာနမွာ ျဖစ္ေနတာကို သိေအာင္လုပ္ရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ အတြင္းမွ အစျပဳကာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကို မိုးက်ေရႊကိုယ္အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းမ်ားသည္လည္း ယႏၲရားလည္ပတ္မႈကို ခ်ဳိ႕ယြင္းေစခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားက ႐ႈျမင္သည္။  ဌာနအတြင္း အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရးသည္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈလည္း မရွိ။

တာဝန္က်ရာ ေဒသမ်ားသို႔ အမွန္တကယ္ သြားေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားကို စာရင္းအင္း လိမ္ညာျပေနမႈမ်ားက သာမန္လူသား ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ မဆိုထားႏွင့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းမ်ားတြင္လည္း ရွိေနေၾကာင္း အထက္ပါ အၿငိမ္းစား ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆိုသည္။

သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္သည့္ နယ္စပ္ေဒသ သာသနာျပဳ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ယူမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၂ ႏွစ္ၾကာ သြားေရာက္ကာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လစာႏႈန္းထားလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ နာမည္စာရင္းသာ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
“ၿမဳိ႕ေပၚမွာ သူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဗဟိုဆရာေတာ္ဆိုတာ ရွိတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ၿမဳိ႕ေပၚထိုင္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေပါ့၊ ၿမဳိ႕ေပၚထိုင္တဲ့ ဘုန္းႀကီးရယ္၊ သာသနာေရးမွဴးရယ္ ညႇိၿပီးေတာ့ အဲဒီမလာတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြအတြက္ ေရာက္ပါတယ္၊ လာပါတယ္ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံထုတ္စားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

အက်င့္ပ်က္၊ စည္းကမ္းေဖာက္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူကလည္း ထိေရာက္စြာ တိုင္ၾကားသည့္အခါ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႔၏ ရက္ ၁၀၀  စီမံခ်က္သည္လည္း အေျပာင္းအလဲဆီသို႔ ဦးတည္ေနပါသည္။

အေျခခံက်သည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈပုံစံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္လ်က္ရွိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာဆိုသည္။ 

အထက္ပါ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က “ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ဟာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာရလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ကေန ေစာင့္ၾကည့္သင့္တာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္။ 

ဌာနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိဟု ဆိုသည္။ 

“႐ုံးလုပ္ငန္းစနစ္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝင္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဘူး၊ သိလို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္၊  မရတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဘာမွေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူးေပါ့”

ယင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က အဆိုပါ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ထားသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္မ်ားအျပင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ၎၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဘဝတာ ကာလအတြင္း ဘဝတူ ေလာကသားတို႔အၾကား အက်င့္ပ်က္မႈ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လက္တစ္လုံးျခား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္း တစ္စိတ္တေဒသကို ျပန္လည္ေျပာဆိုေနသည့္ အၿငိမ္းစား ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သေဘာထားကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္က်ရာ ေနရာတြင္ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိသည့္ ကိုယ္ေဖ်ာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသူသည္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ဆိုလွ်င္ ၿမဳိ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴး စသျဖင့္။ 

ယင္းသို႔ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အဆိုပါ ၿမဳိ႕နယ္အႀကီးအကဲမ်ား၏  လက္သိပ္ထိုး ခြင့္ျပဳထားမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
“တာဝန္အရွိဆုံးကေတာ့ ၿမဳိ႕နယ္အႀကီးအကဲက စစ္ေဆးေနရမွာေပါ့” 

ေအာင္မ်ဳိးထက္

ABOUT AUTHOR

(ေအာင္မ်ိဳးထက္)