POST TYPE

FEATURE

စြပ္က်ယ္ပညာေရးစနစ္ကို တိုက္ဖ်က္လိုသူမ်ား
01-Feb-2018


မနက္ ၁၁ နာရီထိုးၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပ္စတစ္ မိသားစုအတြက္ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆံုးအခ်ိန္။ မိသားစုကို တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ပို႔မည္ဟု ေျပာထားသည္။ မိုး႐ြာေနေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔တြင္ အျခား အစီအစဥ္ေတြက ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂၽြန္နီႏွင့္ မာရီတို႔ စာၾကည့္တိုက္ကို ေခတၱေျပးသည္။ စာအုပ္ေတြ ငွားလာသည္။ သူတို႔ မိဘႏွစ္ပါးမွာ သားသမီးေလးဦးအတြက္ ဆရာေတြလည္းျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ သူတို႔သားသမီး ေလးဦးစလံုးကို အိမ္တြင္း ပညာသင္ေပးေရး အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကသျဖင့္ သူတို႔တြင္ နားခ်ိန္ဟူ၍ မရွိျဖစ္ေနသည္။

အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးေလး ေဟာ္လီက တေယာသင္ရန္ ဆရာမေရာက္ေနသည္။ သူ႔ေမာင္ေလး ေဘာ္ဘီ ၄ ႏွစ္က ႐ုရွားအ႐ုပ္ေတြကို တစ္ခုခ်င္း ျပန္ဆက္သည့္ ကစားနည္းအား ကစားေနသည္။ အျခားအခန္းတစ္ခန္းတြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မာရီယာက ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ႏွင့္ စာေတြ႐ိုက္ေနသည္။ သူ႔ေမာင္ တစ္ဝမ္းကြဲႏွင့္ သုေတသန ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို အတူ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မီးဖိုးေခ်ာင္က ထမင္းစားပြဲေပၚတြင္ အသက္ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ မာရီလာ သခ်ၤာေတြ တြက္ေနသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔က ကၽြန္မတို႔ သားသမီးေတြကို ကၽြန္မတို႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန အေထာက္အပံ့ ေပးေနပါတယ္”ဟု မိခင္ျဖစ္သူ မာရီဂ်ပ္စတစ္ကေျပာသည္။ သူ႔သားသမီးေတြအားလံုး သူတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္ေတြ လုပ္ေနျခင္းကို ပီတိႏွင့္ၾကည့္ၿပီး ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္တြင္းမွာပင္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း အေလ့အထမ်ားကို ဘာသာေရးအယူ အစြဲအလမ္းႀကီးသည့္ မိသားစုမ်ားသာ လုပ္ၾကသည္ကမ်ားသည္။ ဂ်ပ္စတစ္မိသားစုသည္ ဘာသာေရး အစြဲေၾကာင့္မဟုတ္၊ အေတြးအေခၚျဖင့္ ေက်ာင္းမပို႔ဘဲ အိမ္တြင္ ပညာသင္သည့္စနစ္ Homeschooling ကို သေဘာက်သျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းမပို႔ဘဲ အိမ္တြင္ စာသင္ေပးမည္ဆိုသည့္ အယူအဆမွာ အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္ေတာ့ တျခားစီ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိမ္သင္ပညာေရးစနစ္သည္ ကေလးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရးကို အေလးေပးထားသည္။ အိုးမကြာ အိမ္မကြာ ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ပညာသင္ယူခြင့္ရွိသည္။ အိမ္ကိစၥမ်ားကို မိဘမ်ားအား ကူညီရင္းတစ္ဖက္ မွ်ေဝခံစားရင္း ပညာရွာႏိုင္သည္။ ဂ်ပ္စတစ္မိဘမ်ားက သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး သူတို႔သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္တြင္းပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကည့္ေနၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Dane County စီရင္စုတြင္လာၿပီး ကိုယ့္အိမ္တြင္ သင္မည္ဟုဆိုကာ စာရင္းလာေပးထားသည့္ မိသားစုဝင္ေပါင္း ၇၂၂ ဦးရွိေနေၾကာင္း Wisconsin Department of Public Instruction (DPI) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစီရင္စုအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေနႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔မွာ ကိုယ့္အိမ္တြင္ ကိုယ္ပညာရွာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Wisconsin တြင္ မိမိတို႔အိမ္၌သာ ပညာသင္ေပးမည္ဆိုသည့္ မိဘမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ေက်ာင္းမလာဘဲ အိမ္တြင္သာသင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လူနည္းစု မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို႔နည္း မိမိတို႔ဟန္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္တြင္းပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး နာရီေပါင္း ၈၇၅ နာရီသင္ေပးပါမည္ဟု တာဝန္ခံထားၾကရသည္။ မိမိတို႔အိမ္တြင္ ပညာသင္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္အညီ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္း၊ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံႏွင့္ က်န္းမာေရးစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ေပးပါမည္ဟု ဝန္ခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားမည္သည့္ဘာသာရပ္၊ အေၾကာင္းအရာကို မသင္ရဟူ၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ 

အိမ္သင္ပညာေရးအတြက္ သင္ေပးမည့္ ဆရာမ်ားသည့္ ဘြဲ႔လည္းမလို၊ လိုင္စင္လည္း မလိုေပ။ ျပည္နယ္အေနႏွင့္လည္း အိမ္တြင္းပညာသင္ယူေနေသာ ကေလးမ်ားကို စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးေနလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္။ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က သင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ပညာရွင္မ်ားကိုေခၚၿပီး သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳက္သလို ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခား ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ထိုေက်ာင္းကေပးသည့္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ယူလည္းရသည္။ ဘြဲ႔လက္မွတ္ ရွိမထားလည္း ရသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ DPI အေနႏွင့္ အိမ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မည္သည့္ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ ေျဖဆိုသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေျဖဆိုသည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေက်ာင္းတက္မွ ေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍လည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ။

Homeschooling ဆိုသည့္သေဘာတရားမွာ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္သားသမီးကို ကိုယ္ေပးလိုသည့္ ပညာေရးအား ေပးႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူတို႔သားသမီး ပညာေရးကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံထားသည့္သေဘာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ 

အိမ္တြင္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔သာ ဖန္တီးမည္ဆိုသည့္ မိဘမ်ားက လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးသည္။ သားသမီးတို႔အေနႏွင့္ မိမိသင္ယူလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို သင္ယူခြင့္ေပးရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ဂၽြန္နီႏွင့္ မာရီ ဂ်ပ္စတစ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ အစိုးရေက်ာင္းထြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔က အႀကီးဆံုး ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို Madison School District ေက်ာင္းတြင္ စအပ္ၾကသည္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္က ပထမတန္းႏွင့္ တတိယတန္းေရာက္သည္အထိ ေက်ာင္းထားခဲ့ၾကသည္။ 

မာရီစဥ္းစားသည္က အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ “စြပ္က်ယ္”လိုျဖစ္ေနသည္။ ဘယ္သူစြပ္စြပ္ေတာ္ေနသည့္ ပညာမ်ိဳးကို ေပးေနသည္ထင္ၿပီး သူဘဝင္မက်သလို ျဖစ္လာသည္။ သူ႔ကေလးေတြႏွင့္ ဤေက်ာင္းသည္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါ့မလားဟုလည္း စဥ္းစားလာသည္။

“ကၽြန္မကေတာ့ ကေလးေတြကို သူတို႔ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စနဲ႔ သူတို႔ျမတ္ႏိုးတာကို ေလ့လာဖို႔ အားေပးတယ္။ ေက်ာင္းေတြပို႔ရင္ ကေလးေတြကို ဟိုဟာ မရဘူး၊ သည္ဟာမရဘူးေတြ ေျပာၿပီးေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ အပိုင္းေတြကို အားထုတ္ဖို႔ အတင္းခိုင္းတာေတြ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မျဖစ္ေစခ်င္တာက ကေလးေတြကို ဘာမေကာင္းဘူးဆိုၿပီး အျပစ္ေျပာတာထက္ သူတို႔ဘယ္ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သလဲဆိုတာ ဦးစြာရွာေဖြသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကေလးဆိုတာက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မႈရွိမွ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္တတ္ၾကတယ္”ဟု မာရီကဆိုသည္။

Wisconsin-Madison တကၠသိုလ္မွ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ သင္႐ိုးဌာန ပါေမာကၡ မိုက္ကယ္အက္ပဲလ္သည္ “Educating the Right Way” ဆိုသည့္စာအုပ္ကို ေရးသားသူျဖစ္သည္။ သူက စာအုပ္ထဲတြင္ ဘာသာေရး အယူသည္းသည့္ မိသားစုမ်ား၏ အိမ္သင္ပညာေရးအေၾကာင္းကို တစ္ခန္းထည့္ကာ ေဆြးေႏြးထားသည္။ သူက ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားကို အိမ္မ်ားတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားခိုင္းေနသည့္ မိဘမ်ားမွာ ၅၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ရွိသည္ဟုဆိုထားသည္။

“အိမ္သင္ပညာေရး (Home Schooling) ဆိုတာ အေမရိကမွာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမတက္တဲ့ (Unschooled) ဆိုတဲ့ သေဘာတရားထက္ (Home-schooled) လို႔ေျပာရမယ့္ အိမ္သင္ပညာေရးေတြက ပိုၿပီး ေခတ္စားလာတယ္”ဟု မိုက္ကယ္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကတြင္ ေက်ာင္းကို လံုးဝ မလႊတ္တာ့ဟုဆိုသည့္ Unschooling ဆိုသည့္ သေဘာတရားထက္ အိမ္တြင္ ပညာသင္ေပးေရးဆိုသည့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို သေဘာပိုက်ကာ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ေခတ္သစ္ Home schooling သေဘာတရားေတြကလည္း အစဥ္အလာ အိမ္သင္ပညာေရး သေဘာတရားအတိုင္းမဟုတ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး က်င့္သံုးသည့္စနစ္မ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

“Unschooling ဆိုတာကပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အဲဒီသေဘာတရားက လမ္းေဟာင္း ပညာေရးစနစ္က ခြဲထြက္လိုတဲ့သေဘာနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ကေလးကို သူတို႔ေလ့လာခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Home schooling ဆိုတဲ့သေဘာကေတာ့ မိဘက ကိုယ့္ကေလးပညာေရးအတြက္ အိမ္မွာပဲပိုၿပီးေတာ့ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လာတဲ့သေဘာပါ။ ေက်ာင္းမွာ မသင္တာေတြကို အိမ္မွာသင္ေပးတဲ့ သေဘာေပါ့။ ယခင္က ဘာသာေရး သေဘာတရားေတြကို အိမ္မွာ သင္သလိုမ်ိဳး သီးျခား သင္ေပးလာၾကတာကို ေျပာတာပါ”ဟုလည္း မိုက္ကယ္ကဆိုသည္။

အေမရိကတြင္ Unschooling ႏွင့္ Home schooling သေဘာတရား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုလို မိဘမ်ားက က်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္ၿပီး မျပင္းထန္သည့္ Home schooling သေဘာတရားကသာ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဂၽြန္နီႏွင့္ မာရီယာတို႔သည္ Justice Media ဆိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၾကသည္။ သူတို႔က အဘယ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းကို မပို႔ရသနည္းဆိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “Walk a Mile in Their Shoes” ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းတိုေလးတစ္ခုကိုလည္း ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကေလးေတြကို ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္၊ ကိုယ္လမ္း ကိုယ္ေလွ်ာက္ေစလိုသည့္ သေဘာတရားေတြ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 

အိမ္သင္ပညာေရးက ကေလးမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈအျပည့္ ေပးထားသည္။ ကေလးေတြကို သူတို႔ သင္ယူလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင္ယူလိုသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဆြဲခိုင္းသည္။ သူတို႔ေက်ာင္းတြင္ မသင္ယူရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဘာသာရပ္မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပးကာ သူတို႔အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းခိုင္းထားသည္။ 

“ကေလးေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဟိန္းေဟာက္တာေတြ မပါဘဲ၊ အေၾကာက္တရားမရွိေစတဲ့ အကူအညီေပးရတာမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္တယ္။ မိဘေတြရဲ႕ မိသားစုအတြင္းမွာ လစ္ဟာေနတာေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခြင့္ရလို႔လည္း ေပ်ာ္မိတယ္။ ေန႔တိုင္း ငါဟာ ငါ့ကေလးေတြအတြက္ ဒီေန႔ အေကာင္းဆံုး ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါလားလို႔ ျပန္ေတြးရတာကိုက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္”ဟု ဂၽြန္နီကဆိုသည္။ 

အေမရိက၏ လက္ရွိ ပညာေရး အေနအထားကို မိုက္ကယ္အက္ပဲလ္ကလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ စာသင္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ ဆရာမ်ားကိုလည္း ကေလးေတြ ပညာတတ္ေရးထက္ စာေမးပြဲေအာင္ေရးကိုသာ အေလးထားကာ ဖိအားေပးလာျခင္းမ်ားသည္ မိဘမ်ားအတြက္ အိမ္သင္ ပညာေရးကို စဥ္းစားလာေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ 

“ဆရာေတြက စာေမးပြဲမွာေမးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ သင္ေပးဖို႔ ဖိအားေတြ အေပးခံေနရတယ္။ အိမ္သင္ပညာေရးကိုပဲ လုပ္ခ်င္ေနတဲ့မိဘေတြ ေျပာေနတာက စာေမးပြဲဆိုတာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တတ္ေျမာက္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကေလးေတြကို ဘဝမွာ တန္ဖိုးထားရမယ့္ အေလ့အထေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရမယ့္ အေလ့အထေတြ၊ တကယ္ တတ္သင့္ သိထားသင့္တဲ့ ပညာဗဟုသုတေတြ သင္ၿပီးၿပီလားလို႔ ေမးစရာရွိတယ္။ စာေမးပြဲတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္းျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။

ျပႆနာက စြပ္က်ယ္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ မိဘေတြက one-size-fits-all model ပညာေရးအျဖစ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပလာၾကသည္။ 

“ဘယ္ကေလးလာလာ ဒါေတြပဲသင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ သိပ္ေခတ္မမီေတာ့ဘူး ထင္တယ္။ ကေလးကိုပိုင္းျဖတ္ၿပီးေတာ့ သူလိုခ်င္တဲ့ပညာကိုေပးတာ ပိုေကာင္းမယ္။ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖ၊ ဒါပါမွ အေအာင္ေပးတဲ့ စနစ္ကိုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီထင္တယ္” 

အိမ္သင္ပညာေရးျဖင့္ ကေလးမ်ား အနာဂတ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနေသာ မိဘတစ္ဦး၏ ရင္တြင္းစကားျဖစ္ပါသည္။ 

(Ref: The Capital Times)
ေက်ာ္ဗလ