News

POST TYPE

FEATURE

ဇင္ဘာေဘြကို ဘယ္သူဖ်က္ဆီးခဲ့သလဲ
09-Dec-2017


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီရွိ ဘဏ္မ်ားေရွ႕တြင္ လူေတြတန္းစီေနၾကသည္။ သူတို႔က သူတို႔ေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္ တန္းစီေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔က ထိုစဥ္ကတည္းက ေရာဘတ္မူဂါဘီဟုေခၚသည့္ သူတို႔ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ ကင္းမဲ့ေနၾကသည္။ မူဂါဘီက စီးပြားေရးစီမံခ်က္ေတြကို ရႊမ္းရႊမ္းေဝေအာင္ ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴ အသစ္ေတြကို ႐ိုက္ထုတ္လိုက္ျပန္သည္။ ေငြစကၠဴ ဆိုျခင္းထက္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ျပည္သူတို႔ သံုးစြဲၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

မူဂါဘီအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ ယခုထုတ္လိုက္သည့္ ေငြစကၠဴသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဇင္ဘာေဘြတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြက မတန္တဆ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူေတြက အ႐ူးလုပ္၍မရေတာ့။ မူဂါဘီဖန္တီးသမွ် စီးပြားေရးကပ္ဆိုးတြင္ ျပည္သူေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွိမ့္ခံေနခဲ့ၾကရသည္။ 

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား အလွ်ံပယ္ႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ ေပါမ်ားမႈတြင္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃၇ ႏွစ္ကတည္းက ထိုႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ရင္းျမစ္မွန္သမွ်ကို မူဂါဘီက ထင္တိုင္းျခယ္လွယ္ၿပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားခဲ့သည္။ 

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတြင္ စုတ္ျပတ္ငတ္မြတ္ၿပီး က်န္ခဲ့႐ံုမက ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကရသည့္ အျဖစ္ဆိုးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ သူ႔လက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံကို ဦးစိုက္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဇင္ဘာေဘြကို မည္သို႔ပ်က္စီးေအာင္ စီမံခဲ့ပါသနည္း။

မူဂါဘီသည္ မာ့စ္ဝါဒီ ေျပာက္က်ားအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ သူသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အာဏာရလာၿပီး ဇင္ဘာေဘြကို ၿဗိတိသွ်တို႔လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူက ဇင္ဘာေဘြတြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ လူျဖဴေတြႏွင့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈရွိေစရမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုလည္း အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ဟု ဆိုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သူခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒေတြက အတိတ္က အရိပ္ေတြ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။ သူအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေခတ္တြင္ အေကာင္းေတြ ျဖစ္ေစရမည္ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေတြ ပံုေအာၿပီးသံုးရန္ ႀကံေဆာင္ခဲ့ရွာသည္။

သို႔ေသာ္ သူလုပ္ခ်င္သမွ် လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္၍မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သူေကာင္းေကာင္းသိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး လုပ္ရန္မွတစ္ပါး အျခားေ႐ြးစရာအေၾကာင္း မရွိ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္က ငါ့ျမင္းငါစိုင္း ဘယ္ေရာက္ေရာက္ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ကာ သူ႔ကို ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံအနက္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၆၃ ေနရာတြင္ရွိသည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ သုညမွ ၁၀ အတြင္းသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ Transparency international ဒါ႐ိုက္တာက ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းတြင္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၌ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ လာဘ္စားမႈေတြရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ တန္ဒါရီဘီတီက စိန္ေရာင္းခ်ရမႈစာရင္းမွ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံခန္႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က စာရင္းေဖာ္မရဟု ေျပာထားသည္။ စိန္ေရာင္းမႈကရသည့္ အျမတ္ေငြမ်ားကို ထင္သလို မည္သူေတြ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္ႏိုင္သနည္း။ ဘီတီက စိန္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ မည္သူေတြ တင္ပို႔ၿပီး မည္သူေတြ လုပ္ကိုင္ေနမွန္းပင္ ေကာင္းစြာမသိရဟု ဆိုခဲ့သည္။ စိန္တူးေဖာ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးထားၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေနသည္။ ထိုေနရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံေနရမႈေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး စိန္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါမူဂါဘီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ကာ ေရွာင္ေနခဲ့သည္။ 

၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဇင္ဘာေဘြဘဏ္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးကႀကီးမွဴးၿပီး ကံစမ္းထီဖြင့္ပြဲႀကီးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလြန္ကံထူးေသာ သမၼတ မူဂါဘီသည္ ထိုထီဖြင့္ပြဲႀကီးတြင္ ဇင္ဘာေဘြေဒၚလာ တစ္သိန္း ထီေပါက္သြားသည္။ အမ်ားဆံုးထီဆုကို ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးသမၼတက ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ဆြတ္ခူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထီက လူတိုင္းကိုေဖာက္ေပးသည့္ ထီမဟုတ္။ ဇင္ဘာေဘြဘဏ္စာရင္းတြင္ ေဒၚလာ ၅၀ဝ၀ ႏွင့္အထက္ စုေဆာင္းထားသူမ်ားကိုသာ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က အေျခအေနေကာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံကို စိုးမိုးေနသူအေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီသြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာႏွင့္ဖိႏွိပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဇင္ဘာေဘြ ပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္းတရားတြင္ ေခါင္ကစၿပီး မိုးမလံုေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခကစၿပီး ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးသြားရျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈမ်ားသည္ မူဂါဘီ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကပ္ပါလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရမည့္အစား ထင္ရာဆိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ရသေလာက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ခ်မ္းသာမႈ အလွ်ံပယ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသည္ ဘက္ေပါင္းစံုက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ကင္းသည့္ကုမၸဏီ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဆိုင္ရာပိုင္ရာကို မကပ္ႏိုင္၊ မေပးကမ္းႏိုင္လွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရႏိုင္သေလာက္ပင္။ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီး ေပးကမ္းႏိုင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားထုတ္ကာ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရလုပ္ငန္းသာမက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အပိုင္းေလး (အေပးလိုင္း) ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။

ဥပေဒတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူသူ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အျပင္ ဒဏ္ေငြပါေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အစိုးရက မိမိတို႔၏ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေပၚေလာက္တြင္သာ အာ႐ံုထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသည္က မ်ားသည္။

တရားေရးတြင္လည္း ဇင္ဘာေဘြက နာမည္ေက်ာ္သည္။ တရားစီရင္ေရးတြင္ ဥပေဒအထက္က ထိုင္ေနသူေတြ မ်ားလွသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနသည္။ တရားစီရင္ရန္ အထက္က အမိန္႔ကိုေစာင့္ေနရသည္ဆိုေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ဇင္ဘာေဘြတြင္လည္း ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးပါတီပိုင္းက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႔ရသည္။ တရား႐ံုးတြင္လည္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လာဘ္ေပးေနရေၾကာင္း Afrobarometer, 2015 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အထက္တြင္ မည္သူေတြရွိေနမွန္းမသိ။ သိေအာင္လုပ္ခ်င္လွ်င္ ဆိုင္ရာပိုင္ရာကို ေငြႏွင့္ကိုင္ရသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားက ပိုဆိုးသည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ရဲကလည္း တစ္ခန္းတစ္က႑ ဝင္လာသည္။ ရဲေတြ၏ အေနအထားကလည္း စုတ္ျပတ္စြာ ပစ္ထားျခင္းခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္တန္းလည္းမရွိ၊ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးေတြကလည္း နည္းပါးလွသည္။ လစာေငြ မျဖစ္စေလာက္ႏွင့္ ရပ္တည္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးမရွိေလ ပိုဆိုးေလဘဝမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရရွာသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ရဲဟုဆိုလိုက္လွ်င္ပင္ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ခ်င္စရာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သြားရသည္မွာ မူဂါဘီေခတ္တစ္ေခတ္လံုး၏ ျပယုဂ္ျဖစ္ သြားရသည္။ ပုဒ္မေလး (ေပးမွလုပ္) သေဘာတရားကို ဇင္ဘာေဘြရဲမ်ားက ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ခံယူက်င့္သံုးေနၾကေၾကာင္း Afrobarometer , 2015 အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို ထိုက္တန္သလို ေရာင္းစားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ လိုင္စင္လုပ္ငန္း၊ ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္၊ ပစၥည္းထုတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္စသည့္ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို မေပးလွ်င္ မေအာင္ျမင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ မည္သည့္ဌာနကိုမဆို ေရေလာင္းမွ အေျခအေနေကာင္းမည္ဟု နားလည္ထားၿပီး ဝင္ထြက္ေနၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဒ႐ိုင္ဘာလိုင္စင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ပါမစ္စသည့္ လိုင္းမ်ားသည္ အေပးလိုင္းသက္သက္ျဖင့္သာ လုပ္ေပးေနသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ေရပိုက္လိုင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အိမ္သာ စသည္တို႔ကို ဆက္သြယ္ခ်င္လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လာဘ္ေပးမွ ရသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းကတစ္မ်ိဳး၊ ရဲကတစ္မ်ိဳး ရင္မဆိုင္ႏိုင္လွ်င္ မလုပ္ဘဲထိုင္ေန႐ံုသာ ျဖစ္သည္။

ေျမယာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ပိုဆိုးသည္။ ေျမယာခြဲေဝေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒ၊ ေဒသထံုးစံႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြက္ဖက္မႈက ပိုဆိုးသည္။ သူတို႔ကိုလာဘ္ထိုးမွ အဆင္ေျပသည္ကမ်ားသည္။ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း ေျခဝင္႐ႈပ္ႏိုင္သျဖင့္ ေျမလိုခ်င္လွ်င္ သူတို႔ႏွင့္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းရသည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ အဆင္ေျပရန္ဆိုသည္မွာ လာဘ္ထိုးသည့္ နည္းကလြဲၿပီး အျခားနည္းမရွိ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေဒသခံ နယ္ပိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ဘက္စံုသူတို႔ကို ကပ္ေပါင္းၾကရသည္။ 

မူဂါဘီတက္လာၿပီးကတည္းက ဆိုရွယ္လစ္ေယာင္ေယာင္၊ မ်ိဳးခ်စ္ေယာင္ေယာင္ အယူဝါဒမ်ားျဖန္႔ကာ လူျဖဴမ်ား ပိုင္သည့္ေျမယာမ်ားကို  ျပည္သူပိုင္ သိမ္းထားလိုက္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း မေပးေပ။ ေျမယာအမ်ားစုကို သူ႔အားေထာက္ခံသူမ်ားကို ခြဲေဝေပးထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အားလံုးကို လိုက္ညႇိၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ရရန္အေရးမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုခက္သည္ဟုဆိုသည္။

ဇင္ဘာေဘြတြင္ အခြန္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမကင္းဆံုး လုပ္ငန္းဌာနျဖစ္ေနသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈတြင္ နားလည္မႈေတြ စိုးမိုးေနေသာေၾကာင့္ လာဘ္စားမႈေတြကလည္း အလြန္မ်ားသည္။ အခြန္ဘက္တြင္ တာဝန္ရွိသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လာဘ္ယူၿပီး အခြန္ေရွာင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း Afrobarometer, 2015 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ညႇိဳးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေနၾကရသည့္ သေဘာေတြ မ်ားလွသည္။

အေကာက္ခြန္ဘက္တြင္လည္း လာဘ္စားမႈေတြက ပိုဆိုးသည္။ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းကိုမဆို မည္သည့္ေနရာက ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အေပးလိုင္းမပါလွ်င္ ၾကာတတ္သည္။ အေထာက္အထားစာ႐ြက္ စာတမ္းဆိုသည္မွာ လိုခ်င္လည္းလိုမည္၊ မလိုခ်င္လည္းမလို၊ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ရာ ပိုင္ရာေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မွ အဆင္ေျပသည္။ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းကို အစိုးရကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္လည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ နားလည္မႈေတြကို အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္သြားရသည္။

ဘက္ေပါင္းစံု ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံကို မည္သူဖ်က္ဆီးသြားသနည္း။ အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါသည္။ အာဏာရွင္ မူဂါဘီသည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္းက တိုင္းျပည္သူ ေလွာ္ရင္းနစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုေတာ့ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္သမၼတတစ္ေယာက္လက္ထဲကို အာဏာလႊဲကာ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကို ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ေနာက္လာသည့္သမၼတသစ္ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္။

(Ref: Zimbabwe Corruption Report, Zimbabwe Situation, Reuters, Zimbabwe Independent, The Economist)

  • VIA