News

POST TYPE

FEATURE

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္
28-Nov-2017


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကို အာဂ်င္တီး နားႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသည္။ ေယဇူးမိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္း (Jesuit) ဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဥေရာပ ေဒသက မဟုတ္ဘဲ လက္တင္ အေမရိကမွ ပထမဆံုး ႐ိုမန္ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ၂၆၆ ေယာက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ ဗ်ဴႏိုးစ္ ေအးရိစ္၌ ေမြးဖြားသည္။ အီတလီမ်ိဳး႐ိုးႏြယ္ျဖစ္သည္။ ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္သည့္ တရားဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေယဇူး အသင္းေတာ္ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ 

ငယ္႐ြယ္စဥ္က ကူးစက္ေဝဒနာေၾကာင့္ အဆုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဖယ္ရွားျခင္း ခံထားရေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ က်န္းမာလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ (Bishop) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ (Archbishop) အျဖစ္လည္းေကာင္း တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္လ်ာထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ (Cardinal) အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုမန္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ၂၆၆ ေယာက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း သတင္း ၾကားလိုက္ရသည့္အခါတြင္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ဥေရာပေဒသက မဟုတ္သည့္အျပင္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္လည္း ငယ္ေသးေသာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗ်ဴႏိုးစ္ေအးရိစ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဝမ္းသာအားရ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကားဟြန္းေတြ တီးၿပီး ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ၾကသည္။ လူေတြလည္း ေအာ္ဟစ္ ျမဴးထူး ကုန္ၾကသည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Time မဂၢဇင္းႀကီးက (Person of the Year) အေနႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကတည္းက လူသား အခ်င္းခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေရးႏွင့္ ကမၻာ့ဆင္းရဲသူ အေပါင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ အေပါင္းကို အကူအညီမ်ား ေပးရန္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း သံခင္းတမန္ခင္းအရ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူသည့္အျပင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးသူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ငယ္မည္မွာ Jorge Mario Bergoglio ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က နည္းပညာေက်ာင္းမွေအာင္ၿပီး ဓာတုေဗဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ သြားတက္ၿပီး ေယဇူး၏ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္း (Society of Jesus) အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။

Santa Fé  ၿမိဳ႕ရွိ Immaculate Conception College တြင္ စာေပပညာႏွင့္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ တာဝန္ ၁၉၆၄ မွ ၁၉၆၅ အထိ ယူခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗ်ဴႏို႔စ္ ေအးရိစ္သို႔ျပန္လာၿပီး Colegio del Salvatore ၌ ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္သင္ေပးသည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ (Theology) ပညာရပ္မ်ားကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္အထိ Colegio of San José တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၿပီး ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ (Theology) ဆိုင္ရာ က်မ္းတင္ၿပီး ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Freiburg တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သည္။

သူ႔ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ စာရင္းတင္သြင္းထားေၾကာင္း အသံေတြ ေပၚထြက္လာစဥ္ကတည္းက ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရသည္။ သာသနာေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းရာထူးကို တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ကို စာရင္းပါသည္ဆိုေသာ အသံထြက္လာကတည္းက မီဒီယာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လူမႈေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သူ၏ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေလးတြင္ ႐ိုးရွင္းစြာ ေနခဲ့သည္။ အေဆာင္ေနခကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ကပင္ ရွင္းေပးခဲ့သည္။ သူေနထိုင္သည့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ အခန္းေလးက ႏွစ္ခန္းသာ ပါသည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ဘဝေလးျဖစ္သည္။ သူသည္ ႐ိုးစင္းေသာ ဘဝကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ၿပီး၊ အစဥ္အလာအရ ရာထူး အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ခမ္းနားစြာ ေနထိုင္ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ၊ ဗာတီကန္စီတီးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ စိန္႔ပီတာရင္ျပင္၌ ဆရာေတာ္ႀကီးသည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္က -

“အားလံုး သိေတာ္မူတဲ့အတိုင္း ေရာမပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းဟာ ညီအစ္ကိုေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ။ ဒီေနရာကို ေရာက္လာတဲ့အတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္စဥ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ယူထားခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အိုဘားမားက ပုပ္ရဟန္းမင္း အသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကမွ ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္မာၿပီး၊ ကမၻာႀကီးကိုပါ ညီညြတ္သည့္ ကမၻာႀကီး ျဖစ္ေစရန္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သမိုင္းဝင္ ဤေန႔ထူးေန႔ျမတ္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တကြ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လက္တင္ အေမရိက ျပည္သူမ်ားက ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ Galeão-Antonio Carlos Jobim ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ သမၼတ ဒီလ္မာ ႐ို႕စ္ဆပ္က ႀကိဳဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံ အနီးကပ္ သြားေရာက္ကာ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။ ရီယိုၿမိဳ႕သို႔ေရာက္စဥ္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုပြဲသို႔ လူေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ရီယိုမွျပန္လာၿပီးေနာက္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ မိန္းမလ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း The New York Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္က မိန္းမလ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး -

“လူတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမလ်ာျဖစ္ေနၿပီ၊ သူသည္ ဘုရားသခင္ကိုလည္း ေကာင္းျမတ္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ ရွာေနၿပီဆိုလွ်င္ သူ႔ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘာဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္မလို”ဟု မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို မိန္းမလ်ာမ်ားႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားက ႀကိဳဆို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကလည္း ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သူႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ပီတာရင္ျပင္တြင္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ဆုေတာင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ လူေပါင္း သိန္းခ်ီၿပီး တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက -

“လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ရွိေနသည္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္၊ မိမိသာလွ်င္ အာဏာကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သူဟု ထင္ေနလွ်င္ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္တံခါးက ပြင့္သြားၿပီး လူသားကို ဥေပကၡာျပဳျခင္း၊ ပဋိပကၡ ျပဳလိုျခင္းစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

“ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေနာက္မွာထားခဲ့ပါ။ အတၲတရားေတြက ႏွလံုးသားကို မာေက်ာေစပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားက ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့မႈကို အႏိုင္ယူႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားေပးေစခ်င္ပါသည္”ဟုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ တရားေတာ္မ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း သေဘာတရားမ်ားကို ေျပာျပထားခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားစိတ္မွ ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚလာရန္ လိုသည္။ သူ႔ထံတြင္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာမ်ား ရွိေနလိမ့္မည္ဆိုသည့္ စိတ္မ်ိဳးထားႏိုင္ရမည္။ ႏွလံုးသား တစ္ေနရာတြင္ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျမင္၊ စိတ္ကူး၊ အဆိုျပဳလိုမႈမ်ားကို ေနရာေပးႏိုင္မွသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရန္လိုသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႀကိဳတင္ျပစ္တင္ ေဝဖန္စရာမလို။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါက ေျပာင္းလဲေပးရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးလိုသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ သူ႔ကိုလည္း ေျပာခြင့္ေပး၊ တံခါးလည္း ဖြင့္ေပး၊ လူသားဆန္သည့္ ေႏြးေထြးမႈကိုလည္း ေပးရန္ လိုအပ္သည္”

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အိုဘားမားလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ က်ဴးဘားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား၌ ေျပလည္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘားရက္ အိုဘားမားႏွင့္ က်ဴးဘားသမၼတ ေရာ ကက္စ္ထ႐ိုတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ဆက္ဆံႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Los Angeles Times သတင္းစာႀကီး၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ “က်ဴးဘားႏွင့္ ဗာတီကန္ တံတားထိုးၿပီ” ဆိုသည့္ သတင္းပါလာသည္။ ထိုသတင္းတြင္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ သမၼတက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဖရန္စစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သံခင္း တမန္ခင္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႏိုင္သျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလကလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ပါလက္စတိုင္းသမၼတ မာမြတ္အက္ဘာ့စ္ကို ဗာတီကန္တြင္ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက အက္ဘာ့စ္ကို “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနတ္သား”ဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အမွန္ေျပာသြားသည့္ စကားမွာ -

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နတ္သားက စစ္ပြဲနတ္ဆိုးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္။ သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္သိပါသည္။ သင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နတ္သားတစ္ပါး ျဖစ္ႏိုင္သည္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံျဖစ္ေျမာက္ေရးကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗာတီကန္အေနႏွင့္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႔ၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေခတ္မီသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာျဖစ္သည့္ Twitter ကို အသံုးျပဳသည္။ သူ႔ထံတြင္ Follower ေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ စပိန္၊ အီတလီ၊ လက္တင္ စကားမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျပာတတ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားကို သိပ္ၿပီး မေျပာတတ္ဟုဆိုသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာ တစ္မ်ိဳးတည္း ဖတ္သူမဟုတ္။ အျခားဝတၳဳမ်ားလည္း ဖတ္ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အာဂ်င္ တီးနား၊ အီတလီႏွင့္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည္။ ႐ိုးသား ရွင္းလင္းစြာ ေနထိုင္တတ္သျဖင့္ ဗာတီကန္တြင္ ေနေသာ္လည္း အေဆာင္အေယာင္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း မရွိ။ အေဆာင္ေသးေသး အိမ္ေသးေသးေလးတြင္သာ အခန္းငယ္ေလးႏွင့္ေနသည္။

ပိုၿပီးၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ ကမၻာ အရပ္ရပ္က လွဴသည့္ တန္ဖိုးႀကီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကားမ်ားကို ျပန္ေရာင္းၿပီး ရရွိသည့္ ေငြမ်ားအား ဆင္းရဲသား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

(Ref: BBC, Biography, The Guardian, The Fact Site)

  • VIA