News

POST TYPE

EXTRA

၂၀၁၆ အလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (၂)
10-Jan-2017

ကြၽမ္းက်င္သူတို႔ သုံးသပ္တဲ့ ၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ က႑အသီးသီးတြင္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိသည္ကို The Voice Daily စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ႀကဳိတင္မွန္းဆႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ က႑တစ္ခုႏႈန္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး မဟာဗ်ဴဟာဌာနမွ ဦးေနယံဦး၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သုေတသနျပဳ သံုးသပ္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။  အယ္ဒီတာ

ယမန္ေန႔ကအဆက္

(ဦးေနယံဦး၏ A Call for a Third Political Party in Myanmar ကို ေဆာင္းဦးကိုကိုက ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 

NLD အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိေနစဥ္မွာပင္ ယင္းေအာင္ျမင္မႈမွာ ေသခ်ာေရရာမႈေတာ့ မရွိပါ။ အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတည္းကပင္ အရာရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေနသည့္ NLD ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီ၏ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပုံကလည္း ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကို စိုးရိမ္ေစပါသည္။ 

လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ ႏိုင္ငံအဝန္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တတိယ အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚထြန္းလာဖို႔တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ရပ္ လိုအပ္ပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာပိုင္စနစ္ ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား (အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား) USDP ႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ NLD သည္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ (တခ်ဳိ႕က အစီအစဥ္က်သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားသည္ NLD ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ မဆန္သည့္ သေဘာသဘာဝအေပၚ ဘဝင္မက်မႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

“Lady (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ၏ ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိသည့္ အာဏာႏွင့္အတူ ပါတီ၏ လြန္ကဲစြာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားေထာင္လိုျခင္း မရွိမႈသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တားထားသလို ျဖစ္ေနသည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားေသာ ပါတီတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ထိုက္တန္ပါသည္။ 

တတိယအင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ NLD က ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေစေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ (ေျပာင္းလဲျခင္း သိပ္မရွိသည့္ NLD ၏ ေနရာကို ရယူကာ) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ 

ဒုတိယမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သမၼတစနစ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ မ႑ိဳင္သုံးခုအၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္ခုစလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက NLD လႊတ္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အလိုအတိုင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အဆိုမ်ားအတိုင္းသာ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေရာ္ဘာတံဆိပ္တုံးထု လႊတ္ေတာ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

NLD မွ ငယ္႐ြယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ခက္ခဲသည့္ ေမးခြန္းမ်ား မေမးရန္ႏွင့္ အဆိုမ်ား တင္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၎တို႔ထက္ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ သတိေပးတားျမစ္မႈကို ခံရသည္ဟု ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း စနစ္သည္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း မရွိသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ တတိယ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုပါတီ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အားေကာင္းသည့္ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

NLD ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ မဆန္သည့္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ USDP ၏ အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ တိမ္းညြတ္မႈတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို တတိယ အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖန္တီးျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း NLD ၏ အမွားမ်ဳိး ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈ မရွိေစရန္ တတိယအင္အားစု ပါတီသည္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား သုံးသပ္သင့္ပါသည္။

ပထမတစ္ခုမွ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံအဝန္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားသင့္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎င္းတို႔ထဲမွ အမ်ားစုသည္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ပါတီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေငြေၾကးအင္အားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အရ NLD ႏွင့္ USDP တို႔ကို ၿပဳိင္ဆိုင္၍ မရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယ အင္အားစုပါတီသည္ ေနာက္ထပ္ ေသးငယ္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ပါတီမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယမွာ ပါတီအသစ္၏ မူဝါဒမ်ားသည္ အားလုံးကို လႊမ္းၿခံဳၿပီး ရွင္းလင္းတိက်သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ ရွင္းလင္းစြာ မရွိသည့္အျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) ပါတီေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဝန္းရံကာ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအစဥ္အလာကို ေဖာက္ထြက္ရန္ တတိယ အင္အားစုပါတီသည္ ပါတီ၏ သေဘာထား ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမူဝါဒက ဘာလဲ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အေရးကိစၥ အေပၚမွာ ဘယ္လိုရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိး ရွိသလဲ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဘယ္လိုအားေပးမလဲ၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္သြားမလဲ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အဓိက ဆိုလိုရင္းမွာ ေပၚထြန္းလာမည့္ တတိယ အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာမ်ားကို အေျခခံကာ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။ မည္သူက ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းထက္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္သာ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အနားယူသြားၾကသည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒ လမ္းစဥ္ကေတာ့ ယခင္အတိုင္းပင္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ 

တတိယမွာ ခိုင္ခံသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပါတီကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အထမ်ားျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္သင့္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) ပါတီေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔ထံမွ လာရမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔မွ မဟုတ္လွ်င္ ‘အေရးကိစၥတိုင္း၏ ဥကၠ႒’ က အာဏာနည္းလမ္းျဖင့္ ပါတီကို ထိန္းခ်ဳပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ပကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ပါတီက ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အႀကံေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သာမန္ပါတီဝင္အား အဆိုမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ား ေမးပိုင္ခြင့္ ေပးသင့္ၿပီး ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေဝဖန္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအား ဖန္တီးျခင္းသည္ ပါတီကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ားသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ ဆိုသည့္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ ယူဆရသည္မွာလည္း ၎တို႔သည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္ ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစဥ္းစားခ်က္မွာ တစ္စုံတစ္ရာ အတိုင္းအတာထိေတာ့ မွန္ကန္မႈ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီထက္ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ဳိး ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံ၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ျမႇင့္တင္သည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္အတြက္ စိတ္ကူးသစ္မ်ား (တခ်ဳိ႕က ေသြးသစ္ဟု ဆိုၾကသည္) လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္  လူငယ္ပညာတတ္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္ကို ေလ့လာလိုက္စားသည့္  ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိး ဖန္တီးရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ သူတို႔ ထမ္းေဆာင္သည့္ တာဝန္မွာ အေရးႀကီးၿပီး ထိုက္တန္သည့္ ဆုလာဘ္မ်ဳိးလည္း ရပါလိမ့္မည္ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္မ်ဳိးေတာ့ သူတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တတိယအင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ NLD ႏွင့္ USDP တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ ဆိုသည့္  ကတိကဝတ္ကို တည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ပါတီတြင္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အနာဂတ္အျမင္မ်ဳိး ရွိေနဖို႔ အေရးႀကီး ပါသည္။ ယင္းအနာဂတ္အျမင္သည္ ခိုင္မာသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား စုေဆာင္းေမြးျမဴျခင္းကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ‘ျပည္သူ႔အတြက္ အစိုးရ’ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။              

F-06