News

POST TYPE

EXTRA

ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နိမ့္ပါးတဲ့ႏိုင္ငံ
30-Oct-2018

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္ ယူနစ္ (Economic Intelligence Unit) သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ယင္းစစ္တမ္းအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးခါနီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ၿဗိတိန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က အစဥ္လိုက္ ရွိၾကတယ္ဆိုတယ္။ 

ျမန္မာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အီရတ္တို႔မွာ အစဥ္လိုက္ ေအာက္ဆံုးမွာ ရွိၾကတယ္။ အသက္အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္ေအာင္ မလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ျမန္မာအပါအဝင္ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အႏိုင္ႏိုင္ ျဖည့္တင္းေပးေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ လံုးပန္းေနရပါတယ္လို႔ စစ္တမ္းပါ ျပဳစုေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေရးသား ထားတယ္လို႔ဆိုတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း ၆၈ ဒသမ ၈ ႏွစ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းက ၈၆ ႏွစ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ေမြးဖြားလာရင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈေတြ အထဲက စုေဆာင္းရရွိတဲ့ေငြ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္း (US$) ရေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္ေသြးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားရင္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း အေႂကြးဆပ္ဖို႔ တင္ရွိေနေၾကာင္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ 

အဆင့္အတန္းရွိ ေသဆံုးရမႈ (Quality of Death Index, 2015) မွာ ဆင္းရဲတဲ့ မြန္ဂိုလီးယားက အဆင့္ ၂၈ မွာ အာဖရိက ယူဂႏၶာႏိုင္ငံအဆင့္ ၃၅ မွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရး ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား အျပည့္အဝထူေထာင္ထားၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ “စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး စနစ္” အရိပ္မည္းႀကီးေအာက္က မလြတ္ထြက္ႏိုင္ေသးဘဲ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသေနတဲ့ လူနာေတြ မိမိတို႔ အိတ္ကပ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရတုန္း၊ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း မတိုးတက္ေသးသလို၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေဆးကုသေပးဖို႔ ေနေနသာသာ၊ အခ်ိဳ႕မိသားစုဝင္မ်ားက လမ္းေပၚစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ိဳး၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာပို႔ျခင္းမ်ိဳးအထိ ရွိတတ္ၾကၿပီး သားသမီးမ်ားကလည္း စီးပြားေရးအဆင္မေျပေတာ့ ဘိုးဘြားတို႔ရဲ႕ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ရပ္တည္ဖို႔ ခက္လာတယ္။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံက ဘိုးဘြားေတြအတြက္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြထားရွိသလို က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝေပးေနခ်ိန္မွာ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ က်န္းမာေရးမူဝါဒ၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေနၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ေနထိုင္မႈစနစ္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔မွာ တည္မွီေနေၾကာင္း ဆိုတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆံုးႏႈန္းဟာ အရွင္ေမြးကေလး ၁၀၀၀ ရွိတိုင္း တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၆၂ ဦး တစ္နည္း ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသဆံုးေနတယ္ဆိုတယ္။ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးႏႈန္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ မွာ ငါးႏွစ္ေအာက္ေသဆံုးႏႈန္း ၇၂ ဦး၊ တစ္နည္း ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာ၊ ယင္းအခ်ိန္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးႏွစ္ေအာက္ ေသဆံုးႏႈန္း ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ျမင့္မားေနတာက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ လူထုရဲ႕ က်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ အက်ိဳးရွိေအာင္ သံုးစြဲတတ္မႈ အားနည္းေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ၊ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းၿပီး ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ အလွဴအတန္းရက္ေရာတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ အသက္ႀကီးလို႔ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ေရာက္သူမ်ားအေပၚ သားသမီးမ်ား ေကာင္းေကာင္းမထားႏိုင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးႏိုင္ျဖစ္တာ ရပ္ကြက္မွာလည္း အသိဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ပစ္ရလို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားထံက စားဝတ္ေနေရး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းေနရတာမ်ိဳးအထိ ရွိေနတယ္။ “ဘိုးဘြား ရိပ္သာ” မ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိေနေပမယ့္ ေဆြမ်ိဳးမရွိတဲ့၊ ဝင္ေငြရွိတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ား၊ က်န္းမာေရးေကာင္းတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး မွီခိုမဲ့၊ အနာေရာဂါနည္းတဲ့ ဘိုးဘြားတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေထာက္ခံခ်က္ရယူဖို႔ လိုသလို၊ သားသမီးေျမးမ်ားကလည္း အမွန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလို႔ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါပါမွ လက္ခံတတ္ၾကပါတယ္။ 

လမ္းမမွာ စြန္႔ပစ္ခံၾကရတဲ့၊ ေဆြမ်ိဳးမသိေတာ့ဘဲ အနာေရာဂါထူတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားကို ဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ရဲ႕ “လူအိုလူနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ” ကလြဲလို႔ အျခားပရဟိတလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အန္ဂ်ီအိုအပါအဝင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာတို႔က လက္မခံတာ လက္ေတြ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကေတာ့ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားအား တစ္လကို က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ ေထာက္ပံ့ေပး႐ံုနဲ႔ တာဝန္ေက်ၿပီလို႔ တြက္ထားပံုရသလို ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ဘိုးဘြားမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ နည္းပါးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အစိုးရ နဝတ၊ နယက လက္ထက္ကစခဲ့တဲ့ “စရိတ္မွ်ေပး၊ က်န္းမာေရးစနစ္” အရိပ္မည္းႀကီးေအာက္က ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ “ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံထဲမွာ ပါဝင္ေနတာက မထူးဆန္းပဲျဖစ္ေနတယ္။ သမၼတႀကီး တာဝန္ စယူတဲ့အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနဟာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၉၁ ဆင့္ ဘိတ္ဆံုးျဖစ္ေနရတာက က်န္းမာေရးအတြက္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ သံုးစြဲမႈ ၁ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ နည္းပါးခဲ့လို႔ ျဖစ္တယ္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ “လူနာမ်ား အေနႏွင့္ မိမိပိုက္ဆံအိတ္ထဲက က်န္းမာေရးစရိတ္အတြက္ ကုန္က်မႈ မရွိေစရ” ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ခံယူက်င့္သံုးမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပည့္ဝလာရင္ ဘိုးဘြားမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအျပင္ လူတန္းစားအလႊာအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္းမြန္လာၿပီး အနိမ့္ဆံုး ၅ ႏိုင္ငံထဲက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ နဝတ၊ နယက လက္ထက္မွာ အနိမ့္က်ဆံုးအထိ ရွိခဲ့ရာမွ စနစ္ေျပာင္းလဲလာလို႔ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတယ္ ဆိုရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ 

ေဒါက္တာထူးျပည့္စံုသွ်င္