News

POST TYPE

EXTRA

ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်ၾကမ္းျခင္း စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းစီမံေပးရန္ အစိုးရထံတင္ျပ
26-Aug-2018ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၅

အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်ၾကမ္းျခင္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္တို႔အေနႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းစီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က အႀကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈအေပၚ အေကာက္ခြန္စနစ္တို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္႐ြက္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြသံုးျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဘတ္ေငြသံုးျခင္း စသည့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေဈးကြက္ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးကို ဗဟိုဘဏ္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားအတြင္း ပို႔ကုန္ေငြဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေစေရး သက္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးညႇိႏိႈင္းရန္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ဘဏ္မ်ားကိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေရးညႇိႏိႈင္းေပးရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္သည့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကး၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေရးတို႔ကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတင္ျပထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

“ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအရ အစည္းအေဝးေတြ အၿမဲတမ္း၊ အၿမဲတမ္းလုပ္ေနတယ္။ ပစ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ မေျပာသင့္တဲ့ကိစၥမို႔လို႔ မေျပာဘဲေနတာ။ ဘာမွမလုပ္ဘဲေနသလားလို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိတ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္”ဟု ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တစ္လလွ်င္ သံုးႀကိမ္ခန္႔အထိ ေတြ႔ဆံု၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔က လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေျမသံုးစြဲမႈအပါအဝင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေပး၍ ပိတ္ရက္မရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ျပည္ပမွေခ်းေငြစီးဝင္မႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းတင္ျပထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

J-11