News

POST TYPE

EXTRA

သင္မက္ေဆ့ခ်္ပုိ႔တာကုိ ေနာက္ကြယ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လုိ႔ ခံစားရဖူးသလား
31-May-2018

အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အင္တာနက္အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားအတြက္ အဓိကက် အေရးပါလွသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝယ္ယူစရာပင္ မလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ အခမဲ့ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္မွာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳ၍ မွ်ေဝရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ Terms of Service ဟုေခၚသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Post တင္ျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီး လိုရာတြင္ အသံုးခ်ေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ မျဖစ္သင့္ေသာ ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ တိမ္တိုက္မည္းႀကီး လႊမ္းၿခံဳထားသလို ခံစားေနရသည္။

ထိုလူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ အဖိုးတန္လွေသာ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွတ္တရမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းထားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအမွတ္တရမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိသိလိုက္ျခင္းမရွိဘဲ အျခား Third Party အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆီသို႔ မွ်ေဝျခင္းခံေနရသည္။ သင့္အေနႏွင့္ သင့္မိတ္ေဆြဆီသို႔ ယေန႔ည ပီဇာသြားစားရေအာင္ဟု စာတိုေပးပို႔ၿပီးေသာအခါ သင္၏ Facebook Newsfeed တြင္ ပီဇာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေတြ႔ရသည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သူတို႔စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္မွာ လူမႈကြန္ရက္မွ သင္၏ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး စီးပြားရွာျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

မွန္ကန္ေသာ စာတိုေပးပို႔မႈ အက္ပလီေကးရွင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ မွန္ကန္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသကဲ့သို႔ အေရးပါပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ သင္ႏွင့္သင္၏ မိုဘိုင္းလ္ စာတိုေပးပို႔မႈ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ သင္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ထိေတြ႔ကာ သင့္ဘဝအတြက္ အေရးပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္အသံုးျပဳေသာ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုက္ဆံအမ်ားဆံုးေပးသည့္သူထံ မေပးအပ္သြားဖို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

End-to-end Encryption သည္ အသံုးမ်ားသည့္ နည္းပညာအေခၚအေဝၚ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း နားလည္ရန္ မခက္ခဲေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ သင္ပို႔လိုက္ေသာ စာတို၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို၊ အသံဖိုင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားကို သင့္ဖုန္းမွ ျပဳလုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံသူထံသို႔ မေရာက္ရွိမီ ၾကားမွၾကည့္႐ႈ၍ မရေအာင္ ွScrambled သို႔မဟုတ္ Hashed ျပဳလုပ္ၿပီး ေပးပို႔ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ေနေသာ အက္ပလီေကးရွင္း၏ ဆာဗာအပါအဝင္ ၾကားမွမည္သူမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံသူထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုဆာဗာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံသူထံ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနပါက Scrambled ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသာ သိမ္းဆည္းထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံသူမွရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆာဗာမွေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ခံသူ၏ စက္၌သာ ေပးပို႔သူ၏ Scrambled ကုဒ္ကို ေျဖ (ျဖည္) ႏိုင္သည့္ Key ပါရွိၿပီး လက္ခံသူမွအပ အျခားမည္သူမွ ထိုကုဒ္ကို ေျဖ (ျဖည္) ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းအမ်ားစုကို Login Password ဟုဆိုသည့္ စကားဝွက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ဗဟိုဆာဗာတြင္ Decrypt ျပဳလုပ္ထားသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအတိုင္း သိမ္းဆည္းထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ end-to-end encryption ကို အသံုးျပဳ၍ မရဘဲသင့္ Privacy မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ သင္ေပးပို႔ထားေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားၾကားတြင္ မွ်ေဝထားသည့္အျပင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအတြက္ ဖတ္႐ႈ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔အျပင္ အျခား Third Party မ်ားကိုလည္း မွ်ေဝျခင္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည့္အျပင္ Hack လုပ္ျခင္းကိုလည္း ခံရႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားသည္။

ယခုေခတ္၏ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသံုးျပဳသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား အေရးပါမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္မလိုပဲ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔ကို အေလးေပးသည့္စနစ္မ်ား လိုအပ္သည္။ ထို အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားက အသံုးျပဳသူတို႔ ေပးပို႔သည့္စာတိုမ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈ၍ မရရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳသူက Encryption ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အဆံုးမရွိသည့္ Setting မ်ားကို ဝင္၍ေျပာင္းရန္မလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေနသင့္သည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးသည္ Default Mode ႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္။ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အသံုးျပဳသူက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သူ႔ကို Share ေၾကာင္း သိနားလည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သင့္သည္။

ေန႔တိုင္း၊ မိနစ္တိုင္း အသံုးျပဳႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္လာသည့္အတိုင္း အခ်က္အလက္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔တြင္လည္း အကာအကြယ္ေပးမႈ ျမင့္တက္လာသင့္ေပသည္။ Privacy ကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အေျပာထက္ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပကာ end-to-end encryption ကို Default ႏွင့္ထားၿပီး အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္ျဖင့္ သင္သည္ Privacy ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသူလား၊ Privacy ကို အသံုးျပဳျခင္း ခံေနရသူလား ဆိုသည္ကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။