News

30-Aug-2018 tagged as
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု
20-Jun-2018 tagged as က်န္္းမာေရး
ကၽြန္ေတာ္ သိကၽြမ္းခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားဆိုလွ်င္ ေဈးဝယ္အတူထြက္လို႔ ပစၥည္းတစ္ခုခုဝယ္ယူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္း၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္၊ ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရတန္ဖိုးႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္အရင္းအျမစ္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ဝယ္ယူေလ့ရွိသည္။
31-May-2018 tagged as
အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္အသံုးျပဳေသာ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုက္ဆံအမ်ားဆံုးေပးသည့္သူထံ မေပးအပ္သြားဖို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
21-Mar-2018 tagged as
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က သမၼတရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သူ NLD ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ သမၼတရာထူး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္း၏ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရသည္။
12-Mar-2017 tagged as
ႏွစ္စဥ္ ေရဂါလန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အလဟႆ သံုးျဖဳန္းေနေသာ ပြဲေတာ္တြင္ ေရအသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပညာရွင္တို႔ အႀကံေပးၾကဖူးသည္။
“စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းေလေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ယုံၾကည္မႈက်ေလပဲ”
11-Jan-2017 tagged as
“ရည္ရြယ္ခ်က္က ေျမ၊ အိမ္၊ တိုုက္ခန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကစားတာကို ထိန္းခ်ဳပ္တာေပါ့။ အဲဒါကို အထူး ေကာ္မရွင္က ကမကထ လုပ္ၿပီး ေရးဆဲြေနတယ္။ ဒီလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကာလမွာ အတည္ျဖစ္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္မယ္ထင္တယ္”
10-Jan-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး NLD
NLD ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ မဆန္သည့္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ USDP ၏ အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ တိမ္းညြတ္မႈတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို တတိယ အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖန္တီးျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း NLD ၏ အမွားမ်ဳိး ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈ မရွိေစရန္ တတိယအင္အားစု ပါတီသည္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား သုံးသပ္သင့္ပါသည္။
10-Jan-2017 tagged as အမ်ဳိးသမီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဖန္ဆင္ေမြးဖြားသူ (Presidential Maker) အျဖစ္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့႐ုံသာမက တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္တိုင္းက် အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ဂယ္ေပါက္ ပုဒ္မ ၂၁၇ ကို အသုံးျပဳကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးသစ္ကို ဖန္တီးရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
09-Jan-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး NLD
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသည့္အခါက NLD အေပၚ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၿမဳိ႕ျပအထက္တန္းလႊာမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား အားလုံးက NLD သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ေနသည့္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အဆုံးသတ္ေစၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္ စတင္မည့္ တကယ့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။