News

POST TYPE

ENTERTAINMENT NEWS

“အန္ကယ္ကိုျပန္ပါေစခ်င္ပါတယ္” Billy La Min Aye
07-Jul-2019

“အန္ကယ္ကိုျပန္ပါေစခ်င္ပါတယ္” Billy La Min Aye

အန္ကယ္ကိုျပန္ပါေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းေျပာင္းလဲသြားတဲ့အေပၚမွာလည္း ပရိသတ္ႀကီးနဲ႔ ထပ္တူပါပဲလို႔ေျပာလိုက္တဲ့ ဘီလီလမင္းေအး