News

POST TYPE

ENTERTAINMENT

အေးဝတ်ရည်သောင်းနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
23-Aug-2018
“သူမှားတှလေို ဒါက ငါ့ရဲ့ခစှသှူပါဆိုပှီး ဖေ့ဈဘှတခှမှှာ ပုံမတငတှာကတှော့ ဖူးစာဆိုတာက ပှောလို့မရဘူးလေ”သရုပဆှောငှ အေးဝတရှညသှောငှးနဲ့တှေ့ဆုံပှီး၊ လတတှလော အနုပညာလှုပရှှားမှုအကှောငှး၊ ဇာတလှမှးရှေးခယှရှိုကကှူးမှုတှအကှေောငှး၊ အခစှရှေးအကှောငှးတို့ကို The Voice က မေးမှနှးဖောပှှထားပါတယှ။ 

Voice : အေးဝတရှညသှောငှးရဲ့ လတတှလောအနုပညာလှုပရှှားမှုအကှောငှးကနစပှေီး ပှောပှပေးပါဦး။
AWYT : လတတှလောကတော့ ပေါကစှီကှောငှှာလေးတှေ ရိုကဖှှဈတယှ။ ကိုယ့ကှို ဖိတထှားတဲ့ ပှဲလေးတှတကဖှှဈတယှေ။ ဓာတပှုံလေးတှေ ရိုကဖှှဈတယှ။ ဇာတကှားရိုကဖှို့ကတော့ ပှောထားတာလေးတှေ ရှိတယှ။ တခှို့လာပှောတဲ့ ဇာတလှမှးလေးတှကတှေော့ ကိုယသှရုပဆှောငရှမယ့ှ ကာရိုကတှာကို မကှိုကလှို့၊ ကိုယနှဲ့အဆငမှပှလေို့ ငှငှးလိုကရှတာလေးတှေ ရှိပါတယှ။ ရိုကဖှို့ပှောထားတာတော့ အောကတှိုဘာလထဲမှာ တဈကားရှိတယှ။ ဒီဇငဘှာလထဲမှာ တဈကားရှိပါတယှ။

Voice : ဒါရိုကတှာအဝေး ရိုကကှူးမယ့ှ “အရုပကှရှာ ဆေးစကထှငှ” ရုပရှှငမှှာ ပေါကစှီပါမယလှို့သိထားတာပါ။ ဘယလှိုကှောင့ှ မရိုကဖှှဈတော့တာလဲ။
AWYT : အဲဒီဇာတကှားလေးကတော့ ဇာတလှမှးတအား ကောငှးပါတယှ။ သူတို့ဇာတညှှှနှး ပှငဆှငထှားတဲ့ အပိုငှးလေးတှလညှေး ပေါကစှီကှိုကပှါတယှ။ ပေါကစှီကို ကမှးလှမှးလာတဲ့ ကာရိုကတှာကိုလညှး ကိုယလှုပနှိုငပှါတယှ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယ့အှတှကှ အရမှးကှီး မပေါလှှငတှဲ့ ကာရိုကတှာမှိုး ဖှဈနတယှေ။ ကိုယရှိုကပှှီးသှားတော့မှ ပရိသတအှတှကှ ဘာမှလညှး မထူးခှားတာမှိုး မဖှဈခငှဘှူးလေ။ ကိုယ့အှတှကှ လုပကှှကလှေးတဈခုရခငှတှဲ့အတှကှ၊ ပရိသတကှို သခှောလုပပှှခငှတှဲ့အတှကှ အဲ့ဒီကားကိုတော့ မရိုကဖှှဈတော့တာပါ။

Voice : ဇာတလှမှးတှေ ရှေးတဲ့အခါမှာကတှော့ ဘယလှိုစံနှုနှးတှေ သတမှှတပှှီးတော့ ရှေးဖှဈလဲ။
AWYT : ပေါကစှီတို့ငယငှယတှုနှးကတော့ ဇာတကှားတှရေိုကရှငှ အရညအှသှေးထကှ၊ အရအတှကကှေို ပိုပှီးတော့ ဦးစားပေးခဲ့တယှ။ ငယတှဲ့အခှိနတှုနှးကတော့ ဇာတကှားတှေ ရိုကနှရရငကှေို ပှောနှတောပေါ့နောှ။ အသကကှှီးလာတော့ ဇာတကှားကောငှးကောငှးလေးတှေ ပိုရိုကခှငှလှာတယှ။ ကိုယလှုပတှဲ့ အလုပတှဈခုစီတိုငှးကို အရာထငတှာကို ပိုကှိုကတှယှ။ မလုပရှငလှညှး မလုပနှဲ့၊ လုပပှှီဆိုရငလှညှး ကောငှးကောငှးမှနမှှနှ၊ သသသပသှပလှေေေးနဲ့ ပရိသတရှှေ့ကို ရောကသှှားမယ့ှ ဇာတလှမှးမှိုးတှေ ပိုရိုကခှငှတှယှ။ 

Voice : လကရှှိ အခစှရှေးအခှအနကရေေော အေးအေးဆေးဆေးပဲလား။ ခစှသှူနဲ့ စုံတှဲပုံတှေ ဖေ့ဈဘှတခှမှှာ တငတှာမတှေ့ရဘူးနောှ။ 
AWYT : ေပါကစှီရဲ့ အခစှရှေးကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ အဆငပှှပေါတယှ။ ပေါကစှီက ခစှသှူကိုထုတမှပှဘဲ Silent တှဲတာမှိုး မဟုတပှါဘူး။ သူ့ကိုလညှး ဘယမှှမသှားခိုငှး၊ ဘယသှူမှမှငအှောငှ မပှတာမှိုးလညှးမဟုတပှါဘူး။ ပေါကစှီတို့ တဈခါတလေ အပှငတှှဘောတှေ သှားကှတာမှိုး၊ မုန့သှှားစားကှတာမှိုးတှေ ရှိပါတယှ။ သူမှားတှလေို ဒါက ငါ့ရဲ့ခစှသှူပါဆိုပှီး ဖေ့ဈဘှတခှမှှာ ပုံမတငတှာကတှော့ ဖူးစာဆိုတာက ပှောလို့မရဘူးလေ။ အဲဒါကှောင့ပှါ။

Voice : ကှိုမမှငရှတဲ့ ကံကှမမှာကှောင့ှ ကိုယ့ရှဲ့အခစှရှေးကို သိုသိုသိပသှိပလှေး ထားခငှတှာလား။
AWYT : သူနဲ့ ကိုယနှဲ့က ဖူးစာပါမှပဲ ညားကှမှလေ။ အခုခှိနမှှာက ခစှသှူဘဝပဲရှိသေးတယှ။ ဖူးစာမပါရငလှညှး လမှးခှဲသှားနိုငတှာပဲလေ။ အဲဒါကှောင့ှ ပေါကစှီတို့က သူယူမယ့အှမှိုးသမီးအတှကလှညှး ကှည့ရှမယှ၊ ကိုယယှူရမယ့ှ အမှိုးသားအတှကလှညှး ကှည့ရှမယှ။ မပေါငှးဖှဈကှရငပှေါ့နောှ။ ပေါငှးဖှဈရငတှော့ ပှူနာမရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ရညှးစားဘဝမှာ ဒါကတော့ ငါ့ရညှးစားပါဆိုပှီး ပှထားပှီးမှ၊ နောကပှိုငှး ပှတသှှားရငှ ခစှတှဲ့အခှိနတှုနှးက ရိုကထှားတဲ့ အမှတတှရပုံလေးတှကေို ဖကှလှိုကရှမှာ ပေါကစှီက နှမှောတယှ။ အဲဒါကှောင့ှ ဓာတပှုံရိုကပှှီးတော့ တငတှာမှိုးတှေ မလုပတှာပါ။

Voice : လကရှှိအသကအှရှယမှှာ အခစှဆှိုတာကို ကိုယမှှငတှဲ့အမှငကှရော ဘယလှိုမှိုးဖှဈမလဲ။
AWYT : အခစှကှတော့လေ ခစှနှတေဲ့ အခှိနကှတော့ ကောငှးတာပေါ့နောှ။ အရှယတှဈခု ရောကလှာတဲ့အခှိနမှှာ ခစှတှဲ့အခစှကှတော့ ပိုပှီးတော့ တညငှှိမတှာပေါ့။ ငယငှယတှုနှးကကတှော့ ခစှသှူအပေါှ စိတမှခတှာတို့၊ နညှးနညှး မိုကရှူးရဲဆနတှာတို့ရှိတာပေါ့။ အခု အသကအှရှယမှှာကတှော့ ခစှသှူအပေါှ နားလညမှှုပေးတာ၊ ယုံကှညမှှုထားတာကတှော့ ငယငှယကှနဲ့ မတူတော့ဘူး။ ငယတှုနှးကတော့ ကိုယ့ခှစှသှူ ဘာပှောပှောမယုံဘူး။ ဘယရှောကနှလေဲ၊ ဘာလုပနှလေဲ တဈခှိနလှုံး ဖုနှးတှဆကတှောပေါ့နောှ။ အခုကတှော့ သူလညှး သူ့အလုပသှူလုပှ၊ ကိုယလှညှး ကိုယ့အှလုပကှိုယလှုပပှေါ့နောှ။ ပေါကစှီကကတှော့ ကိုယှ ဒီမှာ အလုပလှုပနှရငှေ၊ နောကကှှောငှးမအေးရတဲ့၊ စိတပှူရတဲ့ ရညှးစားမှိုး မလိုခငှဘှူး။

သန့ဇှငှဦး