News

POST SECTION

EDUCATION

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ The World University Rankings မ်ားထြက္လာသည္။ ၿဗိတိန္မွ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Oxford ႏွင့္ Cambridge တို႔က နံပါတ္တစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေနရာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ေနသည့္ Times Higher Education အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၅ ခုစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္က ႏွစ္ေက်ာင္း၊ အေမရိက,က သံုးေက်ာင္း ထိပ္တန္းေနရာယူထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ ပါ့ခ္လန္းရွိ Marjory Stoneman Douglas အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာေတြ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ရေတာ့မည္ဆိုသည့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းအဆင့္အတန္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရန္ တားျမစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းသည္ အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ဤသို႔တားျမစ္ရေၾကာင္း ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထိုတားျမစ္ခ်က္သည္ လာမည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး သက္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုရီးယားဘာသာစကားအေပၚ အဂၤလိပ္စာ၏ လႊမ္းမိုးမႈမခံရန္ ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၉၁ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀ တြင္ Applied Learning Programmes ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Applied Learning Programmes ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလာကထဲသို႔ေခၚၿပီး ပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ားကို ထိေတြ႔၊ ျမင္ေတြ႔ေစျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း သင္ၾကားနည္းကို ေခၚဆိုပါသည္။
10-Mar-2018 tagged as ပညာေရး
ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ကို ဆရာအတတ္သင္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ လီနာေဟနီလာကို ေမးၾကည့္ပါသည္။ ပညာေရးကို မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ပါသနည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူ႔ေျဖၾကားခ်က္က ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။ “ကစားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္” ျဖစ္သည္။
24-Feb-2018 tagged as Scholarships
Wells Mountain Foundation က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelor’s Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သင္တန္းစတင္မည္ ျဖစ္သည္။
24-Feb-2018 tagged as ဂ်ာမနီ Scholarships
Heinrich Boll ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters/ Ph.D Degree ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ပါသည္။
24-Feb-2018 tagged as ျပင္သစ္ Scholarships
Sciences Po အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachlors/ Master Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြးပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းကို စက္မႈဇုန္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အသက္ေမြးပညာသင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းအေထာက္အပံ့ေပးကာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းက သင္တန္းဆင္းမ်ားကိုလည္း အသက္ေမြးပညာသင္ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္တက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံပညာက႑၏ သင္႐ိုးမ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သူတို႔ဦးတည္ထားသည္က အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီေစေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သင္႐ိုးမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
24-Feb-2018 tagged as ပညာေရး ဂ်ပန္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အထက္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္သင္႐ိုးသစ္တြင္ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သမိုင္းႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက သင္႐ိုးအၾကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း The Japan Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
22-Feb-2018 tagged as ပညာသင္ဆု
ထူးခၽြန္သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မိမိအရည္အခ်င္းကို ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ိုက အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။
ဆရာစြမ္းရည္ျမင့္မားေရး ရည္႐ြယ္၍ ၂ ႏွစ္သင္ပညာေရးေကာလိပ္မွ ၄ ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ရာ ယင္းေက်ာင္းဆင္းမ်ားအတြက္ ေပးမည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစား လတ္တေလာ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။