News

POST TYPE

EDUCATION

ဂ်ပန္လူငယ္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ေငးမိႈင္
04-May-2017 tagged as

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ပါက စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ေငးမိႈင္သလို ထင္ရသည္။ ဂ်ပန္လူငယ္ေတြ အၿမဲ ေငးငိုင္ေနသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယခုတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ OECD အဖြဲ႔၏သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ အေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

OECD အဖြဲ႔ဝင္ ၃၅ ႏိုင္ငံအတြင္း လူငယ္မ်ား ၏ ဘဝအေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ သေဘာထားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ထက္ပင္ ဘဝအေပၚ မေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ဂ်ပန္လူငယ္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေသာက ေရာက္ေနမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ သာမန္အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈ ရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္လိုစိတ္တြင္ သာမန္အဆင့္ေအာက္ ေလွ်ာ့က်ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၂ ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္ေပါင္း ၅၄၀,ဝ၀ဝ ၏ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနမႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ အေျခခံပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးဘက္၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ မွန္ေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ မလြတ္လပ္မႈေတြက မ်ားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္လည္း စိုးရိမ္ေသာကေတြ ဖိစီးလာေသာေၾကာင့္ မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္ေနရသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ယမန္ႏွစ္က Varkey ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ “Generation Z: Global Citizenship Survey” ဆိုသည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ၏ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၁ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား၏ စိတ္သေဘာထားမ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစစ္တမ္းတြင္ ကမၻာ့လူငယ္ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံတကာအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရာ၌ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားအျပင္ လစ္ဘရယ္နည္းက်က် ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ လာၾကေသာ္လည္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္အမ်ားစုမွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာထက္ အဆင့္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္လူငယ္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ေသာက စိတ္ေတြ အလြန္မ်ားေနသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား၏ သတ္ေသႏႈန္းမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဂ်ပန္လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈစစ္တမ္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး လူငယ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေနရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကလည္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ထပ္တူလိုက္ေနသည္။ 

OECD ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပညာေရးကို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ေလ့လာမႈအား ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခ်ိန္ မ်ားေသာေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ စာေမးပြဲေၾကာင့္လားဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဂ်ပန္တြင္ စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ စာေမးပြဲသည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမႈ၊ စီးပြားေရး ေကာင္းမႈတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနတတ္သျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနႏိုင္၍  မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ ကိစၥမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ သိပ္မေတြ႔ရေပ။

ဂ်ပန္တြင္ အဓိက ေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ မိသားစုျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးကာ စကားေျပာျခင္း၊ အတူ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မိသားစု၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားသည္သာ သားသမီးႏွင့္အတူ စားပြဲတစ္ဝိုင္းတည္း ထိုင္ၿပီး အစားအစာမ်ားကို အတူတူ စားေသာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၾကသည္။ 

ဂ်ပန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္သည့္ အေလ့အထေတြကလည္း ယခင္ကထက္ ပိုၿပီးနည္းလာသည္။ မိဘမ်ားကလည္း ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္မွသာ ေက်ာင္းကို ေရာက္လာၾကသည္က မ်ားသည္။ 

အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနျခင္း၊ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္မႈအတြက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ခံစားခ်က္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ ဂ်ပန္မွလူငယ္မ်ားထက္ ပိုၿပီး သာလြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္မႈမွာ ဂ်ပန္ထက္ ပိုၿပီး အားေကာင္းသည္။ မိသားစု၏ ျပဳစုယုယမႈ၊ ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ေရွာက္အားေပးမႈမ်ားကို ပိုၿပီး ရၾကသည္။ ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနခ်င္မွ ေနႏိုင္မည္၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မိသားစုဆိုသည့္ အဝန္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ 

တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္တမ္းမွာ ဆိုး႐ြားလွသည္မဟုတ္။ သူတို႔တြင္ စီးပြားေရးအရ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို လိုက္မမီႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ဘဝအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုမ်ားမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သာသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနသည္။ ဂ်ပန္လူငယ္ေတြအေပၚ ဖိစီးထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ “အလုပ္ကိုႀကိဳးစား၊ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္ထူေထာင္”ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ကို ႐ိုက္သြင္းေပးထားျခင္း ခံေနရသည္။ သူတို႔ဘဝ တန္ဖိုးသည္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားၿပီး ဘဝကို တည္ေဆာက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္လူ႔ေဘာင္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၲာတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

E-01
(Ref: The Japan Times)

  • VIA
  • TAGS