News

POST TYPE

EDUCATION

ပြောင်းလဲနေသည့် ခေတ်ကာလကို သတိပြုပါ
31-Oct-2019


B.ED သငတှနှးတှငှ သငယှူရသည့ှ ဘာသာရပမှှားတှငှ ပညာရေးစိတပှညာ (Edu-cational Psychology) ဆိုသည့ှ သငခှနှးစာပါသညှ။ ယငှးသငခှနှးစာသညှ ကလေးမှားနှင့ှ ထိတှေ့ ဆကဆှံရာတှငှ အထူးသိထားသင့သှည့ှ၊ လိုကနှာဆောငရှှကသှင့သှည့အှခကှမှှားကို လေ့လာကှရသညှ။ ဆိုလိုသညမှှာ ကလေးသညှ အသကအှရှယှ ခတှကောလပတဝှနှးကငှှ စသညတှို့ကို လိုကှ၍ ပှောငှးလဲမှုမှား၊ ခတှအခှအနနှေငှေေ့ လိုကလှှောညီစှာ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကပှုံမှားကို သိထားရနဖှှဈသညှ။

အထူးသဖှင့ှ ဆရာ၊ ဆရာမမှားသညှ ကလေးမှားနှင့ှ လကပှှနှးတတီး ဆကဆှံနရသေူမှားဖှဈ၍ ကလေးမှား၏ စိတဖှှံ့ဖှိုးမှုနှင့ှ လိုကလှှောညီထှေ ပှုမူဆကဆှံတတရှနပှငဖှှဈသညှ။ ကလေးမှား၏ သဘောသဘာဝကို နားလညထှားသူမှားအနနှငှေ့ သငကှှားမှုသငယှူမှုတှငှ ပို၍ အဆငပှှနေိုငသှညှ။

တဈနေ့က စာရေးဖောှ ဆရာမတဈဦးနှင့ှ ဆရာတဈဦးတို့ ရေးထားသည့ှ ဆောငှးပါးမှားဖတရှသညှ။ ရညရှှယခှကှကှောငှးပါသညှ။ စတနောသန့ပှါသညှ။ တဈဦးကတော့ အားလပခှှိနမှှားတှငှ ကလေးမှားကို စာကှည့တှိုကတှှငစှု၍ စာအတငှးမဖတခှိုငှးတော့ဘဲ ဗဟုသုတ မေးခှနှးလေးမှားမေးခှငှး၊ မှနသှူကို မုန့ကှှှေးခှငှးဖှင့ှ ကလေးမှားကို စိတဝှငစှားအောငှ စှမှးဆောငနှိုငကှှောငှး တငပှှထားပါသညှ။

သို့သောှ မေးခှနှးမှားမေးရာတှငှ ကလေးမှား မဖှနေိုငကှှပုံကိုလညှး ဖောပှှထားသညှ။ ဤနရောတှငှ ဆရာမ၏ ကလေးမှားအပေါထှားသည့ှ စတနောမှာ စာမှားမှား ဖတစှလေိုခှငှး၊ ဗဟုသုတကုံလုံ ကှှယဝှစလေိုခှငှးပငဖှှဈသညှ။ ဆရာမမေးသည့ှ မေးခှနှးအခှို့ မရပုံနှင့ှ ပတသှကှ၍ “သီပေါမငှး ပါတောမှူတဲ့နှဈကို သတိမရတော့။ ဦးသန့ကှို မေ့ပဈလိုကပှှီး သူတို့ခေါငှးထဲမှာ သခငကှိုယတှောမှှိုငှးမရှိ၊ ဆရာဇောဂှှီလညှးမရှိ၊ သခငဘှသောငှးကိုလညှး မသိ၊ မောငရှငှ မောငမှမယမှ မသိ။ ဂှိုကိုဝီဒိုဒိုကိုလညှး မသိ၊ လီယိုတောှ စတှိုငှးလညှးမသိ၊ ရာဘငဒှှာ နတဒှဂိုးလညှးမသိ၊ နပိုလီယနကှို ဘာလူမှိုးမှနှး လညှးမသိ၊ ဆရာစံကိုမသိ၊ နယဆှငမှငဒှဲလားကိုမသိ၊ ဦးဖမေောငတှငကှိုမသိ၊ ဆငခှိုးမလေးကို မသိ၊ တောလှှနရှေးကောငစှီတကတှဲ့နှဈကို မသိ၊ ရှငစှောပု ကိုမသိ၊ ဗနှးမောတှငအှောငှ ကိုမသိ၊ ရှှဝေါရောငှ တောလှှနရှေးဖှဈတဲ့ နှဈတောငှ မှနအှောငဖှှနေိုငသှူက တဈယောကှ၊ နှဈယောကှ အတောသှနားစရာ ကောငှးနတောပေါ့”ဟု ဖောပှှထားသညှ။

ဤနရောတှငှ ကလေးမှားထကသှနားစရာ ကောငသှူမှား အနမတဂဂှရှိနသညသှောဖှဈသညှ။ TV က အပတစှဉှ တငဆှကနှသညှေ့ Money Drop (ငှတှဝငှေေ) အစီအစဉတှှငှ လာရောကဖှှသေူမှားမှာ လူငယှ၊ လူကှီး အရှယစှုံ ပညာတတဘှှဲ့ရမှားမကနှှ လာ၍ ဖှဆေိုနကှသညသှော ဖှဈသညှ။ အလှနလှှယကှူလှသည့ှ မေးခှနှးမှားကိုပငှ မဖှဆေိုနိုငကှှ၍ ဝဖနသှေုံးသပမှှုမှား မကှာခဏကှားနရသညသှော ဖှဈသညှ။

စငစှဈကလေးမှား သနားစရာမကောငှးပါ။ ထို့အတူ Money Drop ဝငပှှိုငသှူမှားလညှး သနားစရာမကောငှးပါ။ အမှနစှငစှဈ သနားစရာကောငှးသညမှှာ မှနမှာ့ပညာရေးပငဖှှဈသညှ။ ယငှးအကှောငှးကိုလညှး စာရေးဆရာမက “ကှောငှးသား/သူတှေ မှာ စာဖတခှှိနမှရှိပုံ၊ မိဘတှကလညှေး ကှောငှးစာမှလှဲ၍ တခှားစာမဖတရှပုံ၊ အိမကှို စာကှည့တှိုကကှ စာအုပယှူမလာရပုံ၊ အိမတှှငှ ဂိုကဆှရာမနှင့ှ (၂) နာရီခန့ှ စာအတူကကှရှပုံ၊ (၉) နာရီတှငှ အိပရှ စနေ၊ တနငှဂှနှဆေိုလှှငလှညှး ဘာသာရပဆှိုငရှာ ဆရာ၊ ဆရာမတှနေဲ့ သငရှပုံ၊ နှရောသီမှာလညှး အငှဂှလိပစှကားပှောသငရှ၊ ရကေူးသငရှ၊ စနဒှရား တီးသငရှ၊ အကသငရှ၊ ကရာတေးသငရှနဲ့ မအားလပပှုံ စသဖှင့ှ ဖောပှှထားလသညှေ။ ဤမှှ မအားမလပစှရနှေ ပညာရေးစနဈက လှှမှးမိုးထားခှငှးခံရသော ကလေးမှားသညှ မညသှို့သော စိတခှှနအှားကိုပှားစေ၍ အဘယသှို့သောဉာဏပှညာတိုးမှင့စှမညနှညှေး။

စာရေးဖောရှေးဖကှ တဈဦးဖှဈသူကမူ ကလေး အရှယသှညှ ကာတှနှးဖတသှည့အှရှယဖှှဈသညှ။ သို့ဖှဈ၍ ကာတှငှး (ရုပပှှ) ဖတစှခငှကှှေောငှး ရေးသညှ။ ငယစှဉကှ ဖတခှဲ့ရသည့ှ “ရှှခေေါငှးပှောငရှုပပှှ၊ ဦးစိတတှို မှောကညှို၊ ငတကပှှား၊ ပှာဂလောငှ ပှာလခှောငှ၊ ဦးရှံစား ဦးဒိနှးဒေါငှ၊ သမိနပှေါသှပှ ရှငဂှှမှးဂှ၊ တာဇံ၊ တီထှငပှါရဂူ ဖိုးဆိတဖှှူ စိနမှှောကမှှောကှ၊ တှတပှီ၊ ဗိုကကှလေး စသည့ှ ထငရှှားသည့ှ ရုပပှှစာစောငမှှားကို စုဆောငှးတငပှှထားသညှ။ ကလေးမှား စာဖတခှှငှးနှင့ှ ရငှးနှီးကှှမှးဝငအှောငှ လုပပှေးနိုငသှည့ှ ရုပပှှမှား ပှနလှညပှေါထှှနှးလာရနှ ပညာရေးဌာနကလညှးပူးပေါငှးသင့ကှှောငှး တငပှှထားသညှ။ စာရေးသူမိတဆှှေ၏ စတနောလညှးကောငှးသညှ။ 

ထို့ပှငှ လကကှိုငဖှုနှးမှားကို အသုံးပှုခှင့ှ မပေးစခငှှေ။ ဆိုးကှိုးမှား ဖှဈပေါလှာမညကှိုလညှး သတိပေးလိုဟနရှှိပါသညှ။ စငစှဈ မှနမှာမီဒီယာ လောကကို ကှည့ပှှနလှှှငလှညှး ရုပပှှမှား ဆိတသှုဉှး လုနီးပါးဖှဈနသညှေ။ ရှှသှေေးဂှာနယပှငှ တောင့ခှံနရေ၏။ ပုဂဂှလိကထုတသှည့ှ ရှှမေောငှး၊ ရတနာပနှးခငှး စသညတှို့မှာ ရုနှးရငှးကနရှငှး လှုပရှှားရငှးဖှင့ှ အခှို့စာစောငမှှား၊ ဂှာနယမှှားလညှး တဖှုတဖှှုတှ ကှှနသညကှေေို တှေ့ရမညသှာ ဖှဈသညှ။ ဤအခှေ အနတှငှေ ထုတဝှသေူကလညှး မရှိ။ ပညာရှငမှှား ရှိသောလှညှး ကိုယပှိုငထှုတဝှနေိုငသှည့ှ အခှအနမရှေေိ။ ဤသို့ဖှင့ှ ရုပပှှလောကသညှ ဈေးကှကပှငှ ပှောကနှလပှေေီ။

ဆိုလိုသညမှှာ မိမိတို့ မညသှို့သော စိတဆှနဒှမှား ရှိနစကေောမူ အခှအနကေေ ဖနတှီးခှင့နှညှးပါးလှသညှ။ ဤအခှိနတှှငှ ကလေးမှား၏ စိတဖှှံ့ဖှိုးမှုနှင့ှ ခတှကောလအနအထေားကို ထည့တှှကဖှို့လို မညထှငသှညှ။ ခတှကေ အလှနလှငှမှှနစှှာဖှင့ှ ပှောငှးလဲနသညှေ။ ဤမှှမှနဆှနသှော နညှးပညာခတှကေို သူတို့လေးတှေ လိုကပှါစီးမှောနကှလပှေေီ။

ကလေးမှားတှငှ မိမိသိစခငှသှညမှှေား၊ ဖတစှခငှသှညမှှေား မဖတသှောလှညှး ကလေးမှားသညှ ငယငှယလှေးမှစ၍ အလယအှလတှ၊ အကှီးအထိ ခတှပေေါပှဈစညှးမှားကို ကှှမှးကငှစှှာ ကိုငတှှယတှတှ၏။ အသုံးပှုတတှ၏။ Post တငတှတသှညှ။ Email, G-mail ကှှမှးသညှ။ Wifi ကို ကှှမှးကငှစှှာခှိနှး၍ Google နှင့ှ Youtube ကို ကောငှးစှာ မှှနှေောကတှတှ၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမှားကိုယတှိုငကှပငှ ဖုနှးနှင့ှ ပတသှကလှှှငှ ကလေးမှားကို ဆရာတငနှရေ၏။ ဇောဂှှီနှင့ှ ရိုကမှညလှား။ ယူနီကုတရှိုကမှလား။ ခှိနှးပေးရမလား။ မညသှည့ဘှာသာနှင့ပှှောငှးလဲ ဖတခှငှသှနညှး။ အားလုံးကှှမှးသညှ။ ခတှပေေါှ ဂိမှးမှားတှငှ အငတှာနကနှှင့ှ ခှိတဆှကှ၍ ဝငရှောကကှစားတတသှညှ။

ဆိုရလှှငှ ခတှကလေေးမှားသညှ အနောရှထာကို စိတမှဝငစှား။ ဆရာစံကို မသိ။ တောလှှနရှေး ကောငစှီကိုလညှး နားလညခှငှမှှနားလညပှါလိမ့မှညှ။ သို့သောှ မိုကတှိမိုကကှနှး မှောကကှိုရီးယားခေါငှးဆောငှ ကငဂှှုံအနှးကိုသိသညှ။ မဲ့ပှုံးပှုံးတတသှည့ှ ထရမ့ကှို သိသညှ။ မူးယဈနှိမနှငှးသူ ဒူတာတေးကို အားကသှညှ။ 

အမရေိကနနှှင့ှ တရုတတှို့၏ Trade War ကို သိသညှ။ ထို့ပှငှ ကုလသမဂဂှတှငှ ကမဘှာကှီးပူနှေးလာမှုအကှောငှး တကပှှောသည့ှ ဆှီဒငသှူ ဂရီတာ သနှးဘာ့ဈ (Greta Thunberg) ကို သိသညှ။ သူ့ မိန့ခှှနှးကိုပငှ ဘာသာပှနှ၍ ကှည့ကှာနှဈသကနှကှသေေးသညှ။

မှနမှာ့ရုပပှှနှင့ှ ကငှးကှာလာသည့ှ ကလေးမှားက Tom & Jerry ကို ကှိုကသှညှ။ Mr. Bean ကို သဘောတှေ့သညှ။ Japan Anime ကို မလှတတှမှး။ ပါဝငစှှမှးအားရှငှ Avengers ကို အသညှးစှဲ။ တခှို့ကလေးမှားက ဂိမှးဘုရငဖှှဈနကှသညှေ။ နာမညကှှီး ကလေး၊ လူကှီးအကှိုကှ Dota-2, Mobile Legend နှင့ှ PUBG ဂိမှးတို့ဖှဈသညှ။

ဆိုလိုသညမှှာ ကလေးမှား၏ စိတဖှှံ့ဖှိုးမှုနှင့ှ ခတှေ၏ တိုးတကမှှုတို့က မကှခှှညပှှတှ၍ မဖှဈပေ။ အထူးသဖှင့ှ ကလေးမှား စိတမှဝငစှားတော့သည့ှ အခှအနမှေေိုးတှငှ လုံးပနှးခှငှးထကှ ကလေးမှား စိတဝှငစှားသည့ှ နယပှယမှှ ယငှးတို့၏ စိတတှံခါးမှားကို ပို၍ဖှင့ကှှည့ကှှဖို့လိုမညထှငသှညှ။ အထူးသဖှင့ှ ကလေးမှား၏ လကထှဲတှငှ ရောကရှှိနသညှေ့ လကကှိုငဖှုနှးမှားအား ကိုငတှှယခှှင့ကှို ပိတပှငမှည့အှစား မညသှို့အကှိုးရှိစှာ အသုံးခတှတသှင့ကှှောငှး လမှးညှှနပှေးသင့သှညှ။ အကောငှးအဆိုးပိုငှးခှားပေးသင့သှညှ။ ပှောငှးလဲနသညှေ့ ခတှေ၏ ရစေီးကှောငှးနှင့လှိုကလှှောညီထှဖှဈဖေို့လိုသညှ။ ခတှပှေောငှးသကဲ့သို့ အတှေးအမှငမှှားလညှး ပှောငှးကှဖို့လိုသညှ။ ကလေးမှား၊ လူငယမှှားမှာမူ မညသှူပှောငှးပှောငှး၊ မပှောငှးပှောငှး နညှးပညာနှင့အှတူ လိုကပှါပှောငှးလဲနကှသညှေ။ အတှေးအမှငမှှားပငှ ကှာလလေူကှီးမှားနှင့ှ ကှာဟလာလေ ဖှဈလသညကှေို တှေ့ရသညှ။

ကမဘှာ့နိုငငှံမှားသညှ IR ခေါသှည့ှ Industry Revolution အရ 4.0 အဆငကှို ပှောငှးလဲနကှသညှေ။ IR နှင့အှတူ ပညာရေးကိုလညှး Education 4.0 ကို အမီပှောငှးလဲနသညှေ။ ထို့ကှောင့ှ AI နညှးပညာကို အပှငှးအထနှ ကှိုးပမှးနကှေ၏။ ကမဘှာက 4.0 အဆင့ပှှောငှးလဲနသေောလှညှး မှနမှာပညာရေးကား မညသှည့အှဆင့သှို့ ရောကအှောငှ ပှောငှးလဲနိုငသှညမှသိ။ သို့သောှ ဝမှးမှောကဖှှယကှောငှးသညမှှာ ပညာရေးက ပှောငှးသညှ၊ မပှောငှးသညှ အပထား၍ ကလေးလူငယမှှားကမူ IR 4.0 နှင့ှ အတူ လိုကပှါပှောငှးလဲနိုငရှနှ ကှိုးပမှးလကှရှှိသညှ။ အငတှာနကအှကှိုးဖှင့ှ ကိုယပှိုငစှကရှုပမှှား တီထှငနှကှသညှေ။ Robot War ကိုပငှ တုပ၍ ပှညတှှငှး၌ ပှိုငပှှဲမှားပှုလုပလှာကှသညှ။ နိုငငှံတကာ ပှိုငပှှဲမှားသို့ သှားရောကယှှဉပှှိုငနှကှလပှေေီ။ စငစှဈ နညှးပညာသညှ မညသှူ့ကိုမှှခနှမှထား။ အသုံးခနှိုငစှှမှးသူတိုငှးအတှကှ လမှးဖှင့ထှားလသညှေ။ ယူငငသှောကသှုံးလိုသူတိုငှးအတှကှ ထာဝရ မကုနဆှုံးနိုငသှည့ှ စမှးရတှငှေးမှားပငဖှှဈသညှ။ သို့ဖှဈရာ မိမိတို့နိုငငှံ၏ ပညာရေးက ကလေးမှားအတှကှ နညှးပညာဆိုငရှာသငရှိုးမှား မညသှို့ပငရှှိနစကေောမူ ကလေးလူငယမှှားကမူ လမှးထှငှ၍ ဖောကထှှကနှသညကှေို တှေ့ရသညှ။ သူတို့လေးတှကလညှေး သူတို့ခတှေ လမှးကိုထှငပှှီး သူတို့ဝနကှိုထမှးနကှခှငှေးသာဖှဈပါလိမ့မှညှ။

သို့ဖှဈ၍ ကလေးမှား၏ စိတဖှှံ့ဖှိုးမှု ကလေးမှားရှငသှနကှှီးထှားခှင့ရှသည့ှ ခတှေ၏အခှအနကေေို လိုကှ၍ ပှုပှငပှှောငှးလဲကှရနလှိုသညှ။ ခတှကပှေောငှးလဲနပေါသညှ။ ယငှးပှောငှးလဲနမှေုကိုလညှး သတိထားမိဖို့လိုပါသညှ။ ပှုှုပငပှှောငှးလဲသညဆှိုရာတှငှ နညှးပညာတိုးတကမှှုနှင့ှ လှောညှီစှာ မိမိတို့ကဲ့သို့ အဘိုးကှီးမှား၏ အတှေးအမှငယှူဆခကှမှှားကိုပါ ပှောငှးလဲဖို့ လိုအပနှမညဖှှဈပေါကှောငှးအကောငှးမှငရှှုထောင့မှှ လေ့လာသုံးသပကှှည့မှိခှငှးသာ ဖှဈသညှ။

ခငမှောငဌှေး (ပညာရေး)