News

POST TYPE

EDUCATION

ကျောင်းသားဘဝက ဆရာများနှင့် ဆရာဘဝက ကျောင်းသားများ
17-Oct-2019


လူသားတိုငှးတှငှ သငဆှရာ၊ မှငဆှရာ၊ ကှားဆရာဟူ၍ ဆရာတဈမှိုးမှိုး ရှိနိုငသှညှ။ သငကှှားပှသပေးသည့ှ ဆရာမရှိဘဲ အသအခှော တတှ မှောကသှညဟှူ၍မရှိ။ “ဆရာမပှ နညှးမကှ” ဟူ၍လညှး အဆိုပှုကှသညှ။

စာရေးသူအနနှငှေ့ ငယဘှဝမှစ၍ ဆရာအမှိုးမှိုးနှင့ှ ကှုံတှေ့ခဲ့ရ၏။ သကရှှိထငရှှားအဖှဈ ဒုတိယတနှးတှငှ သငကှှားပှသပေးသည့ှ ဆရာမတဈဦးသာ သကရှှိထငရှှားရှိသေး၏။ အလယတှနှးနှင့ှ အထကတှနှးတှငှ သငကှှားပှသခဲ့ကှသည့ှ ဆရာ၊ ဆရာမကှီး အခှို့ရှိသေးသညှ။ ဆရာမှားထဲတှငှ ယခုတိုငသှကရှှိ ထငရှှားရှိသညမှှာ ဘောဂဗဒဆရော၊ ဆရာကှီး ဦးသနှးရှှဖှဈသညှေ။ ဆရာက တုတလှညှး မကိုငှ။ စာအုပလှညှး မကိုငှ။ အသငအှပှအရှငှးအလငှး အလှနကှောငှးသညှ။ အတနှးထဲတှငပှငှ ရအောငစှာရှငှး နိုငသှူဖှဈသညှ။ နောကတှဈနေ့တှငှ စာပှနမှေးတတသှညှ။ တုတမှကိုငပှါဘဲနှင့ှ ဒူးတုနအှောငှ ကှောကလှှပါသညှ။ ဤကှောကစှိတကှပငှ ဆရာ၏ စာမှားကို နားမလညလှညအှောငှ လေ့လာဖတရှှု နမေိတော့သညှ။

၉ တနှးနှင့ှ ၁၀ တနှးတှငှ အငှဂှလိပစှာ သငပှေးသော ဆရာ (၂) ဦးရှိသညှ။ နှဈဦးစလုံးမှာ အဈစလာမဘှာသာဝငမှှားဖှဈ၏။ သမိုငှးသငပှေးသူမှာလညှး အဈစလာမဘှာသာဝငဖှှဈ၏။ ဆရာသညှ ရာထူးတိုးဖှင့ှ သူပုနသှူကနရှှိသော နယအှထိ တာဝနထှမှးဆောငသှူဖှဈ၏။ သူပုနသှတှ၍လညှး သခေဲ့ရ၏။ ထိုခတှကေ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှားကို တှေ့ရသည့ှ အခါတိုငှးတှငှ ငယစှဉကှရိုသေ လေးမှတသှည့ှ စိတနှှင့အှတူ ကှောကစှိတကှ မကုနသှေး။ ဓာတုဗဒသငကှှေားသည့ှ ဆရာကှီးအိမတှှငှ ဝေးလံသော ကှေးလကမှှ တပည့မှှားတှေ့ရတတသှညှ။ ဆရာကှီးအိမတှှငှ ဆရာကှီးကို ကူညီလုပကှိုငရှငှး ကှောငှးတကကှှ၏။ တနှးပိုငဆှရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှားကိုလညှး မှားစှာသတိရမိ၏။ ကှောငှးလခ (၅) ကပှကှိုပငှ ပုံမှနှ မပေးနိုငှ၍ အတနှးပိုငကှ စိုကပှေးရသည့အှခါ ပေါငှးကလညှး မနညှးတော့ပေ။

စာရေးသူတိုု့ငယစှဉကှ (၉) တနှး၊ (၁၀) တနှး ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူဆိုသညမှှာ ယခုကဲ့သို့ ပုပုညကညှကှ သေးသေးကှေးကှေး မဟုတကှှ။ ကှောငှးသားကှီးမှား၊ ကှောငှးသူကှီးမှား ဖှဈကှ၏။ ကှောငှးကောငစှီဖှဲ့ရာတှငလှညှး စှမှးစှမှးတမံ ဆောငရှှကနှိုငကှှသူမှားဖှဈ၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမှားအားကိုးအားထားပှုနိုငကှှသော အရှယဖှှဈ၏။ ထိုခတှထေိုအခါက ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူတိုငှး အတှကှ အစိုးရကှောငှးသညသှာ အားကိုးအားထာ ရာ ဖှဈသကဲ့သို့ ကှောငှးပှငပှတှငှ ကှူရှငမှရှိ၊ အထူးထုတှ မရှိပေ။ သို့ဖှဈ၍လညှး ဆရာ၊ ဆရာမကှီးမှား၏ သငကှှားပှသမှု၊ သှနသှငဆှုံးမမှုမှားကို ရိုသလေေးမှတစှှာ နာယူခဲ့ကှသညသှာဖှဈသညှ။

Physics သငသှည့ှ ဆရာတဈဦး။ ဆရာသညှ ယမကာ အနညှးငယမှှီဝဲတတသှူဖှဈသညှ။ သို့သောှ ကှောငှးခှိနတှှငှ လုံးဝမသောကစှား။ မိမိတာဝနကှသှည့ှ ဘာသာရပကှို ပိုငနှိုငကှှှမှးကငှစှှာ သငနှိုငှ၏။ တပည့မှှားအပေါှ စတနောမတှတောတရားကှီးမား၏။ သို့ဖှဈ၍ ကှောငှးခှိနပှှငပှတှငှ ယမကာမှီဝဲသူအဖှဈ သိကှသောလှညှး ဆရာကှီးကို အခစှမှပကှကှှ။ ဆရာကှီး စကားကို မှဝယမှကှေ နားထောငကှှလေ၏။ ပညာရေးနယပှယတှှငှ ဆရာစောကှောငှး ဆိုလှှငှ လူတိုငှးသိကှသညှ။ 

တဈကှောငှးလုံးကို ကှိမတှဈခှောငှးဖှင့ှ အုပခှှုပခှှငှးဖှဈသညှ။ ငယစှဉကှ ဆရာ၊ ဆရာမကှီး တို့သညလှညှး ကှိမဆှောငထှားကှသညှ။ ရုံးခနှးတှငှ ကှိမလှုံးမှား တနှးစီလကှရှှိသညှ။ ထိုကှိမလှုံးမှားသညှ စာတောသှူ၊ လိမမှာရေးခှားရှိသူမှားနှင့ှ လားလားမှှမဆိုငှ။ စာမကကှသှူ၊ ကှောငှးပှေးသူ၊ ရနဖှှဈသူ၊ ဆိုးသှမှးသူဟုထငရှသူမှားအတှကှ မဟာဩသဓ ဆေးကှိမလှုံးဖှဈသညှ။ ထိုစဉကှ အပှဈရှိ၍ အရိုကခှံ ရလှှငလှညှး ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူတို့ကိုယတှိုငှ ထိုကတှနသှညဟှု မှငသှညှ။ မိဘကလညှး မငှိုငှငှ။ မကှိုးမကနှးတောပှါပှီဟုဆိုသည့ှ မိဘမှား ရှိသကဲ့သို့ ကှိုးကနှးသှားလှှငလှညှး ကုပါမညဆှိုသူလညှးရှိသညှ။ ထိုခတှကေ အောငမှှငခှဲ့သည့တှပည့မှှား ယခုကှီးလေးသောတာဝနမှှားကို ထမှးဆောငနှကှသေူမှားသာ ဖှဈပါလိမ့မှညှ။ သို့ဖှဈ၍ စာရေးသူတို့၏ကှောငှးသားဘဝသညှ ခစှကှှောကရှိုသရသေော (ဝါ) ရိုကတှတသှော(ဝါ) အရိုကကှှမှးသော ဆရာ၊ ဆရာမကှီးမှား လကအှောကတှှငှ ကှီးပှငှးခဲ့ရသူမှားသာ ဖှဈပါသညှ။

ခတှတေို့စနဈတို့ပှောငှးလာသညှ။ ပညာရေးနှင့ှ ပတသှကှ၍ အတှေးအခေါှ အယူအဆမှား ပှောငှးလဲလာသကဲ့သို့ ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူမှား၏ ခံယူခကှမှှားလညှး ပှောငှးလဲလာသညှ။ ပှငပှကှူရှငတှနှးမှားပေါထှှနှးလာသညှ။ မှို့တဈမှို့တှငှ စကဘှီးမှားရာနှင့ခှှီ၍ တနှးစီနပှေီဆိုလှှငှ နာမညကှှီးကှူရှငှ တဈခုအဖှဈ သိနိုငသှညှ။ ထိုမှတဈဆင့ှ ဝိုငှးတနှးမှား၊ စာကကှဝှိုငှးမှား ခတှစေားလာပါသညှ။ 

စိတပှညာရှငမှှား၏ အတှေးအခေါမှှားလညှး ပညာရေးနယပှယတှှငှ ပှံ့နှံ့လာသညှ။ ကှောငှးမှားတှငှ သငကှှားနသညှေ့ ကှောငှးသား၊ သူမှားအား ရိုကနှှကခှှငှးသညှ ရုပပှိုငှးဆိုငရှာ ဒဏရှာကို ဖှဈစရေုံမက စိတပှိုငှးဆိုငရှာ အနာတရကိုပါ ဖှဈစသညှေ။ သို့ဖှဈ၍ ရိုကနှှကဆှုံးမခှငှးကို တားမှဈလာကှသညှ။ 

မှနသှညှ။ အလှနအှကှှံ ရိုကနှှကဆှုံးမခှငှးသညှ ကောငှးကှိုးထကှ ဆိုးကှိုးကိုသာ ဖှဈစသညှေ။ သို့သောှ တဈနိုငငှံလုံးအတိုငှးအတာဖှင့ှ မဆငမှခှငှ ရိုကနှှကဆှုံးမမှုမှိုးမှာ ရှားလှသညှ။ သို့သောလှညှး ရံဖနရှံခါဖှဈပှားတတသှည့ကှိဈစပငှ ဖှဈသောလှညှး တဈနိုငငှံလုံး ပှံ့နှံ့နိုငသှည့ခှတှဖှဈရော အမှား၏ ကန့ကှှကရှှုတခှစှရာ ဖှဈလာသညှ။

လူတို့သညှ အခှင့အှရေးရလှှငှ လကတှဈဆုံး နှိုကတှတသှည့ှ သဘာဝရှိသညှ။ မရိုကရှဆိုသည့ှ တားမှဈခကှနှှင့အှတူ ပှဈမှုပှဈဒဏမှှား ပေါပှေါတှငတှငှ ပှဋဌှာနှးလာပှီး နောကပှိုငှးတှငှ ဆရာ၊ ဆရာမကှီးမှားအပေါှ အဂါရဝတရားမှား၊ ပို၍ မှားပှားလာသညဟှု မှနှးဆမိသညှ။ မိမိသား၊ သမီးမှား၏ အားနညှးအားသာခကှကှို မမှနှးဆမိပါ။ မိဘမှား၏ စုံလုံးကနှးခစှစှိတကှှောင့ှ ဆရာ၊ ဆရာမ မှားနှင့ှ ပဋိပကခှဖှဈမှုမှား ပို၍ မှားလာသညှ။ ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူမှား ကိုယတှိုငကှလညှး ဆရာ၊ ဆရာမ အပေါှ အားကိုးလိုစိတမှရှိ။ မလေးမစား ပမာမခန့ှ ပှုမူပှောဆိုမှုမှား တိုးပှားလာသညှ။ ကှောငှးသို့လာသောလှညှး ကှောငှးတှငှ စာပကေို တလေးတစားမသငယှူကှ။ ကှူရှငအှားကိုးနှင့ှ ကလနကှဆနပှှုမူ ကှသညှ။ ဆရာ၊ ဆရာမမှား၏ သညှးခံနိုငမှှုကှောင့သှာ ပှူနာနညှးပါးနခှငှေးဖှဈသညှ။ ဆရာစိတှ ပှငှးထနသှူမှားနှင့ဆှိုလှှငှ သငကှှားမှု သငယှူမှုတှငှ အဆငမှပှနေိုငှ။

တဈခှိနကှ ဆရာ၊ ဆရာမတို့အပေါှ အားကိုးကှသညှ။ မိဘကိုယတှိုငကှလညှး သား၊ သမီးမှားကို အပနှှံကှသညှ။ ယခုမူ ပှောကှည့ပှါလား ထိကှည့ပှါလားနှင့ှ မောငှးတငနှကှသညှေ။ FB ပေါတှငလှိုကလှို့ ထမငှးငတသှှားမယစှတဲ့ စိတမှာနမှား အသီးသီးစိတတှှငှ ရှိနကှရော ဆရာစိတထှား၍ ဆိုဆုံးမ ပဲ့ပှငလှိုသူမှားပငှ နောကတှှန့ကှုနတှော့သညှ။

ပို၍ဆိုးလာသညမှှာ ဆရာ၊ ဆရာမတို့ ကှောငှးပရိဝိုဏအှတှငှးသို့ပငှ ခငှှးနငှးဝငရှောကလှာကှ၏။ ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူမှားရှေ့တှငှ ဆရာကှီး၊ ဆရာမကှီးမှားကို စိနခှေါနှကှသညှေ။ မိမိတို့ရပရှှာတှငှ နှဈပေါငှးမှားစှာ ပညာရငနှို့ သောကစှို့နိုငရှနှ စတနော၊ ဝါသနာ၊ အနဈနာခံနကှသေူမှားကို နညှးမှိုးစုံဖှင့ှ စောကှားမောကှား ပှုမူလာနသညကှေို တှေ့ရ၏။ တဈကှကကှာတှနှးလေးတဈခုတှေ့ရသညှ။ မိတဆှှတဈေဦးက ဆရာမ ဘယသှှားမလို့လဲဟု မေးသညှ။ ဆရာမက ခေါငှးတှငှ အုနှးပှဲ၊ ငှကပှှောပှဲရှကှ၍ စာသငသှှားမလို့ ဟူ၏။ ခတှကေ ဤသို့ပငဖှှဈနပှေီလားဟု ညညှးညူ မိသညှ။

မိတဆှှဆရောတဈဦးက ဤသို့ပှောပါသညှ။ “ငါတို့ကိုက အကှိုးပေးမကောငှးတာပဲလား၊ ကောငှးတာလား။ အလှနစှညှးကမှးကှီးပှီး ရိုကနှှကဆှုံးမတတတှဲ့ ဆရာတှခတှမှေော ကှောငှးသားဖှဈခဲ့ရပှီး အလှနကှိုရနလှိုတတတှဲ့ မိဘတှနေဲ့ ကှောငှးသား၊ ကှောငှးသူတှခတှမှေော ငါတို့က ဆရာ ဖှဈနရပေါပကောလား”ဟူသတတှ။

ခငမှောငဌှေး (ပညာရေး)